بیمه عمر و پس انداز

افراد دوراندیش و آینده نگر با هرتوان مالی ازطریق پس اندازهای خود می توانند یک بیمه نامه عمروپس انداز داشته باشند. این بیمه نامه ازطریق جمع آوری پس اندازهای کوچک مردم سرمایه های بزرگ برای آنها تشکیل می دهد. به این بیمه عنوان بازنشستگی هم اطلاق می شود.

اهم پرداختهایی که از محل قراردادهای بیمه عمر و پس انداز انفرادی تادیه می‌گردد، بشرح زیر می‌باشد.

بازخرید بیمه‌های عمر و پس انداز:

همانطور که مطلع می‌باشند مبلغ بازخرید در واقع همان ذخایر ریاضی می‌باشد. منظور از ذخیره ریاضی بخشی از حق بیمه دریافتی است که کارمزد نماینده و یا کارگزار بیمه و هم چنین حق بیمه خطر فوت و سایر حق بیمه‌های تکمیلی از آن کسر شده و در طول مدت بیمه براساس نرخ بهره فنی که در حال حاضر ماهانه25/1درصد در نظر گرفته شده است می‌باشد.
در حال حاضر با توجه به اینکه بیمه نامه‌های عمر و پس انداز طرح جدید مکانیزه شده قالباً مبلغ بازخرید بوسیله رایانه محاسبه می‌گردد. لیکن منظور افزایش اطلاعات همکاران و ضرورت اجرای آن بصورت دستی مراتب باستحضار می‌رسد.
عموماً بازخرید بیمه نامه‌های عمر انفرادی چه طرحهای قدیم و یا جدید به دو حالت بشرح زیر صورت می‌گیرد.
حالت اول: بیمه گذار کلیه حق بیمه را تا زمان درخواست بازخرید طبق مقررات پرداخت کرده است.
حالت دوم: بیمه گذار قسط یا اقساط حق بیمه را تا زمان تقاضای بازخرید پرداخت نکرده است که در نتیجه بیمه نامه مخفف شده است.

بدیهی است که در حالت اول فرآیند عادی باز خرید بشرحی که متعاقباً باستحضار می‌رسد طی شده و مبلغ بازخرید وفق مقررات تادیه می‌گردد. و در حالت دوم پس از اینکه بیمه نامه مخفف شده با سرمایه مخفف شده بیمه نامه باز خرید می‌گردد، که در این صورت مبلغ باز خرید سرمایه مخفف با توجه به مدت زمان سپری شده از قطع پرداختخ حق بیمه تا زمان باز خرید از طرف واحد صدور محاسبه و اعلام می‌گردد
بنابراین پس از بررسی کامل پرونده صدور بیمه نامه و مشخص شدن سرمایه بیمه نحوه باز خرید بشرح زیر انجام می‌گردد.

مرحله اول: مدارک مورد نیاز:

درخواست بیمه گذار.
اصل بیمه نامه و اوراق الحاقی
اصل قبوض رسید حق بیمه
تائیدیه حسابداری در خصوص دریافت حق بیمه
فتوکپی شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر
اخذ پرونده از اداره صدور

مرحله دوم: هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن.

اطمینان به اینکه از صدور بیمه نامه دو سال تمام گذشته باشد.
بیمه گذار متقاضی بازخرید باشد.
نحوه پرداخت حق بیمه کنترل شود.
الحاقی‌های صادره طبق مقررات صادره شده باشد.
کنترل اوراق مشارکت در منافع.
کنترل تائید حسابداری در مورد دریافت حق بیمه‌های مقرر.
کنترل تاریخ تولد بیمه شده که در موقع انعقاد قرارداد ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است.
کنترل بیمه نامه با توجه به سرمایه و ضرورت معاینات پزشکی انجام شده.

مرحله سوم: نحوه محاسبه بازخرید

نحوه محاسبه بازخرید بیمه نامه‌های طرح قدیم

چنانچه بابت بیمه نامه‌ای دو سال تمام حق بیمه پرداخت شده باشد. قابل بازخرید می‌گردد. و بدین منظور توسط محاسب فنی شرکت(اکتوئر) جدول بازخرید جهت انواع بیمه نامه‌های عمر انفرادی دارای ذخیره ریاضی که قابلیت بازخرید دارند تهیه و در اختیار واحدهای شرکت که به امر صدور و تسویه خسارت بیمه‌های عمر انفرادی اشتغال دارند. قرار گرفته است که بشرح صفحه بعد می‌باشد.

پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط فوت:

مرحله اول مدارک مورد نیاز:
درخواست کتبی استفاده کنندگان(وزارت قانونی) مبنی بر تادیه سرمایه.
اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره
اصل قبوض‌های پرداخت حق بیمه
نظر پزشک قانونی و یا پزشک معالج مبنی بر علت فوت.
خلاصه رونوشت وفات.
فتوکپی مصدق شناسنامه بیمه شده و استفاده کنندگان(وراث قانونی)
گواهی انحصار وراثت در حالتیکه در بیمه نامه استفاده کننده وراث قانونی باشند.
دریافت اصل پرونده از اداره صدور.
چنانچه فوت بیمه شده در اثر حادثه باشد، گزارشهای مشروح حادثه.
مرحله دوم هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن:
تطبیق سرمایه مندرج در بیمه نامه که نزد بیمه گذار بوده و نسخه آن که در پرونده اداره صدور بوده است.
اطمینان از عدم خودکشی بیمه شده در سه سال اول قرارداد.
اطمینان از اینکه بیمه شده توسط استفاده کنندگان به قتل نرسیده باشد.
اطمینان از اینکه حق بیمه بموقع پرداخت شده باشد.
کنترل الحاقیه‌ها و عدم تغییردر مدت و سرمایه بیمه نامه.
احراز هویت استفاده کنندگان.
مرحله سوم محاسبه مبلغ قابل پرداخت:
سرمایه ***
مشارکت در منافع(پاداش پایان مدت ***
کسر می‌گردد حق بیمه سال فوت (***)
کسر می‌گردد مبلغ وام دریافتی (***)
کسر می‌گردد سود تضمین شده وام دریافتی (***)
جمع کسورات (***) ***
مبلغ قابل پرداخت ***
جمع کل(تراز) *** ***
ضمناً جهت محاسبه حق بیمه سال فوت، می‌بایست به نحوه پرداخت حق بیمه مندرج در بیمه نامه که می‌تواند بصورت مختلف ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه باشد، توجه نمود.
مرحله چهارم صدور حواله و ثبت مبلغ غرامت در دفتر ثبت حواله خسارت عمر انفرادی طبق بند4-1همین فصل انجام می‌شود.

پرداخت سرمایه بیمه عمرو پس انداز بشرط حیات:

مرحله اول مدارک مورد نیاز
درخواست کتبی بیمه گذار.
اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های صادره.
اصل قبوض حق بیمه پرداختی.
تائید حسابداری مبنی بر پرداخت حق بیمه.
فتوکپی مصدق شناسنامه(استفاده کننده یا بیمه گذار و بیمه شده)
اصل پرونده از اداره صدور.

مرحله دوم هدف از اخذ مدارک و ضرورت آن
کنترل نام و مشخصات بیمه شده.
کنترل مدارک از جهت تاریخ صدور و اتمام بیمه نامه، سن بیمه شده.
کنترل الحاقیه‌ها و احتمال تغییر در سرمایه و مدت بیمه نامه.
کنترل سرمایه از لحاظ پرداخت حق بیمه.
کنترل مشخصات دریافت کننده سرمایه بیمه نامه.
کنترل تاریخ انقضاء بیمه نامه در زمان حیات بیمه شده.

مرحله سوم محاسبه غرامت متعلقه(سرمایه قابل استرداد) بشرح جدول زیر
سرمایه ***
اضافه می‌شود مشارکت در منافع(پاداش پایان مدت) ***
کسر می‌گردد وام دریافتی (***)
کسر می‌گردد سود تضمین شده وام دریافتی ***
جمع کسورات (***)
مبلغ قابل پرداخت(خسارت متعلقه) *** ***
جمع ترازی *** ***

توجه : در بعضی از بیمه نامه‌ها با توجه به تعهدات مندرج در قرارداد، بجای مشارکت در منافع، پاداش پایان مدت به بیمه گذار پرداخت می‌گردد به این صورت که اگر مدت بیمه نامه20ساله باشد معادل20درصد سرمایه(بازای هر سال یک درصد سرمایه) در پایان مدت به سرمایه بیمه نامه اضافه می‌گردد و به بیمه گذار(استفاده کننده) پرداخت می‌شود و چنانچه مدت بیمه نامه25ساله باشد معادل 25درصد از سرمایه به سرمایه بیمه نامه اضافه شده و به بیمه گذار پرداخت می‌نمائیم.
ضمناً یادآور می‌شود که تحت عنوان بیمه‌های عمر و پس انداز بیمه نامه هایی که از نوع بیمه عمر مختلط پس انداز، بیمه مختلط پس انداز با دو برابر سرمایه بشرط حیات، بیمه سرمایه فرزندان، بیمه پس انداز و بازنشستگی، بیمه مستمری خانوادگی و بیمه عمر مختلط دو نفره صادر گردیده است که بایستی در محاسبه سرمایه پایان مدت آنها به مفاد مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه توجه کافی مبذول نمود.

مرحله چهارم صدور حواله و ثبت دفاتر
حواله عموماً در پنج نسخه تنظیم و بشرح بند4-1- همین فصل انجام می‌شود.
شکل دوم تادیه سرمایه در صورتیکه بیمه شده در حین مدت قرارداد فوت نماید:
در این حالت نیز ممکن است که بیمه نامه با سرمایه معین تا زمان فوت برقرار بوده و یا اینکه بعلت عدم پرداخت بموقع حق بیمه، سرمایه اولیه بنحوی مخفف شده باشد. لذا محاسبه بر مبنای سرمایه مخفف عمل می‌گردد.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه اشخاص حقیقی به این بیمه نامه نیاز دارند.

شرایط عمومی بیمه عمر و پس انداز( طرح جدید):

تعاریف:
بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران.
بیمه شده : بیمه شده شخصی است که فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن و سلامتی او اساس محاسبه حق بیمه قرار می گیرد.
بیمه گذار : بیمه گذار شخصی است که با شرکت بیمه قرارداد بیمه را منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می-نماید. بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشد.
استفاده کننده : استفاده کننده کسی است که قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد.
موضوع بیمه : موضوع بیمه، در این بیمه نامه یکی از انواع بیمه های عمر مختلط است که تابع شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه می باشد.

حقوق ناشی از قرارداد :

ماده 1-اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی :
اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و ضمایم احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده اساس قرارداد را تشکیل میدهد.
هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که بوسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچار است به اظهارات بیمه شده قناعت کند معلوم گردد که اظهارات بیمه شده در این موارد مطابق با حقیقت نبوده و یا در این قبیل موارد، بیمه شده از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه موثر باشد خودداری نموده است.
الف) در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهار خلاف واقع بیمه شده پی برد می تواند قرارداد را فسخ و یا اینکه با دریافت اضافه نرخ آن را ادامه دهد در صورت فسخ می بایست حق بیمه های دریافتی از طرف بیمه گر برگشت شود.
ب) در صورتی که بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر به نسبت ما به التفاوت نرخ حق بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می یابد.
ج) اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم به آن از بیمه کردن خودداری می نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.
قرارداد بیمه و همچنین آثار مرتبط بر آن پس از امضای بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه تحقق پیدا می کند. مشروط برآنکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایت بخش باشد.
حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییری که در بیمه نامه داده شود به موجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صادر می شود و این اوراق الحاقی جزء لاینفک قرارداد بیمه است.
چنانچه مفاد و مطالب غیر چاپی مندرج در بیمه نامه و برگهای الحاقی با شرایط مورد موافقت تطبیق نکنند بیمه گذار می تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی تقاضای صحیح آن را بنماید پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.
ماده 2- لزوم اجرای قرارداد: این قرارداد جز در مورد ثبوت تقلب با رعایت بند 3 ماده یک برای طرفین لازم الاجرا است و به هیچ وجه قابل اعتراض نخواهد بود.
ماده 3-پرداخت حق بیمه : ترتیب پرداخت حق بیمه به سه روش سالانه، ماهانه و یکجا انجام می گردد که بنا به تقاضای بیمه گذار یکی از سه روش در بیمه نامه درج شده است :
حق بیمه به اقساط سالانه در اول هر سال قرارداد بیمه باید پرداخت گردد.
کل حق بیمه یکجا باید در شروع قرارداد پرداخت می شود.
پرداخت حق بیمه در صورتی معتبر خواهد بود که به حساب شرکت واریز و در مقابل اخذ قبض رسمی شرکت انجام شده باشد.
اقساط حق بیمه عمر باید حداکثر ظرف یکماه از تاریخ سررسید پرداخت گردد.
ماده 4-تاخیر پرداخت حق بیمه : در صورتی که پرداخت اقساط حق بیمه و یا قسمتی از حق بیمه بیش از یکماه به تاخیر افتد به طریق زیر رفتار خواهد شد :
الف- بیمه نامه هایی که اقساط حق بیمه آن کمتر از 6 ماه تمام پرداخت شده باشد خودبخود و بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.
ب- بیمه نامه هایی که حداقل اقساط حق بیمه آنها 6 ماه تمام پرداخت شده باشد. تعهدات بیمه گر (مندرج در بیمه نامه) به شرح زیر تقلیل می یابد.
در صورت فوت بیمه شده : پرداخت ارزش بازخرید و یا پرداخت سرمایه بیمه به نسبت مدت پرداخت حق- بیمه به مدت بیمه (هر کدام بیشتر می باشد).
در صورت حیات بیمه شده : پرداخت ارزش بازخرید بیمه نامه.
ماده 5- برقراری مجدد بیمه نامه : بیمه گذار قبل از ابطال یا بازخرید بیمه نامه می تواند با پرداخت حق بیمه های معوقه و هزینه دیرکرد مربوط بیمه نامه را با شرایط قبلی ادامه دهد.

تبصره: چنانچه حق بیمه، بیمه نامه بیش از یکسال به تعویق افتاده باشد بیمه گذار قبل از پرداخت حق بیمه معوقه می بایست فرم درخواست ادامه بیمه نامه را تکمیل و پس از تایید پزشک مشاور حق بیمه معوقه و هزینه دیرکرد مربوطه را پرداخت نماید. بهرحال حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده به هزینه بیمه گذار در شرایط فوق برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.
ماده 6-بازخرید : در صورت تقاضای بیمه گذار، بیمه گر بیمه نامه ای را که لااقل 6 ماه حق بیمه آن پرداخت شده باشد طبق جدول بازخرید که به رویت بیمه گذار رسیده است و پیوست بیمه می باشد بازخرید می نماید.
ماده 7 -وام به اعتبار بیمه نامه : بیمه گر می تواند پس از گذشت دو سال حق بیمه از شروع بیمه نامه پرداخت دو سال حق بیمه معادل مبلغ بازخرید تقاضای دریافت وام از محل بیمه نامه خود بنماید در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متعلقه مادام که تصفیه نشده است تقلیل می یابد.
ماده8- تغییرات بیمه نامه : بیمه گذار می تواند پس از گذشت حداقل 2 سال از شروع بیمه نامه تقاضای تغییرات سرمایه و مدت بیمه را در چارچوب سایر شرایط قرارداد و با رعایت موارد زیر بنماید :
الف- تغییرات در اول هر سال بیمه ای انجام گیرد.
ب- پس از تغییرات می باید حداقل 5 سال به انقضاء بیمه نامه باقیمانده باشد.
ماده9- انتقال بیمه نامه :
بیمه گذار می تواند این بیمه نامه را به طور قانونی به شخص دیگری منتقل نماید که انتقال مزبور براساس تکمیل فرم مربوطه و با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر باشد.
اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه به دیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد بیمه به عهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا ورثه و یا حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد داشت.
در صورت انتقال بیمه نامه به شخص دیگر ناقل مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوق تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.
اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت به نحوی که هر گاه یکی از آنها حق بیمه سهمی خود را نپردازد هیچکدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.
ماده 10-حقوق استفاده کننده:
بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد در این صورت بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و درصد سهم هر یک استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد
اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می شود ولی اگر بیمه گذار بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.
سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق به ورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاً در سند بیمه-نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد در این صورت سرمایه بیمه عمر متعلق به اشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.
ماده 11-خطرات متمم : موارد زیر در صورتی که با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود.
خطر مسافرت هوایی : هیچ یک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی و هر نوع تمرینهای مربوط به آنها مشمول این قرارداد نمی باشد در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پرداخت.
خطر جنگ : در صورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده به عنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به جنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه به هر علتی خطری پیش آید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.
بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا بازگشت بیمه شده از حالت لشگری به حالت کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد به حال اولیه اعاده داده خواهد شد.
ماده 12-خطرهایی که تامین نمی شود
در صورتی که بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول سه سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد، فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلایل مکفی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده است.
در صورتی که استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط ذخیره ریاضی به سایر استفاده کنندگان و یا وراث قانونی او پرداخت خواهد شد.
ماده 13- پرداخت سرمایه : سرمایه های بیمه شده در قبال رسیدی که دارای امضای مصدق باشد و پس از دریافت اسناد ومدارک مشروحه زیر تسویه و به استفاده کننده پرداخت خواهد شد :
بیمه نامه و اوراق الحاقی ضمیمه آن
قبوض رسید حق بیمه های پرداختی
علاوه بر مدارک فوق :
الف- در صورتیکه پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد رونوشت مصدق شناسنامه.
ب- در صورتیکه پرداخت سرمایه در صورت فوق بیمه شده باشد فوت بیمه شده باید کتباً با ذکر علت آن در اولین فرصت حداکثر تا یکماه (مگر در موارد غیر عادی) از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار به اطلاع بیمه گر برسد و متعاقباً مدارک زیر را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند.
گواهی رسمی فوت.
گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری، شرح و سیر آن ذکر شده باشد. در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالی که در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.
در صورتیکه فوت بر اثر حادثه باشد گزارش حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.
در صورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشد گواهی انحصار وراثت.
ج- چنانچه بیمه شده مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه بعلت از کارافتادگی طبق شرایط الحاقی شماره یک باشد، در صورت از کارافتادگی بیمه شده ارائه مدارک لازم طبق نظر پزشک مشاور بیمه گر.
ماده 14- فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه : در صورتی که بیمه نامه و یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فوراً مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه را صادر خواهد نمود.
ماده 15- نشانی قانونی- تغییر محل اقامت- نماینده در ایران
اقامتگاه بیمه شده و یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.
بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد.
هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.
در صورت عدم رعایت مقررات مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می باشد معتبر خواهد بود.
کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او به عنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد صادر کننده بیمه نامه فرستاده شود.
ماده 16-مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد 2 سال است.
ماده 17- در سایر مواردیکه نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق شرایط عمومی بیمه های عمر و قانون بیمه و قوانین جاری مملکت عمل خواهد شد.

شرایط و مقررات بیمه عمر و پس انداز طرح جدید:

الف: بعد از صدور بیمه نامه و پرداخت اولین قسط حق بیمه، تعهدات بیمه گر مندرج در اصل بیمه نامه و الحاقیه‌های منضم به آن شروع می‌شود و بیمه گذار موظف است اقساط حق بیمه بیمه نامه را حداکثر تا یکماه بعد از سررسید هر قسط پرداخت نماید.
ب: در صورتی که پرداخت حق بیمه پس از یکماه از سررسید مقرر به تاخیر افتاده باشد و بیمه شده فوت شود. فقط بخش پس اندازی و منافع حاصل از آن تا زمان فوت به استفاده کننده قابل پرداخت می‌باش.
ج: در صورت انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه، چنانچه حق بیمه حداقل6ماه پرداخت شده باشد بیمه نامه باز خرید و بخش پس اندازی حق بیمه و منافع آن تا زمان انصراف به بیمه گذار پرداخت می‌گردد.
تبصره:

با توجه به بخش استهلاکی حق بیمه (هزینه‌های صدور و حق بیمه مربوط به خطر فوت) میزان ارزش بازخرید با توجه به سایر عوامل مؤثر در بیمه نامه در اوائل مدت کمتر از حق بیمه‌های پرداختی بیمه گذار خواهد بود.

د: در صورتی که حق بیمه بیمه نامه به تاخیر افتاده باشد بیمه گذار می‌تواند با موافقت بیمه گر حق بیمه‌های معوقه و هزینه دیرکرد زمان تاخیر را پرداخت نماید تا بیمه نامه به حالت اولیه برگردد.
تبصره:

در مورد بیمه نامه هائیکه پرداخت حق بیمه آنان بیش از یکماه به تاخیر افتد محاسبه هزینه دیرکرد بر مبنای نرخ سود سالانه 18٪ خواهد بود.

هـ: بیمه گذار می‌تواند پس از پرداخت حداقل24ماه حق بیمه تقاضای وام بنماید که در این صورت تعهدات بیمه گر به میزان وام پرداختی و کارمزد متعلقه تا زمانی که وام بطور کامل تسویه نشده است کاهش می‌یابد.
تبصره:

مبنای سود سالانه در مورد محاسبه کارمزد وام 22٪ می‌باشد.

 

 

خواندن 3196 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث