بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی

بیمه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks) خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج‌شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می‌دهد.بیمه ریسکهای تکمیل شده از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارتهایی که در متن بیمه‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار می دهد.

اهداف بیمه نامه:

این بیمه خسارتهای وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبیل ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری، برج ها،‌ جاده ها، راه آهن، فرودگاه، کانالهای آبیاری، پلها، تونلها، سدها، موج‌شکن و اسکله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نیز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بیمه ریسکهای تکمیل شده از نوع بیمه با خطرات معین بوده و خسارتهایی که در متن بیمه‌نامه ذکر گردیده است را تحت پوشش قرار می دهد.
مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :
1) ارزش سازه (شامل ارزش ساخت مجدد مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود)
2) برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل مورد بیمه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گذار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین 2 تا 10 درصد ارزش سازه میباشد)
فرانشیز بیمه :
- حوادث طبیعی 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
- سایر حوادث 10% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

نکات مهم بیمه نامه مهندسی ریسکهای تکمیل شده ساختمانی:

 • نوع ساخت، کیفیت مصالح، نوع و مقدار تأسیسات در تعیین ارزش ساخت مجدد سازه مورد بیمه مشابه مؤثر میباشد. برای مثال یک ساختمان مسکونی با اسکلت فلزی بدون هیچگونه تأسیسات اضافی ممکن است دارای ارزش ساخت متری 200.000 تومان باشد و ساختمان مسکونی دیگری با سازه بتنی برابر با آئیننامه 2800 و تأسیسات اضافی همچون آسانسور، شوتینگ زباله، استخر، جکوزی، سونا، آنتن مرکزی، گچبریهای داخل ساختمان و ... ممکن است دارای ارزش ساخت متری 600.000 تومان باشد.
 • بیمه گذار میتواند ارزش ساخت سازه مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (ارزش مستهلک شده) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارات جزئی از هزینه بازسازی مجدد مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
 • اگر بیمه‌گذار ارزش ساخت اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نوی مشابه نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد. البته لازم بذکرست در این بیمه تا مدت معینی از عمر سازه (بسته به مورد) سازه نو محسوب شده و پس از آن به مرور زمان دارای افت ارزش بدلیل استهلاک میگردد.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد (برای پوشش بیمه ای اموال مجاور و مسئولیت درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 302 به بیمه نامه ضروری بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سرمایه آنها به سرمایه اصلی بیمه‌نامه افزوده میگردد).
 • نظر به افزایش قیمت مصالح و دستمزد، بیمه‌گذار میتواند سازه خود را با احتساب تورم سالیانه بیمه نماید.
 • اگر قسمتی از سازه در حال احداث مورد بهره‌برداری قرار گیرد بیمه‌گذار میتواند برای آن قسمت بیمه CECR خریداری نماید منتها بمحض بهره‌برداری، آن قسمت از مورد بیمه از پوشش بیمه‌های مهندسی زمان احداث (CAR یا EAR) بطور خودکار خارج خواهد شد.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه پیمانکاران سازه های ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

 • صاعقه - انفجار – آتش سوزی
 • زلزله - زلزله دریائی - آتشفشان
 • رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره
 • سرما - برف - بهمن - یخبندان
 • سیل - طغیان آب - امواج دریا
 • طوفان - گردباد - تندباد
 • تصادم با یا سقوط اشیاء از هر وسیله نقلیه زمینی، هوائی یا آبی
 • خسارتهای ناشی از کاربرد آب یا سایر اقدامات بمنظور اطفای حریق
 • سقوط - تصادم - واژگونی
 • خرابکاری غیر گروهی

بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش گیرد.

شرایط عمومی بیمه نامه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی:

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخ های مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، بیمه گر خسارت وارد به مورد بیمه و متوجه به بیمه گذار را (درصورتی که حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد) به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقیهای مربوط تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد.
بدینوسیله بیمه گر با بیمه گذار موافقت می نماید هرگاه تمام یا بخشی از اقلام مذکور در جدول مشخصات به علل زیر با خسارت مادی غیر قابل پیش بینی و ناگهانی مواجه شود:

الف) آتش سوزی، رعد و برق، انفجار، برخورد وسیله نقلیه زمینی یا آبی.
ب) برخورد هواپیما و یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی و یا اشیایی که از آنها سقوط کند.
ج) زلزله، آتشفشان و زلزله دریایی.
د) طوفان (باد با سرعت بیش از 62 کیلومتر بر ساعت).
ھ) سیل یا طغیان آب ، امواج دریا یا آب.
و) نشست، زمین لغزه، لغزش صخره و یا هرگونه حرکت دیگر زمین.
ز) سرما، بهمن، یخبندان.
ح) خرابکاری غیر گروهی.

به نحوی که مستلزم تعمیر و یا تعویض قطعه یا قطعات گردد و حادثه در دوره اعتبار مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه یا تمدیدهای بعدی اتفاق افتاده باشد، درصورت پرداخت حق بیمه از سوی بیمه گذار و قبول آن از سوی بیمه گر، بیمه گر متعهد است که اتلاف یا خسارت وارد به مورد بیمه را نقداً و یا به صورت جایگزینی، تعویض یا تعمیر قطعات به شرط آن که در هر حادثه یا مجموع حوادث از مبالغ تعیین شده در جدول مشخصات بیمه نامه یا الحاقیهای منضم به آن تجاوز نکند، جبران نماید.

استثنائات
بیمه گر در موارد زیر زیان وارد به بیمه گذار را جبران نخواهد کرد:

فرانشیز مذکور در جدول مشخصات در هر حادثه.
اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از:
الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغی گری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا خسارت وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیت دار عمومی.
ب) واکنشهای هستهای یا آلودگیهای ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو.
ج) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی.
د) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
ﻫ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جریان مراحل قانونی، تعقیب دعوی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمهگر به اتکاء مقررات بند "الف" مذکور در بالا اعلام دارد که از بین رفتن، خرابی، زیان یا مسئولیت حقوقی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه میباشد به عهده بیمهگذار است.
اتلاف، آسیب دیدگی یا هزینه های ناشی از عیب ذاتی، تخریب تدریجی، انبساط یا انقباض موارد بیمه شده در اثر تغییرات درجه حرارت هوا.
اتلاف یا آسیب دیدگی ناشی از قصور بیمه گذار در حفظ و نگهداری و انجام تعمیرات مورد بیمه.
اتلاف یا آسیب دیدگی غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت.

شرایط عمومی

مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
جدول مشخصات جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود و اصطلاح "این بیمه نامه" در هر کجای این قرارداد که به کار رود شامل جدول مشخصات نیز خواهد بود.
هر واژه یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات به معنای خاصی به کار برده شود، در سراسر بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف و یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه احتیاط های لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
الف) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب، موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید:
الف) بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تائید قرار دهد.
ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی, کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.
ج) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.
ھ) در صورتی که اتلاف یا آسیب دیدگی معلول سرقت ساده و یا سرقت با شکست حرز باشد مراجع انتظامی را مطلع سازد. بیمه گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیب دیدگی که ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.
پس از آنکه بیمه گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند, در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ میشود میتواند نسبت به تعمیر و یا تعویض اقدام کند، در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد. هرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه، خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند.
هیچگونه عاملی نمی تواند مانع از انجام هرگونه اقدام ضروری بیمه گذار در جهت فعال نگه داشتن مورد بیمه گردد.
چنانچه موارد خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود، تامین بیمه گر نسبت به آن قطع می گردد.
بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر، اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامات پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم میداند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد و یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف مدت شش ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند (9) این بیمه نامه، ظرف مدت 3 ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدامی قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از بیمه نامه منتفی خواهد شد.
بیمه گذار میتواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند، در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز میتواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمیباشد، پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه گذار مسترد دارد.
هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.
درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان, کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر درمراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.
اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

مقررات

شرط 1- مبلغ بیمه شده :
به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده مندرج در جدول مشخصات نبایستی کمتر از ارزش جایگزینی اقلام بیمه شده با اقلام نو از همان نوع و ظرفیت مشتمل بر مواد، دستمزدها، کرایه، حقوق و عوارض گمرکی باشد.
بیمه گذار متعهد است درصورت نوسانات عمده در دستمزدها یا قیمتها مبلغ مورد بیمه را افزایش یا کاهش دهد. این افزایش یا کاهش فقط زمانی نافذ است که به وسیله بیمه گر در بیمه نامه ثبت شود.
اگر مبلغ بیمه شده کمتر از ارزش فوق باشد، خسارت به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که میبایست بیمه میشد کاهش مییابد. درصورتی که اقلام خسارت دیده بیش از یک مورد باشد، این شرط نسبت به هریک از آنها به طور جداگانه اعمال میشود (ماده ده قانون بیمه).
شرط 2- اساس پرداخت خسارت :
درصورت بروز اتلاف یا آسیبدیدگی، مبنای پرداخت خسارت تحت این بیمه نامه به شرح زیر می باشد:
الف) در صورتی که آسیب وارده قابل تعمیر باشد، هزینه تعمیرات ضروری به منظور بازگرداندن اقلام خسارت دیده به حالت بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی (به استثنای هزینه برداشت ضایعات).
ب) درصورت خسارت کلی:
ارزش جایگزینی اقلام مورد بیمه درصورتی که خسارت درطول مدت مندرج در جدول مشخصات اتفاق افتاده باشد.
ارزش واقعی اقلام بلافاصله قبل از وقوع حادثه پس از کسر ارزش بازیافتی و هزینه استهلاک مناسب، محاسبه خواهد شد.
در هر حال جبران آن مقدار از هزینه هایی که بیمه گذار میبایستی متحمل شود و تا اندازهای که مشمول مبلغ مورد بیمه میباشد منوط به رعایت شرایط و مقررات مذکور در بیمه نامه است.
بیمه گر تنها زمانی هزینه ها را پرداخت خواهد کرد که صورتحساب ها و اسناد و مدارک دریافتی حاکی از انجام تعمیرات یا تعویض و برگرداندن آنها به صورت اولیه بوده و مورد قبول بیمه گر قرار گرفته باشد.
آسیبهایی که قابل تعمیر است، تعمیر خواهد شد. چنانچه هزینه های تعمیر آسیبدیدگی برابر یا بیش از ارزش اقلام بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه باشد خسارت براساس شرط "ب" بالا پرداخت خواهد شد.
بیمه گر هزینه های برداشت ضایعات متعاقب وقوع هر حادثه را تحت این بیمه نامه براساس شرط (3) مشروط بر آن که مبلغ جداگانه ای در جدول مشخصات برای آن در نظر گرفته شده باشد، پرداخت خواهد کرد.
هرگونه هزینه تعمیرات موقت درصورتی مورد قبول بیمه گر خواهد بود که جزء هزینه های تعمیرات نهایی بوده و از کل هزینه های تعمیر تجاوز نکند.
هزینه هرگونه تغییرات، اضافات و یا بهسازی تحت پوشش این بیمه نامه نمی باشد.
شرط 3- گستره پوشش:
با در نظر گرفتن این که بیمه گذار حق بیمه اضافی مورد توافق را پرداخت کرده باشد، جبران اتلاف یا آسیب وارده جز آنچه که تحت پوشش این بیمه نامه میباشد، هزینه برداشت ضایعات و همچنین قسمت هایی که قابل استفاده نبوده و باید تخریب گردد را نیز در بر میگیرد. چنانچه بیمه گذار طبق قانون و مقررات ملزم به انجام پاکسازی یا تخریب گردد، هزینه های مربوط حداکثر تا حد غرامت تعیین شده در جدول مشخصات در هر حادثه تحت پوشش خواهد بود.
بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.

حفاظت کارگاههای ساختمانی در مقابل حریق:

حفاظت در مقابل حریق باید با نوع و وسعت کارهای موجود در قرارداد مطابقت داشته باشد. توصیه های زیر را باید به عنوان متمم قوانین محلی یا مقررات خاص قلمداد نمود.

اشکال حفاظت در مقابل حریق
باید پیوسته مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی را درخصوص حفاظت کارگاه در مقابل حریق به او یادآوری نمود. حتی اگر مسئولیت نظارت روزانه به فرد دیگری محول شده باشد، مسئولیت نهایی باید همچنان بر عهده سرپرست کارگاه ساختمانی باشد.
شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است باید در کل کارگاه ساختمانی در هر نوبت کاری یکبار گشت بزند.
کارگاه ساختمانی را باید با حصارهائی که بطور صحیح ساخته شده اند محفوظ داشت.
بناهای موقتی ( دفاتر کار، استراحتگاهها، انبارهای مصالح ساختمانی و غیره ) باید با مصالح غیر قابل اشتعال یا دست کم مصالحی با قابلیت اشتعال محدود ساخته شوند. فواصل ایمنی کافی باید در میان بناهای موقتی حفظ شود ( این ویژگی بخصوص در مورد انبارهای مصالح ساختمانی بسیار با اهمیت است ).
محلهای سکونت باید به خوبی از کارگاه ساختمانی مجزا شوند و باید ابزار کمکهای اولیه ( تجهیزات آتش نشانی، لوله های آب آتش نشانی و غیره ) جهت حفاظت در مقابل حریق به میزان کافی در اختیارشان قرار گیرد. وسایل پخت و پز باید به خوبی با تجهیزات آتش نشانی که به بهترین نحو نگهداری شده اند مجهز شوند.
مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در بناها ( مکانهای سرپوشیده ) یا در هوای آزاد باید با هزینه ای که معمولاً نباید از 500.000 دلار تجاوز کند به بخشهای حریق تقسیم شوند. براساس روش ذخیره‌سازی فضای آزاد کافی باید بین هر بخش فراهم شود تا امکان دسترسی وجود داشته باشد.
مصالح ساختمانی قابل اشتعال باید به وضوح علامتگذاری شده و به طور جداگانه انبار شوند.
مصالح ساختمانی بسته‌بندی شده ، مایعات قابل اشتعال و مواد محترقه باید با حفظ فاصله ایمنی از بناها، کارگاهها و انبارها ذخیره شوند.
از بکار بردن مواد قالب‌بندی قابل اشتعال، چوب بست و غیره در صورت امکان باید اجتناب نمود. درصورت لزوم استفاده از چنین موادی، باید با حفظ فاصله ایمنی از کارهای ساختمانی بکار گرفته شوند.
دیوارهای حریق بین بناهای مختلف باید در هر طبقه بطور مجزا نصب شوند ( بدون هیچ نوع سوراخی در دیوار ) پارتیشنها (حائلها) نیز باید در اسرع وقت نصب شوند (تقسیم به بخشهای حریق).
پلکان باید به همراه صفحات کف نصب شود تا مسیرهای فرار و امکان دسترسی جهت اطفای حریق تأمین شود.
پلکان و مسیرهای دسترسی مأمورین آتش نشانی باید آزاد بوده و نباید به عنوان محوطه انبار یا توقفگاه استفاده شود.
درب های حریق با امکان بسته شدن خودکار باید در اولین فرصت نصب شوند.
هادی جریان برق باید هرچه سریعتر نصب شود.
درخصوص اداره محل باید حداکثر توجه را مبذول داشت مانند:
انبار کردن به طور منظم .
برداشت مصالح ساختمانی بسته بندی شده قابل اشتعال به طور مرتب ، چه از طریق سوزاندن در کارگاه و در مکانی امن چه با انتقال از کارگاه .
پاکسازی کارگاه حداقل یکبار در هفته .
کارهای با شعله باز ( جوشکاری، برش کاری و غیره ) مستلزم حداکثر احتیاط است . همه مصالح ساختمانی قابل اشتعال موجود در محل باید انتقال یافته یا در پوشش قرار گیرد زیرا جرقه های جوشکاری تا 10 متر امکان پریدن دارند. پس از اتمام اینگونه کارها باید گشت های بازبینی به طور مرتب انجام شود.
به هنگام استفاده از عایق قابل اشتعال و مصالح ساختمانی آب‌بندی کاری یا چسبها ( گرمایش و جوشش روکش و مواد آب بندی و غیره ) نیز احتیاط ویژه ای لازم است.
قوانین " استعمال دخانیات ممنوع " باید در محلهائی که در معرض حریق قرار دارند ( انبارها و غیره ) و در مجاورت عملیات خطرناک به اجرا درآورده شود.
اشکال کنترل حریق
برای کارگاه در شب و آخر هفته ها باید نگهبان در نظر گرفت ( معبرهای منظم برای نگهبان).
هرگونه حریقی باید فوراً به سرپرست کارگاه که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است و در صورت لزوم از طریق سیستم ارتباطی موجود ( دستگاه مخابره ، تلفن ) به نگهبان مستقر در ورودی اصلی گزارش شود . یک سیستم زنگ خطر مناسب (سوت ماشین یا سوت خطر کارگاه) باید فراهم شده و به طور مرتب آزمایش شود. شماره تماسهای ضروری ( سرپرست کارگاه ، شخص مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق، نگهبان در ورودی اصلی ، مأموران آتش نشانی ، پزشک ) باید در کنار هر تلفن به وضوح دیده شوند.
تجهیزات آتش نشانی قابل حمل باید به طرزی مناسب در کارگاه ساختمانی قرار داده شود. هر محل باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت ، علامتگذاری شود. بازرسی، نگهداری و تعمیر را باید در فواصل زمانی منظم عهده دار شده و ثبت نمایند.
ذخیره آب به منظور اطفای حریق ( سیستم لوله ، شیرهای آتش نشانی ، پمپها، تانکرها ، مخازن و غیره ) باید (در آغاز ساخت ) چه از طریق سیستم موقتی و چه با تکمیل بموقع سیستم دائمی - اگر قابل اجرا باشد- فراهم شود.
ذخیره آب باید برای چندین ساعت اطفای حریق کافی باشد.
شیرهای آتش نشانی باید به شیلنگهای بلند و اتصالات مناسب مجهز باشند. در صورت امکان محل شیرهای آتش نشانی باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت علامتگذاری شود.
سیستم لوله ها باید به گونه ای باشد که کمترین فشار را که معادل 3 بار در دورترین نقطه است تأمین نماید.
بازرسی کل سیستم به روش آزمایش قابل اجرا در فواصل زمانی متناوب باید توسط شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است، انجام پذیرد.
در صورت امکان اتصال سریع به ذخیره آب عمومی:
محل دائمی شیرهای آتش نشانی باید به محض اخذ مجوز کارهای ساختمانی، نصب شود.
در بناهای چندین طبقه، آب‌پاشهای شیر آتش نشانی باید نصب شده و با پیشرفت کار ساختمان، طبقه به طبقه فشار هوای آنها تنظیم شود.
در تمام موارد شیلنگها و اتصالات کافی باید فراهم شود تا از امکان دسترسی همه قسمتهای کارهای موجود در قرارداد به آب اطمینان حاصل شود.
در یک نقشه اضطراری باید مسئولیت هر فرد در هنگام وقوع حریق نشان داده شود و درصورت ضرورت باید به چندین زبان اعلام گردد.
گروههای آتش نشانی باید تشکیل شده و برای هر مکان آموزش داده شوند. آنها باید با مأموران عمومی متخصص آتش نشانی هماهنگ باشند. هرگونه تجهیزات مورد نیاز باید در دسترس قرار گیرد. اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع حریق و مسیرهای دسترسی باید بطور دقیق از قبل با مـأمورین آتش نشانی عمـومی هماهنگ شود.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه.
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد

خواندن 1608 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث