بیمه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان

مزیت این بیمه نامه که توسط شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت ‌آمیز حل و فصل می‌نماید.

با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن و M.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیرا پزشکان صادر می‌شود.

اهداف بیمه نامه:

با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیرا پزشکان صادر می‌شود.
مزیت بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای پیرا پزشکان و پزشکان که شرکت سهامی بیمه ایران ارائه می‌گردد در این است که این شرکت مبلغ خسارت را پس از احراز مسئولیت بیمه‌گذار قبل از صدور رأی در مراجع قضایی پرداخت و موضوع دعوای خسارت را به صورت مسالمت ‌آمیز حل و فصل می‌نماید.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، در قبال افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به پیرا پزشکان) به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • فوت
  • نقص عضو

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیرا پزشکان:

این قرارداد بین شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود و پیرا پزشک مندرج در جدول مشخصات بیمه نامه که از این پس بیمه گذار نامیده میشود بمنظور بیمه مسئولیت بیمه گذار براساس قانون بیمه مصوب سال 1316 و قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 و سایر قوانین و مقررات جاری در کشور طبق شرایط زیر منعقد میگردد:

ماده اول : موضوع بیمه عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای بیمه گذار در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور بیمه گذار در انجام امور پزشکی دچار صدمات جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شوند.
تبصره: شرح وظایف پیراپزشکان به تفکیک هررشته که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده جزء لاینفک بیمه نامه میباشد.
ماده دوم: تعهدات بیمه گر

پرداخت خسارات ناشی از موضوع قرارداد به بیماران و ذوی الحقوق آنان پس از احراز مسئولیت بیمه گذار تا حدود مورد تعهد در ماده3.
در صورت اقامه دعوی علیه بیمه گذار پرداخت هزینه های دادرسی در حدود متعارف بشرط آنکه این مبلغ حداکثر از 10% مبلغ خسارت مورد ادعا تجاوز نکند.
تعهد بیمه گر در قبال هر یک از بیماران، معادل مبلغی است که از سوی مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می گردد و در هر صورت از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی این بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
در صورتیکه بیمه گذار از سوی مراجع قانونی ذیصلاح به پرداخت دیه محکوم شود، تعهد بیمه گر در خصوص میزان خسارت، محدود به پرداخت معادل ریالی ارزانترین نوع دیه از انواع مجری مذکور در قانون دیات می باشد.
در مواردی که مسئولیت بیمه گذار با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از نظر بیمه گر محرز باشد، بیمه گر می تواند قبل از صدور رأی از سوی مراجع قانونی ذیصلاح با تحصیل موافقت بیمه گذار مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.
تعهدات بیمه گر منحصر به مسئولیت حرفه ای بیمه گذار در مدت اعتبار بیمه نامه می باشد مشروط براینکه ادعای خسارت حداکثر ظرف سه سال پس از انقضاء بیمه نامه به بیمه گر اعلام شده باشد.
چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه دیگری نیز بیمه شده باشد، مسئولیت بیمه گر حداکثر معادل مازاد خسارت تأدیه شده توسط بیمه گر اول میباشد.

ماده سوم : حدود تعهدات بیمه گر
در رابطه با خسارتهای بدنی هر نفر در جدول مشخصات بیمه نامه قید می شود.
ماده چهارم : تعهدات بیمه گذار

هرگونه اطلاعات و مدارک در رابطه با مسئول شناخته شدن خود را در چارچوب قرارداد به بیمه گر ارائه نماید.
بیمه گذار حق ندارد بدون موافقت بیمه گر در مورد مسئولیتهایی که طبق این بیمه نامه مورد تأمین میباشد، تعهدی در قبال مدعی بعهده گیرد و یا وجهی به وی بپردازد مگر اینکه انجام این اقدام قبلاً مورد موافقت بیمه گر قرار گرفته باشد.
وقوع هرگونه حادثه ناشی از مسئولیت موضوع این قرارداد و همچنین هر نوع ادعا و مطالبه بیمار یا ذوی الحقوق وی علیه خود که به این قرارداد مربوط شود را بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام نماید و نیز مکلف است متعاقباً کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که بموجب آن مطالبه غرامت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگوه اطلاعات و مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع معاضدت نماید.
عدم انجام تعهدات فوق در مهلت مقرر جز در شرایط فورس ماژور به بیمه گر حق خواهد داد از پرداخت تمام یا بخشی از خسارات موضوع این قرارداد خودداری نماید.

ماده پنجم : استثنائات
خسارات معلول عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است:

خسارات ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگر از این قبیل.
هر نوع خسارتی که منشاء آن تشعشعات یونیزه کننده رادیواکتیو و انرژی هسته ای باشد مگر اینکه استفاده از این قبیل موارد جهت معالجه بیماری ضروری باشد.
خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار.

ماده ششم : تغییرات قرارداد
هرگونه تغییری در این بیمه نامه به موجب الحاقی خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی صادره از طرف بیمه گر با توافقهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذار باید ظرف 15 روز از تاریخ صدور، تغییر یا اصلاح آنر کتباً خواستار شود، در غیر اینصورت الحاقی صادره قطعی تلقی خواهد شد.
ماده هفتم: فسخ و بطلان قرارداد
هریک از طرفین می تواند با اخطار یکماهه، نسبت به فسخ قرارداد به ترتیب زیر اقدام نماید:

از طرف بیمه گر :
در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه (ماده 16 قانون بیمه)
در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع بیمه گذار بطور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه (ماده 13 قانون بیمه).
بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.
از طرف بیمه گذار: در صورتیکه کیفیات مشدد خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره:

در صورت فسخ از طرف بیمه گر، بیمه گر باید حق بیمه مدتی را که باقیمانده است بصورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت دهد به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه و منظور خواهد شد.

ماده هشتم: مواد قرارداد
این قرارداد در 8 ماده و در 5 نسخه تنظیم، امضاء و مبادله میگردد که هر 5 نسخه ن دارای اعتبار واحد و یکسان میباشد.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

  • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
  • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
  • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
  • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

خواندن 1581 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث