شرایط مخصوص بیمه‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل
شرایط مخصوص بیمه‌های تکمیلی بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران به شرح ذیل می باشد.
سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل
در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل (بشرح مذکور در بیمه‌نامه) حداکثر تعهد شرکت ارزش بیمه شده قطعات و لوازم با قیمت روز آنها (هر کدام کمتر باشد) است.
در مورد لاستیک چرخ، باطری و قالپاق حداکثر خسارت قابل پرداخت 50٪ ارزش نو آنها در روز وقوع حادثه است مگر آنکه مبلغ بیمه شده از این میزان کمتر باشد که در این صورت ملاک محاسبه خسارت مبلغ بیمه شده می باشد.
از مبلغ خسارتی که بر اساس بند 1/1 تعیین می‌شود 20٪ بعنوان فرانشیز کسر می‌گردد.
خسارت ناشی از دزدی قطعات و لوازم مذکور در بیمه‌نامه برای هر یک از قطعات و لوازم فقط یکبار قابل پرداخت است. مگر اینکه با موافقیت بیمه‌گر و ضمن رعایت جوانب امر با دریافت حق بیمه مجدد پوشش بیمه قطعات و لوازم جایگزین شده پذیرفته شود.
پس از وقوع هر خسارت بیمه‌گر حق دارد خطر دزدی در جای قطعات و لوازم را از شمول بیمه‌نامه حذف نماید.
در صورت سرقت در جای قطعات و لوازم اتومبیل، بیمه‌گذار موظف است مدارک مثبته و از جمله گزارش مقامهای انتظامی دال بر سرقت را تهیه و به بیمه‌گر ارائه نماید.
در صورتیکه دزدی قطعات و لوازم توام با دزدی اتومبیل باشد در پرداخت خسارت شرایط بیمه‌نامه بدنه حاکم خواهد بود.
مشخصات و قیمت وسائل اضافی موضوع پوشش فوق باید به پیشنهاد بیمه‌گذار و در برگ پیشنهاد بیمه نوشته شود و مورد تائید کارشناس منتخب بیمه‌گر قرار گیرد.
ارزش آنچه تحت این عنوان قابل بیمه کردن است در مجموع از 20٪ ارزش وسیله نقلیه بیمه شده تجاوز نخواهد کرد.
غرامت عدم استفاده از وسیله نقلیه در ایام تعمیرات
غرامت عدم امکان استفاده از اتومبیل (بعلت آسیب دیدگی و توقف مفید در تعمیرگاه) حداکثر 30 روز است که در هر حال سه روز آن بعنوان فرانشیز کسر خواهد شد غرامت قابل پرداخت روزانه بمیزان یک هزار (1000/1) مبلغ بیمه شده و حداکثر تا سقف بیست هزار ریال (000/20) ریال می‌باشد مشروط بر اینکه جمع کل غرامت بابت ایام عدم امکان استفاده از اتومبیل از 20٪ مبلغ خسارت برآورد شده تجاوز نکند.
تبصره: منظور از توقف مفید در تعمیرگاه مدت زمی است که از شروع عملیات تعمیر و بازسازی تا پایان و تکمیل تعمیر صرف خواهد شد بدیهی است طول مدت ایام لازم برای تعمیرات توسط کارشناس شرکت تعیین خواهد شد.
شکست شیشه وسیل نقلیه به تنهایی و به عللی غیر از حوادث مورد تعهد بیمه‌گر:
در صورت شکست شیشه، مستقل از حوادث مورد تعهد در بیمه بدنه اتومبیل، خسارت قابل پرداخت ارزش روز شیشه و هزینه نصب آن پس از کسر ده درصد به عنوان فرانشیز خواهد بود، مشروط بر اینکه وسیله نقلیه به قیمت روز بازار بیمه شده باشد.
در صورتیکه شکست شیشه توام با خسارت وارد به اتومبیل باشد شرایط بیمه‌نامه بدنه در پرداخت خسارت حاکم خواهد بود.
افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسان قیمتها:
افزایش ارزش وسیله نقلیه مورد بیمه بعلت نوسان قیمتها مشروط بر اینکه وسیله نقلیه هنگام صدور بیمه‌نامه به ارزش واقعی روز بیمه شده باشد می‌توانند تا میزان 25٪ ارزش روز بیمه در تاریخ شروع بیمه‌نامه و در طول مدت قرارداد مورد قبول قرار گیرد.

توضیح: هر یک از پوشش‌های مورد اشاره در این برگ به شرطی در تعهد بیمه‌گر می‌باشد که در بیمه‌نامه بدنه صراحتاً به هر یک از آنها اشاره شده باشد و حق بیمه مربوط به آن پرداخت گردیده و در بیمه‌نامه قید شده باشد.

خواندن 2789 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث