مدارك لازم جهت تشكيل پرونده هاي خسارت بيمه درمان

مطابق تعهدات قرارداد منعقده با بيمه گر مربوطه

الف ) خدمات تشخيصي

مانند: سونوگرافي ، اسكن ، آندوسكوپي ، تست ورزش نوار عصب عضله

 • اصل فاكتور يا صورتحساب ( كپي برابر اصل يا المثني غير قابل پرداخت است)
 • دستور پزشك معالج (در صورتيكه بيمه شده از دفترچه بيمه استفاده نكرده باشد(
 • كپي گزارش ( آندوسكوپي و سونوگرافيMRI و... )

ب) جراحي هاي مجاز سرپائي ، ليزرتراپي و شكستگي ها

 • اصل گواهي پزشك مبني برنوع صدمه محل آن نوع درمان انجام شده و مبلغ پرداخت شده با ذكرنام بيمار و تاريخ مراجعه
 • عكس راديو گرافي در مورد شكستگي ها

ج) هزينه هاي بيمارستاني

بيمارستانهاي خصوصي

 • اصل صورتحساب بيمارستان با مهروامضاء حسابداري (مالي) وگواهي مبلغ پرداخت شده توسط بيمار
 • اصل كليه مدارك بيمارستاني مانندشرح عمل جراحي ،گواهي بيهوشي ،گواهي ويزيت ها ،نسخ دارويي ،آزمايشگاه و... درصورتيكه بيمه شده به بيمارستان طرف قرارداد با بيمه گراول مراجعه كرده باشد به عبارت ديگر ازدفترچه بيمه خود براي بستري استفاده كرده باشد كپي برابراصل اين مدارك قابل قبول مي باشد

بيمارستانهاي دولتي

 • اصل صورتحساب بيمارستان ممهور به مهرحسابداري وگواهي مبلغ پرداختي توسط بيمار
 • كپي خلاصه پرونده يا شرح عمل

مدارك لازم جهت صدور معرفي نامه بيمارستاني جهت بيمه شدگان

 • معرفي نامه شركت بيمه گذار مبني بر اشتغال بيمه شده
 • نسخه پزشك متخصص مبني بر بستري شدن در بيمارستانهاي طرف قرارداد با ذكر علت بستري
 • كپي كارت درمان تكميلي و دفترچه بيمه
 • كپي صفحه اول و دوم شناسنامه (فقط جهت هزينه زايمان)

هزينه هاي دندانپزشکي

 • اصل نسخه دندانپزشک با درج تاريخ ، مبلغ و شرح کامل کارهاي انجام شده با ذکر شماره دندان ممهور به مهر دندانپزشک
 • (OPG)جهت درمان ريشه ها ، کشيدن دندان و ايمپلنت و براي موارد ارتودنسي راديولوژي فک(PA)عکس راديولوژي دندان

هزينه ويزيت

 • اصل نسخه پزشک که در آن تاريخ ، نام و نام خانوادگي بيمار ومبلغ دريافتي بابت ويزيت توسط پزشک درج و ممهور به مهر پزشک                  (مرکز درماني) باشد.

هزينه دارو

 • اصل نسخه پزشک حاوي نام و نام خانوادگي بيمار ( يا برگه دوم دفترچه درماني بيمه شده ) که در آن تاريخ و اقلام دارويي درج شده و ممهور به مهر پزشک باشد و مبلغ دريافتي بابت هر دارو توسط داروخانه در آن درج و مهمور به مهر داروخانه نيز باشد.
خواندن 1858 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث