بیمه نامه فساد کالا در سردخانه

این بیمه نامه خسارتهای وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبیل مواد پروتئینی، میوه جات و سبزیجات، فرآورده های لبنی و نیز مواد شیمیائی و داروئی را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه فساد کالا در سردخانه خطراتی را که سبب اخلال در سیستم تبرید یا سرمایش محفظه‌های سردخانه میشود تحت پوشش قرار می‌دهد.

مدت بیمه: حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گزار تمدید گردد.

اهداف بیمه نامه:

این بیمه نامه خسارتهای وارد به کلیه کالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبیل مواد پروتئینی، میوه جات و سبزیجات، فرآورده های لبنی و نیز مواد شیمیائی و داروئی را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه فساد کالا در سردخانه خطراتی را که سبب اخلال در سیستم تبرید یا سرمایش محفظه‌های سردخانه میشود تحت پوشش قرار می‌دهد.
مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمهگزار تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :قیمت کالاها در روزی که انتظار فروش آن میرود با احتساب حقوق و عوارض گمرکی و هزینه حمل درصورت وجود.
فرانشیز بیمه :

 • خسارت مادی 15% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
 • دوره عدم بروز خسارت از زمان توقف سیستم تبرید سردخانه که بسته بنوع کالای انبار شده متفاوت میباشد.

تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته باشد.

نکات مهم بیمه نامه فساد کالا در سردخانه:

 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا سرقت را نیز تحت پوشش گیرد.
 • اگر قیمت کالای مورد بیمه در روز پرداخت خسارت کمتر از قیمت بیمه شده باشد، قیمت کمتر به بیمه گذار پرداخت خواهد شد (بدلیل اصل غرامت از اصول پنجگانه بیمه) و اگر قیمت کالای مورد بیمه در روز پرداخت خسارت بیشتر از قیمت بیمه شده باشد، قیمت بیمه شده به بیمه گذار پرداخت خواهد شد (بدلیل اینکه بمیزان قیمت بیمه شده از بیمه گذار حق بیمه دریافت گردیده است).
 • خسارتهای ناشی از عیوب یا امراض ذاتی، انقباض، بسته بندی نامناسب، انبار کردن نامناسب و کافی نبودن جریان هوا تحت پوشش نمیباشد.
 • اگر کالاها در محفظه های کنترل اتمسفر روباز نگهداری شده باشند، خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود.
 • در سردخانه های با اتمسفر کنترل شده (CA) درصورتیکه تا قبل از روز خروج کالا از سردخانه، درب سردخانه باز شده و منجر به بروز خسارت گردد، خسارت وارده قابل پرداخت نخواهد بود.
 • انبار کردن محصولات غذائی در سالن سرد با دمای بالاتر از صفر برای هر متر مکعب سالن، حداکثر kg 160 مورد قبول میباشد.
 • انبار کردن محصولات غذائی در سالن انجماد با دمای زیر صفر (حداکثر oC 18-) برای هر متر مکعب سالن، حداکثر kg 240 مورد قبول میباشد.
 • منجمد کننده‌های با سرعت زیاد را یخچالهای صنعتی یا تونل انجماد مینامند.
 • چنانچه بخواهیم میوه‌جات و سبزیجات را بمدت یکسال در سردخانه نگهداری کنیم از سردخانه‌های با اتمسفر کنترل شده (CA) استفاده میکنیم.
 • بیمه‌گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبار یا اظهارنامه تکمیل شده را که نشانگر میانگین مقدار کالای انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته است به بیمه‌گر تسلیم نماید.

کلیه تولید کنندگان و فروشندگان مواد پروتئینی و ویتامینی و لوازم آرایشی به شرح ذیل به این بیمه نامه نیاز دارند:

مواد پروتئینی:

 • انواع فراورده های گوشتی (سوسیس، کالباس، همبرگرو ...)
 • انواع کنسرو و غذاهای نیمه طبخ
 • انواع لبنیات(شیر، خامه، ماست، و ...)
 • انواع پودر ، کنستانتره، آب میوه
 • انواع گوشت قرمز و سفید
 • تخم مرغ
 • روغن های خوراکی(حیوانی)
 • روغن های گیاهی(خوراکی)
 • میگو و خاویار

مواد ویتامینی:

 • انواع بستنی، ژله و کارامل
 • انواع خشکبار(حبوبات، پسته، گردو و...)
 • انواع سبزیجات و صیفی جات
 • انواع میوه
 • خرما

لوازم آرایشی و دارویی:

 • انواع دارو و واکسن
 • انواع کالاهای صنعتی(مانند باتری خشک)
 • انواع مواد آرایشی
 • انواع مواد شیمیایی و روغن های صنعتی

خسارات تحت پوشش:

اتلاف یا خسارت وارد به کالاهای بیمه شده موجود در سردخانه بعلت یکی از علل زیر:

 • خروج ناگهانی و غیر قابل پیش بینی مبردها از مدار خود.
 • شکست مکانیکی تجهیزات سردخانه.
 • یخ‌زدگی تصادفی در درجه حرارت توصیه شده.
 • مواد یا اقلام معیوب در سیستم سردخانه.
 • اشتباه در طراحی سیستم سردخانه.
 • آلودگی نشتی مبرد.
 • انفجار فیزیکی.
 • قطع برق، گاز یا هر سوخت دیگر.
 • غفلت، سهل‌انگاری.
 • خرابکاری غیر گروهی.
 • سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

بیمه‌گزار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطرات سیل، زلزله، آتش‌سوزی یا سرقت با شکست حرز را نیز تحت پوشش گیرد.

شرایط عمومی بیمه نامه فساد کالا در سردخانه ها:

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا در الحاقیهای مربوط، بیمه گر با بیمه گذار توافق می نماید :
هرگاه در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا هر مدت پس از آن که بیمه گذار بابت آن حق بیمه بپردازد و بیمه گر حق بیمه را برای تمدید بیمه نامه بپذیرد ، درصورتی که به علت هرگونه اتلاف یا آسیب فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی ماشین آلات مندرج در فهرست پیوست پیشنهاد این بیمه نامه یا هر علت دیگری که به طور مشخص مستثنی نشده باشد ، کالای مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه دچار فساد گردد ، بیمه گر چنین خسارتی را حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات برای یک سال بیمه ای پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ مندرج در جدول مذکور جبران خواهد کرد، مگر آنکه سرمایه مورد بیمه مجددا" به رقم اول برگردانده شده باشد .

استثنائات
بیمه گر در موارد زیر تعهدی نخواهد داشت :

فرانشیز مندرج در جدول مشخصات در هر حادثه که به عهده بیمه گذار می باشد .
خسارت وارد به کالای انبار شده در اتاقهای سردخانه در دوره عدم بروز خسارت مندرج در جدول مشخصات ، به واسطه انحراف از درجه تبرید توصیه شده ، مگر این که فساد ناشی از آلودگی نشتی مبرد و یا یخزدگی تصادفی کالا باشد و یا کالای تازه قبل از رسیدن به درجه تبرید توصیه شده خسارت ببیند . دوره عدم بروز خسارت عبارت است از مدت زمانی بلافاصله بعد از پایان سردکنندگی که در خلال آن با پلمپ نمودن اتاق سردخانه هیچ فسادی اتفاق نمیافتد .
خسارت وارد به کالای انبار شده ناشی از انقباض ، عیوب و یا امراض ذاتی ، فساد طبیعی و یا گندیدگی طبیعی .
خسارت ناشی از انبارکردن نا مناسب ، خسارت به مواد بسته بندی ، کافی نبودن جریان هوا و نوسان درجه حرارت .
خسارت ناشی از تعمیر موقت ماشین آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشین آلات ضمیمه چنانچه بدون اجازه بیمه گر انجام شده باشد.
جرائم تأخیر، خسارت عدم النفع و یا مسئولیت از هر قبیل .
اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از :
الف ) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه ( خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد )،جنگ داخلی ، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی ، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی باسوء نیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه ، توقیف، ضبط و مصادره یا خرابی، یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی .
ب ) واکنشهای هستهای یا آلودگی های ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو .
ج ) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا کارکنان وی.
د ) اتلاف یا آسیب به علت آتش سوزی، صاعقه مستقیم ، انفجار شیمیایی ، سیستم اطفای حریق و تخریب های ناشی از آن ، سقوط هواپیما یا هرگونه وسیله نقلیه هوایی یا اشیایی که از آنها سقوط کند. دزدی ، سرقت با شکستن حرز، ریزش و آوار ساختمان ، سیل ، طغیان آب ، زمین لرزه ، نشست ، رانش زمین ، بهمن ، تندباد ، گردباد، فوران آتشفشان یا بلایای طبیعی مشابه .
ﻫ) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
و) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد بند «7 الف» بالا اعلام دارد که از بین رفتن ، ویرانی ، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست ، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است .

شرایط عمومی

مسئولیت بیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد بیمه و اظهارنامه های ماهانه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
جدول مشخصات و پرسشنامه و پیشنهاد بیمه جزء لاینفک این بیمه نامه محسوب شده و اصطلاح" این بیمه نامه" هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات ، پرسشنامه و پیشنهاد بیمه نیز خواهد بود.
هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات به معنی خاص به کار برده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
الف ) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
ب ) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود، مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :
الف ) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.
ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیبدیدگی، کلیه اقدام هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.
ج ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.
د ) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.
ه) در صورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقام های انتظامی را مطلع نماید.
بیمه گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیبدیدگی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد، تعهدی نخواهد داشت.
پس از آنکه بیمه گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند، در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ میشود، میتواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند.
بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر کلیه اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم میداند معمول دارد، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده میشود، ارجاع خواهد شد.
اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین، ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.
درصورتی که کارشناسان مذکور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.
الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه گذار غیر واقعی باشد یا خساراتی از روی تقلب یا بطور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود ، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند «7» این بیمه نامه ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمهگذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد .
اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه ، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد ، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بیمه گذار میتواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد . بیمه گر نیز میتواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید ، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمیباشد پس از کسر هزینه های کارشناسی و هرگونه تخفیف بلند مدت اعمال شده به بیمه گذار مسترد دارد.
تحت بیمه نامه ای به حساب ثالث ، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه گذار را به نام خود خواهد داشت. ذینفع همچنین حق خواهد داشت بدون تایید بیمه گذار هرگونه خسارت قابل پرداخت را دریافت و حقوق بیمه گذار را منتقل نماید ، حتی اگر ذینفع بیمه نامه را در اختیار نداشته باشد. در صورت پرداخت خسارت ، بیمه گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه گذار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید.
خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود. بیمه گذار می تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه گر و احراز مسئولیت وی تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید ، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه گذار است خسارت قابل پرداخت نباشد، مدت های فوق به حال تعلیق در می آید.
الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه گذار نسبت به دریافت خسارت وجود داشته باشد، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت ، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.

شرایط خصوصی
این بیمه نامه فقط با رعایت موارد زیر کاربرد دارد :

ماشین آلات سرد کننده مندرج در فهرست ماشین آلات منضم به پرسشنامه و پیشنهاد این بیمه نامه باشد .
ماشین آلات مندرج در فهرست مزبور تحت نظارت دائم کارکنان متخصص بوده و یا به سیستم اعلام خطر خودکار در محلی که افراد حضور دائمی دارند متصل باشد.
کالا در محفظه های کنترل اتمسفر روباز انبار نشده باشد .
در هنگام اتلاف یا آسیب ، کالا در محفظه های سردخانه انبار شده باشد.
بیمه گذار میبایست دفتر نشان دهنده موجودی روزانه را که در آن نوع ، مقدار ، ارزش کالای انبار شده ، شروع و پایان انبارداری برای هر محفظه به طور جداگانه ذکر شده باشد ، نگهداری نماید.
بیمه گذار در طول مدت انبارداری میبایست شرایط کالای انبار شده را روزانه و درجه حرارت را حداقل سه نوبت در روز در دفتر روزانه ثبت نموده و هر چهارده روز یک بار درجه حرارت تثبیت شده را از طریق دماسنج مستقل و تنظیم شده مورد بررسی قرار دهد.

مقررات

شرط 1- مبلغ بیمه شده :
به موجب این بیمه نامه مبلغ بیمه شده برابر با حداکثر قیمت تقریبی فروش قابل حصول کالای انبار شده در مدت اعتبار بیمه نامه میباشد . مبلغ مذکور باید توسط بیمه گذار در جدول پرسشنامه درج و قبل از تاریخ شروع بیمه نامه به بیمه گر تسلیم شده باشد . بیمه گذار موظف است ظرف ده روز پس از پایان هر ماه رونوشت دفتر انبار یا اظهارنامه تکمیل شده را که نشانگر میانگین مقدار کالای انبار شده و ارزش آن برای هر روز در ماه گذشته است به بیمه گر تسلیم نماید.
اظهارنامه ماهانه براساس قیمت فروش قابل حصول برای دریافت کالاها خواهد بود. رونوشت دفتر موجودی و اظهارنامه جزءلاینفک این بیمه نامه تلقی میگردد . مبلغ بیمه شده به میزان خسارت پرداخت شده برای باقیمانده مدت بیمه نامه کاهش خواهد یافت مگر این که مبلغ مورد بیمه با پرداخت حق بیمه اضافی به صورت روزانه به حالت اولیه برگردانده شود.
این حق بیمه اضافی در تعدیل نهایی حق بیمه موضوع شرط دوم به حساب نخواهد آمد.
شرط 2- حق بیمه :
حق بیمه اولیه پس از دریافت بیمه نامه و کلیه حق بیمه های تمدیدی نیز در آغاز مدت تمدید پرداخت خواهد شد. مالیاتها و سایر هزینه های مندرج در بیمه نامه و یا صورتحساب حق بیمه همراه با حق بیمه پرداخت خواهد شد. حق بیمه قابل پرداخت در شروع هر سال بیمه ای براساس هفتاد و پنج درصد مبلغ مورد بیمه که در جدول مشخص شده است به عنوان حق بیمه موقت تلقی خواهد شد . مشروط بر آن که در پایان سال براساس رونوشت دفاتر و یا رونوشت اظهارنامه های ماهیانه موجودی کالایی که به بیمه گر تسلیم میشود ، تعدیل گردد . هرگاه براساس اطلاعات ارائه شده در پایان هر سال بیمه ای حق بیمه موقت پرداخت شده زیاد منظور شده باشد حق بیمه تعدیل خواهد شد ، مشروط بر این که کل حق بیمه قابل پرداخت از پنجاه درصد حق بیمه کامل که براساس مبلغ مورد بیمه مندرج درجدول مشخص شده است، کمتر نباشد. هرگونه اختلاف در محاسبه حق بیمه ناشی از عمل بیمه گذار با ارسال صورتحساب تعدیل شده حق بیمه از طرف بیمه گر، ظرف مدت یک ماه تسویه خواهد شد.
شرط 3- اساس پرداخت خسارت:
کلیه خسارات براساس مبلغ مندرج در اظهارنامه ماهانه بلافاصله قبل از وقوع خسارت و یا قیمت فروش قابل دریافت ، هرکدام کمتر باشد تسویه خواهد شد . در زمان تعیین خسارت ، بیمه گر کلیه شرایطی را که ممکن است در تعیین خسارت موثر باشد مانند وجوه حاصل از فروش کالا و هزینه های انبارداری کاسته شده بواسطه پایان دوره انبارداری ، در نظر خواهد گرفت.
هرگاه پس از وقوع خسارت جزئی مشخص شود که مبلغ مندرج در آخرین اظهارنامه ماهانه کمتر از مبلغی است که می بایست اظهار می شد در این صورت خسارت قابل پرداخت به تناسب مبلغ اظهار شده به مبلغی که می بایست اظهار می شد کاهش خواهد یافت (ماده ده قانون بیمه).
بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.

حفاظت کارگاههای ساختمانی در مقابل حریق:

حفاظت در مقابل حریق باید با نوع و وسعت کارهای موجود در قرارداد مطابقت داشته باشد. توصیه های زیر را باید به عنوان متمم قوانین محلی یا مقررات خاص قلمداد نمود.

اشکال حفاظت در مقابل حریق
باید پیوسته مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی را درخصوص حفاظت کارگاه در مقابل حریق به او یادآوری نمود. حتی اگر مسئولیت نظارت روزانه به فرد دیگری محول شده باشد، مسئولیت نهایی باید همچنان بر عهده سرپرست کارگاه ساختمانی باشد.
شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است باید در کل کارگاه ساختمانی در هر نوبت کاری یکبار گشت بزند.
کارگاه ساختمانی را باید با حصارهائی که بطور صحیح ساخته شده اند محفوظ داشت.
بناهای موقتی ( دفاتر کار، استراحتگاهها، انبارهای مصالح ساختمانی و غیره ) باید با مصالح غیر قابل اشتعال یا دست کم مصالحی با قابلیت اشتعال محدود ساخته شوند. فواصل ایمنی کافی باید در میان بناهای موقتی حفظ شود ( این ویژگی بخصوص در مورد انبارهای مصالح ساختمانی بسیار با اهمیت است ).
محلهای سکونت باید به خوبی از کارگاه ساختمانی مجزا شوند و باید ابزار کمکهای اولیه ( تجهیزات آتش نشانی، لوله های آب آتش نشانی و غیره ) جهت حفاظت در مقابل حریق به میزان کافی در اختیارشان قرار گیرد. وسایل پخت و پز باید به خوبی با تجهیزات آتش نشانی که به بهترین نحو نگهداری شده اند مجهز شوند.
مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در بناها ( مکانهای سرپوشیده ) یا در هوای آزاد باید با هزینه ای که معمولاً نباید از 500.000 دلار تجاوز کند به بخشهای حریق تقسیم شوند. براساس روش ذخیره‌سازی فضای آزاد کافی باید بین هر بخش فراهم شود تا امکان دسترسی وجود داشته باشد.
مصالح ساختمانی قابل اشتعال باید به وضوح علامتگذاری شده و به طور جداگانه انبار شوند.
مصالح ساختمانی بسته‌بندی شده ، مایعات قابل اشتعال و مواد محترقه باید با حفظ فاصله ایمنی از بناها، کارگاهها و انبارها ذخیره شوند.
از بکار بردن مواد قالب‌بندی قابل اشتعال، چوب بست و غیره در صورت امکان باید اجتناب نمود. درصورت لزوم استفاده از چنین موادی، باید با حفظ فاصله ایمنی از کارهای ساختمانی بکار گرفته شوند.
دیوارهای حریق بین بناهای مختلف باید در هر طبقه بطور مجزا نصب شوند ( بدون هیچ نوع سوراخی در دیوار ) پارتیشنها (حائلها) نیز باید در اسرع وقت نصب شوند (تقسیم به بخشهای حریق).
پلکان باید به همراه صفحات کف نصب شود تا مسیرهای فرار و امکان دسترسی جهت اطفای حریق تأمین شود.
پلکان و مسیرهای دسترسی مأمورین آتش نشانی باید آزاد بوده و نباید به عنوان محوطه انبار یا توقفگاه استفاده شود.
درب های حریق با امکان بسته شدن خودکار باید در اولین فرصت نصب شوند.
هادی جریان برق باید هرچه سریعتر نصب شود.
درخصوص اداره محل باید حداکثر توجه را مبذول داشت مانند:
انبار کردن به طور منظم .
برداشت مصالح ساختمانی بسته بندی شده قابل اشتعال به طور مرتب ، چه از طریق سوزاندن در کارگاه و در مکانی امن چه با انتقال از کارگاه .
پاکسازی کارگاه حداقل یکبار در هفته .
کارهای با شعله باز ( جوشکاری، برش کاری و غیره ) مستلزم حداکثر احتیاط است . همه مصالح ساختمانی قابل اشتعال موجود در محل باید انتقال یافته یا در پوشش قرار گیرد زیرا جرقه های جوشکاری تا 10 متر امکان پریدن دارند. پس از اتمام اینگونه کارها باید گشت های بازبینی به طور مرتب انجام شود.
به هنگام استفاده از عایق قابل اشتعال و مصالح ساختمانی آب‌بندی کاری یا چسبها ( گرمایش و جوشش روکش و مواد آب بندی و غیره ) نیز احتیاط ویژه ای لازم است.
قوانین " استعمال دخانیات ممنوع " باید در محلهائی که در معرض حریق قرار دارند ( انبارها و غیره ) و در مجاورت عملیات خطرناک به اجرا درآورده شود.
اشکال کنترل حریق
برای کارگاه در شب و آخر هفته ها باید نگهبان در نظر گرفت ( معبرهای منظم برای نگهبان).
هرگونه حریقی باید فوراً به سرپرست کارگاه که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است و در صورت لزوم از طریق سیستم ارتباطی موجود ( دستگاه مخابره ، تلفن ) به نگهبان مستقر در ورودی اصلی گزارش شود . یک سیستم زنگ خطر مناسب (سوت ماشین یا سوت خطر کارگاه) باید فراهم شده و به طور مرتب آزمایش شود. شماره تماسهای ضروری ( سرپرست کارگاه ، شخص مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق، نگهبان در ورودی اصلی ، مأموران آتش نشانی ، پزشک ) باید در کنار هر تلفن به وضوح دیده شوند.
تجهیزات آتش نشانی قابل حمل باید به طرزی مناسب در کارگاه ساختمانی قرار داده شود. هر محل باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت ، علامتگذاری شود. بازرسی، نگهداری و تعمیر را باید در فواصل زمانی منظم عهده دار شده و ثبت نمایند.
ذخیره آب به منظور اطفای حریق ( سیستم لوله ، شیرهای آتش نشانی ، پمپها، تانکرها ، مخازن و غیره ) باید (در آغاز ساخت ) چه از طریق سیستم موقتی و چه با تکمیل بموقع سیستم دائمی - اگر قابل اجرا باشد- فراهم شود.
ذخیره آب باید برای چندین ساعت اطفای حریق کافی باشد.
شیرهای آتش نشانی باید به شیلنگهای بلند و اتصالات مناسب مجهز باشند. در صورت امکان محل شیرهای آتش نشانی باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت علامتگذاری شود.
سیستم لوله ها باید به گونه ای باشد که کمترین فشار را که معادل 3 بار در دورترین نقطه است تأمین نماید.
بازرسی کل سیستم به روش آزمایش قابل اجرا در فواصل زمانی متناوب باید توسط شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است، انجام پذیرد.
در صورت امکان اتصال سریع به ذخیره آب عمومی:
محل دائمی شیرهای آتش نشانی باید به محض اخذ مجوز کارهای ساختمانی، نصب شود.
در بناهای چندین طبقه، آب‌پاشهای شیر آتش نشانی باید نصب شده و با پیشرفت کار ساختمان، طبقه به طبقه فشار هوای آنها تنظیم شود.
در تمام موارد شیلنگها و اتصالات کافی باید فراهم شود تا از امکان دسترسی همه قسمتهای کارهای موجود در قرارداد به آب اطمینان حاصل شود.
در یک نقشه اضطراری باید مسئولیت هر فرد در هنگام وقوع حریق نشان داده شود و درصورت ضرورت باید به چندین زبان اعلام گردد.
گروههای آتش نشانی باید تشکیل شده و برای هر مکان آموزش داده شوند. آنها باید با مأموران عمومی متخصص آتش نشانی هماهنگ باشند. هرگونه تجهیزات مورد نیاز باید در دسترس قرار گیرد. اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع حریق و مسیرهای دسترسی باید بطور دقیق از قبل با مـأمورین آتش نشانی عمـومی هماهنگ شود.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گزار در موارد زیر فسخ گردد:

 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گزار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه.
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.

از طرف بیمه گزار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گزار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

خواندن 2647 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث