بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

این بیمه مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید، زیان ناشی از عدم تولید که شامل هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته می باشد را بیمه می نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارتهای فیزیکی وارد به ماشین آلات می باشد.

مدت بیمه: حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تمدید گردد.

اهداف بیمه نامه:

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات(Machinery Loss of Profits) مکمل بیمه شکست ماشین آلات می باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین آلات، وقفه ای در تولید کارخانه بوجود آید، زیان ناشی از عدم تولید که شامل هزینه های جاری، حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته می باشد را بیمه می نماید. زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارتهای فیزیکی وارد به ماشین آلات می باشد.
مدت بیمه: حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :سرمایه مورد بیمه در این بیمه عبارت است از سود ناخالص (ناویژه) که از برگشت سرمایه کالای تولید شده و یا کارکرد (خدمات) ارائه شده در دوره عملیات حرفه بیمه شده برای مدت دوازده ماه پیوسته (معمولاً برای سال مالی) بدست می‌آید که به طریق زیر محاسبه میگردد:
بهای تمام شده کالای فروش رفته - فروش سالیانه = سود ناخالص سالیانه
موجودی کالای آخر دوره - (خرید خالص + موجودی کالای اول دوره) = بهای تمام شده کالای فروش رفته
فرانشیز بیمه :بیمه MLOP دارای دو فرانشیز میباشد:
1) فرانشیز مبلغی که 10 درصد غرامت قابل پرداخت در هر روز خسارت ناشی از توقف ناخواسته تولید میباشد.
2) فرانشیز زمانی که با توافق بیمه‌گذار تعیین میشود و بدان معنی است که خسارت در محدوده آن بعهده خود بیمه‌گذار خواهد بود که معمولاً بین 2 تا 10 روز میباشد.
مدت بیمه: حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :سرمایه مورد بیمه در این بیمه عبارت است از سود ناخالص (ناویژه) که از برگشت سرمایه کالای تولید شده و یا کارکرد (خدمات) ارائه شده در دوره عملیات حرفه بیمه شده برای مدت دوازده ماه پیوسته (معمولاً برای سال مالی) بدست می‌آید که به طریق زیر محاسبه میگردد:
بهای تمام شده کالای فروش رفته - فروش سالیانه = سود ناخالص سالیانه
موجودی کالای آخر دوره - (خرید خالص + موجودی کالای اول دوره) = بهای تمام شده کالای فروش رفته
فرانشیز بیمه :بیمه MLOP دارای دو فرانشیز میباشد:
1) فرانشیز مبلغی که 10 درصد غرامت قابل پرداخت در هر روز خسارت ناشی از توقف ناخواسته تولید میباشد.
2) فرانشیز زمانی که با توافق بیمه‌گذار تعیین میشود و بدان معنی است که خسارت در محدوده آن بعهده خود بیمه‌گذار خواهد بود که معمولاً بین 2 تا 10 روز میباشد.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه صاحبان ماشین آلات و دستگاه‌ها و تأسیسات به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

 • هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد، کارمزد، کاهش ارزش پول، پرداخت به تأمین اجتماعی، سایر هزینه‌های جاری و مخارج مستقل از خسارت اموال)
 • سود خالص (ویژه) واحد تولیدی (تفاضل سود ناخالص از هزینه‌های جاری)
 • هزینه‌های اضافی که بعلت وقفه در کار متوجه بیمه‌گذار میگردد شامل:
 1. هزینه خرید کالای نیمه تمام جهت تکمیل در کارخانه بیمه‌گذار (درهنگامیکه اوایل خط تولید دچار وقفه شده است)
 2. هزینه انتقال کالای نیمه تمام جهت تکمیل به تولیدکنندگان دیگر (درهنگامیکه اواخر خط تولید دچار وقفه شده است)
 3. هزینه خرید کالای تکمیل شده از تولیدکنندگان دیگر و ارسال آن به مشتری جهت از دست ندادن مشتری یا عدم پرداخت جریمه (درهنگامیکه کل خط تولید دچار وقفه شده است)
 4. هزینه استفاده از خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و ...) خارج از کارخانه درصورتیکه خدمات عمومی داخل کارخانه دچار وقفه شده است
 5. هزینه انتقال، اجاره و تعمیر اضطراری ماشین آلات جایگزین تا زمان تعمیر و شروع بکار مجدد ماشین‌آلات خسارت دیده

شرایط عمومی عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات:

براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر خوانده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت گرفته و جزئی از بیمه نامه محسوب میشود، درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت شرایط، استثنائات و مقررات مندرج در آن و یا در الحاقیهای صادره، بدینوسیله گواهی می شود:
بیمه گر با بیمه گذار موافقت می کند که چنانچه در طول مدت اعتبار این بیمه نامه یا تمدید آن، کسب و کار بیمه گذار در ساختمانهای مشخص شده در جدول مشخصات در نتیجه بروز یک حادثه تعریف شده به ماشین آلات و تأسیساتی که طبق لیست ماشین آلات بیمه شده است، متوقف شود یا خللی به آن وارد گردد، بیمه گر در ارتباط با هر موضوع مورد بیمه ، بیمه گذار را در برابر مبلغی معین که ناشی از این توقف یا خلل باشد جبران غرامت می کند.
مشروط برآنکه مسئولیت بیمه گر در هر سال بیمه ای به هیچوجه در رابطه با هر مورد موضوع بیمه نامه از کل مبلغ سرمایه مورد بیمه یا هر مبلغ یا مبالغ دیگری که با الحاقی تعیین می شود، تجاوز نکند.

استثنائات
این بیمه نامه خسارت ناشی از وقفه یا خلل در کسب و کار بیمه گذار که مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از عوامل زیر باشد را پوشش نمی دهد:

اتلاف یا خسارت ناشی از آتش سوزی، صاعقه مستقیم، انفجار شیمیائی، خسارت ناشی از اطفای حریق یا تخریب بعدی، سقوط هواپیما یا سایر وسایل هوائی یا اشیائی که از آنها سقوط می کند، سرقت یا کوشش برای سرقت، ریزش ساختمان، سیل، طغیان آب، زلزله، نشست زمین، رانش زمین، بهمن، زلزله دریایی، فوران آتشفشان یا سایر فجایع طبیعی.
اتلاف یا خسارت بعلت تحمیل شرایط غیرمتداول که بطور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از آزمایش، اضافه بار عمدی یا آزمایش عملی بوجود می آید.
اتلاف یا خسارتی که فروشنده، پیمانکار یا تعمیرکار طبق قرارداد یا قانون مسئول آن است.
اتلاف یا خسارتی که معلول عیب و نقص موجود در ابتدای بیمه نامه و با اطلاع بیمه گذار یا نمایندگان او باشد، خواه بیمه گر از آن مطلع شده یا نشده باشد.
اتلاف یا خسارتی که ناشی از عمل عمدی یا غفلت آشکار بیمه گذار یا نمایندگان او باشد.
هرگونه تبعات ناشی از جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبشهای دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت بوسیله قوای نظامی یا از طریق غیرقانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که با نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال بنا به دستور دولت عملی یا قانونی یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
هرگونه تبعات ناشی از واکنشهای هسته ای، تشعشعات اتمی یا آلودگیهای رادیواکتیو.
اتلاف یا خسارت به:
الف) فونداسیونها و کارهای ساختمانی مگراینکه مشخصاً در لیست ماشین آلات و تجهیزات بیمه شده، درج شده و شرح داده شده باشند.
ب) قطعات قابل تغییر و تعویض از قبیل سرمته ها، مته ها، چاقوها، تیغه های اره.
ج) ماتریسها، قالبها، شابلونها، بلوکها، استامپها، پانچها، روکشها یا حکاکیهای روی سیلندرها و غلتکها.
د) قطعاتی که بخاطر کاربرد و/ یا ماهیتشان درجه بالائی از سایش یا استهلاک را تحمل می کنند از قبیل سطوح سنگ شکن، ساچمه ها، چکشها، الکها و بوشها، سیلندرهای فلزی نرم حکاکی شده، ورقهای سایشی، تسمه یا نوارهای بالابر و نقاله، زنجیرها، لوله های قابل انحناء، مفاصل و مواد آب بندی، پارچه های صافی، قطعات ساخته شده از شیشه، لاستیک، بافته یا مواد مصنوعی، چرخهای سمباده، طنابها، نوارها، تسمه ها، کابلها بجز هادیهای الکتریکی، برسها، باتریها، تایرها، مواد نسوز، میله های شبکه، شیرهای مشعل.
ھ) واسطه های عملیاتی از قبیل سوختها، مواد شیمیایی، کاتالیزورها، مواد فیلتر، واسطه های انتقال حرارت، مواد پاک کننده، روان کننده ها.
تعمیر یا جایگزینی ضروری بدلیل خسارت مستقیم بعلت فرسودگی و پارگی، سائیدگی، خوردگی، ته نشینی قشراکسیدی (پوسته)، لجن یا رسوبات دیگر، زنگ زدگی یا خراشیدگی سطوح رنگ شده یا صیقل داده شده، یا به هر علت مستقیم دیگری بواسطه تأثیرات متداوم کاری یا جوی یا واکنش شیمیائی، اما بیمه گران در مورد هر زیانی بعلت وقفه یا اختلال در کار در اثر خسارت ناشی از اینگونه علل و بسیاری دیگر، نسبت به بیمه گذار مسئول خواهند بود.
کمبود، نابودی، فساد یا آسیب به مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخت یا کالاهای ساخته شده یا سایر مواد مورد نیاز برای اجرای مناسب کار، حتی اگر خسارت تبعی مادی به یکی از اقلام لیست ماشین آلات و تأسیسات بیمه شده مطرح باشد.
هر گونه محدودیتی در مورد بازسازی ساختمان یا عملیات که توسط مقامات دولتی وضع شود.
عدم وجود وجوه کافی توسط بیمه گذار برای تعمیر یا جایگزینی ماشین آلات خسارت دیده یا تلف شده.
اتلاف یا خسارت وارد به ماشین آلات، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات اضافی آنها یا سایر اقلامی که در لیست ماشین آلات و تأسیسات بیمه شده وارد نشده اند، حتی اگر خسارت تبعی مادی به یکی از اقلام لیست ماشین آلات و تأسیسات بیمه شده مطرح باشد.
از دست دادن کسب و کار بعللی مانند تعلیق، انقضاء یا ابطال قرارداد، مجوز یا سفارش و غیره که پس از تاریخ شروع مجدد فعالیت ماشین آلات خسارت دیده، اتفاق می افتد و چنانچه قرارداد، مجوز یا سفارش و غیره فوق الذکر منقضی یا معلق یا باطل نشده بود، این کسب و کار می توانست دوباره از سر گرفته شود.
هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.
هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه گر به استناد بندهای "3" تا "7" بالا اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه گذار است.

شرایط عمومی

مسئولیت بیمه گران برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر آن است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که بعهده دارد، انجام داده باشد.
جدول مشخصات و بخش یا بخشهای این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب شده و اصطلاح "این بیمه نامه" هر بار که در این قرارداد بکار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهای آن بمعنی خاص بکار برده شود در همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا خسارت اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را بعمل آورد و توصیه های معقول بیمه گران را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
الف) نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب، موضوع مورد بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. در صورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تأمین یا حق بیمه ، تجدید نظر بعمل آید.
ج) دمونتاژ و مونتاژی که با آزمایش همراه باشد باید در تاریخی که بیمه گر و بیمه گذار مشترکاً برای آزمایش توافق می کنند توسط بیمه گذار انجام شود.
بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کرده و یا اجازه انجام آنرا بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آنکه موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
بیمه گذار ملزم خواهد بود که سوابق را بطور کامل نگهداری کند. تمامی سوابق مانند موجودیهای انبار، تولید و ترازنامه های مربوط به سه سال قبل باید در محل امنی نگهداری شود یا به منظور پیشگیری از نابودی همزمان آنها، بیمه گذار باید مجموعه جداگانه ای از این سوابق را در محل دیگری نیز نگهداری نماید.
در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح یا ادعای خسارت شود، بیمه گذار باید:
الف) بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آنرا ظرف مدت 48 ساعت مورد تأیید قرار دهد.
ب) بمنظور بحداقل رساندن یا تعیین دامنه و وسعت خسارت، توقف کسب و کار یا اخلال در آن یا جلوگیری از گسترش یا کاهش آن کلیه اقدامات معقول قابل اجرا را بعمل آورد.
ج) تا حد معقول و بدون افزایش دوره توقف کسب و کار یا اخلال در آن، اقدامات احتیاطی را برای حفظ هرگونه چیزی که ممکن است بعنوان مدرک مرتبط با ادعای خسارت لازم یا مفید باشد، بعمل آورد.
د) استفاده از هرگونه ماشین آلات خسارت دیده را متوقف کند مگر اینکه بیمه گر اجازه استفاده از آنرا بدهد و بیمه گر در رابطه با افزایش توقف کسب و کار یا اخلال در آن بخاطر ادامه استفاده از هرگونه ماشین آلات خسارت دیده بدون موافقت بیمه گر قبل از تعمیر رضایت بخش و مورد قبول بیمه گر، مسئول نخواهد بود.
درصورت ادعای خسارت ظرف کمتر از سی روز قبل از تاریخ انقضاء دوره غرامت یا ظرف مدت بیشتر طبق موافقت کتبی بیمه گر، بیمه گذار باید بصورت مکتوب مشخصات ادعای خسارت خود را همراه با جزئیات هرگونه بیمه های دیگری که این حادثه یا هر بخشی از آن داشته و یا هرگونه خسارت عدم النفعی که ناشی از آن بوده است را به بیمه گر تسلیم کند، بیمه گذار همچنین باید به هزینه خود دفاتر حسابداری و سایر دفاتر کسب و کار مانند صورتحسابها، ترازنامه ها و سایر اسناد و مدارک، اطلاعات و توضیحات و هر مدرک دیگری که بطور معقول مورد نیاز بیمه گر است بمنظور تحقیقات یا تأیید ادعای خسارت و در صورت لزوم ارائه تأییدیه قانونی مبنی بر صحت ادعای خسارت و موضوعات مرتبط با آن را تهیه و به بیمه گر تسلیم نماید.
در صورت وقوع حادثه برای هر ماشین آلاتی که ممکن است منجر به ادعای خسارت تحت این بیمه نامه شود، بیمه گر حق دارد تمام اقدامات تعمیر یا جایگزینی را بعهده گرفته و کنترل نماید.
در صورت بروز هرگونه حادثه ای که ممکن است منجر به ادعای غرامت تحت این بیمه نامه شود، بیمه گر و هر نماینده مجاز وی بدون ایجاد هرگونه مسئولیت و بدون خدشه دار کردن حقوق بیمه گر تحت شرایط این بیمه نامه، می تواند وارد هرگونه ساختمان محل وقوع خسارت شده و می تواند هرگونه ماشین آلاتی را در اختیار بگیرد (تصرف کند) یا بیمه گذار را ملزم نماید تا ماشین آلات را به وی تحویل دهد و برای تمام مقاصد معقول و با هر روش معقول (منطقی) می تواند اینگونه ماشین آلات را در اختیار داشته یا به آنها بپردازد. این شرط به منزله اعطاء این حق برای انجام چنین کاری از سوی بیمه گذار است. چنانچه بیمه گذار یا هر کسی که از طرف او اقدام می کند با الزامات بیمه گر هماهنگ نباشد و یا مانع کارهای فوق الذکر بیمه گر شود، در آنصورت تمام منافع تحت این بیمه نامه از دست خواهد رفت.
بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر بمنظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند، معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهائی که بموجب این بیمه نامه پرداخته است، حق مطالبه آنرا دارد. اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
هرگونه اختلاف در مورد مبلغی که باید بموجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه گر) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود، ارجاع خواهد شد. اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند، موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود، ارجاع خواهد گردید. در صورتیکه کارشناسان مذکور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را بعنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوائی علیه بیمه گر در مراجع قضائی قابل طرح نمی باشد.
الف) اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاری از حقیقت، بطور عمده ای مبالغه آمیز یا توأم با قصد تقلب تشخیص داده شود، این بیمه نامه باطل خواهد شد و بیمه گر مسئول پرداخت هیچگونه وجهی نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه گر در خصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف مدت سه ماه پس از چنین سلب مسئولیتی و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناسی طبق بند 11 شرایط عمومی، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناسان یا سرکارشناس، اقدام قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد، کلیه حقوق ناشی از این ادعای خسارت منتفی خواهد شد.
اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بیمه گر مسئول پرداخت خسارت یا مشارکت در پرداخت خسارت عدم النفع بیمه شده یا قابل بیمه شدن تحت بیمه نامه خسارت عدم النفع باربری یا خسارت عدم النفعآتش سوزی و یا انفجار نخواهد بود.
موعد پرداخت خسارت دو هفته پس از تعیین نهائی خواهد بود. چنانچه پس از گذشت یک ماه از شروع توقف یا اخلال در کسب و کار و پس از گذشت هر ماه اضافی بتوان حداقل مبلغ قابل پرداخت برای دوران توقف را تعیین نمود، بیمه گذار حق مطالبه چنین مبلغی را از بیمه گر بعنوان یک قسط از مجموع غرامت قابل پرداخت خواهد داشت.
بیمه گر در موارد زیر حق دارد پرداخت را به تعویق بیندازد:
الف) چنانچه تردیدی در مورد حق بیمه بیمه گذار برای دریافت خسارت وجود داشته باشد، تا زمانیکه دلیل لازم بدست آید.
ب) چنانچه در نتیجه یک اتلاف یا خسارت فیزیکی یا توقف یا اخلال در کسب و کار، تحقیقات پلیسی یا جزائی علیه بیمه گذار شروع شده باشد، تا تکمیل اینگونه تحقیقات.
(در هر دو مورد فوق) بیمه گر مسئول پرداخت هیچگونه بهره ای جزء بهره تأخیر پرداخت نخواهد بود.
چنانچه هر زمان پس از شروع بیمه نامه:
الف) کسب و کار ورشکسته یا توسط مدیر تصفیه اداره شود یا برای همیشه متوقف شود.
ب) ذینفعی بیمه گذار بجز علت فوت متوقف شود.
ج) بعلت تغییرات داده شده ریسک حادثه افزایش یابد.
د) نگهداری ماشین آلات یا قطعات یدکی یا هر عامل کاهش خسارت که در زمان صدور بیمه نامه وجود داشته، کاهش یابد یا متوقف شود یا اینگونه ماشین آلات و لوازم یدکی در شرایط مناسب و قابل استفاده فوری نباشد، در آنصورت این بیمه نامه باطل خواهد شد مگر اینکه تداوم آن توسط بیمه گر رسماً و مکتوب پذیرفته شود.
این بیمه نامه در هر زمان طبق درخواست بیمه گذار می تواند خاتمه یابد، که در این حالت بیمه گر طبق معمول از نرخهای کوتاه مدت برای مدتی که بیمه نامه دارای اعتبار بوده است، استفاده خواهد کرد. به همین ترتیب این بیمه نامه با یک اخطار یک هفته ای به بیمه گذار، می تواند توسط بیمه گر خاتمه داده شود که در این حالت بیمه گر باید حق بیمه را متناسب با دوران منقضی نشده از زمان فسخ پس از کسر هزینه های معقول کارشناسی که احتمالاً متحمل شده است، به بیمه گذار مسترد دارد.

اساس بیمه نامه
پوشش این بیمه نامه محدود خواهد بود به از دست دادن سود ناویژه بعلت کاهش فروش و افزایش هزینه کاری و مبلغ خسارت قابل پرداخت بشرح زیر خواهد بود:
در ارتباط با کاهش فروش: مبلغ بدست آمده از حاصل ضرب نرخ سود ناویژه در مبلغ کاهش فروش نسبت به فروش استاندارد در دوره غرامت و در نتیجه حادثه.
در ارتباط با افزایش هزینه کاری: هزینه اضافی ضروری و معقول که تنها برای جلوگیری از کاهش فروش یا کم کردن آن در دوره خسارت در نتیجه حادثه ایجاد می شود، ولی از مبلغ حاصل ضرب نرخ سود ناویژه در مبلغ کاهش اجتناب پذیر (قابل صرفه جوئی) تجاوز نخواهد کرد.
بنابراین خسارت پس از کسر هر مبلغ صرفه جوئی شده در دوره خسارت در ارتباط با اینگونه هزینه ها و مخارج کسب و کار که ممکن است در نتیجه وقوع حادثه متوقف شده یا کاهش یابد، از محل سود ناویژه قابل پرداخت خواهد بود.
مشروط برآنکه اگر مبلغ بیمه شده در زیر کمتر از مبلغ بدست آمده از حاصل ضرب نرخ سود ناویژه در فروش سالیانه باشد، در آنصورت مبلغ قابل پرداخت به تناسب کاهش خواهد یافت.

تعاریف
سود ناویژه (ناخالص)
مازاد حاصل جمع فروش و ارزش موجودی پایان دوره نسبت به مجموع مبلغ موجودی اول دوره و مبلغ هزینه های جاری مشخص. ارزش موجودی اول و پایان دوره طبق روشهای معمول حسابداری با احتساب استهلاک تعیین می شود.
هزینه های جاری مشخص
هزینه های متغییرکسب و کار که در بیمه نامه بیمه نیستند:
مالیات بر خرید و فروش
خرید (پس از کسر تخفیفات دریافتی)
کرایه، بسته بندی و حمل و نقل
.....
.....
فروش
پول پرداخت شده یا قابل پرداخت به بیمه گذار (پس از کسر تخفیفات مجاز) برای کالای فروخته و تحویل شده و خدمات انجام گرفته در زمان کسب و کار مطابق با مطالب پیش گفته.
دوره غرامت و فرانشیز زمانی
مدت زمانی که در لیست تأسیسات و ماشین آلات بیمه شده، معین شده و از زمان وقوع حادثه که در طی آن کسب و کار متأثر می شود، پس از کسر مدت دوره فرانشیز زمانی، شروع می گردد. آغاز چنین فرانشیز زمانی از ابتداء توقف یا اخلال در کسب و کار در نتیجه خطرات تحت پوشش در این بیمه نامه خواهد بود.
نرخ سود ناویژه (ناخالص)
نرخ سود ناویژه بدست آمده از فروش در طی دوره مالی درست قبل از تاریخ حادثه.
فروش استاندارد
فروش در طی یک دوره دوازده ماهه درست قبل از تاریخ حادثه که مطابق با دوره غرامت می باشد.
* ممکن است تعدیلاتی برای رسیدن به روند کسب و کار و برای تغییرات در شرایط خاص که روی کسب و کار چه پس از حادثه یا قبل از آن تأثیر می گذارد یا مسائلی که در کسب و کار در صورت عدم وقوع حادثه تأثیر می گذاشتند، ضروری گردد. بطوریکه ارقام تعدیل شده تا حد ممکن و معقول، مؤید و نشان دهنده نتایجی است که در صورت عدم وقوع حادثه در همان دوره بعد از حادثه حاصل می شد.
فروش سالیانه
فروشی که بیمه گذار در صورت عدم وقوع حادثه در دوازده ماهه درست قبل از شروع مجدد کسب و کار یا قبل از انقضاء دوره غرامت، هر کدام که زودتر اتفاق بیفتد، می توانست تحصیل کند.
حادثه
اتلاف یا خسارت فیزیکی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی که نسبت به ماشین آلات بیمه شده اتفاق می افتد و تعمیر یا جایگزینی فوری آنها را ضروری می کند بعلت مواردی مانند عیب در ریخته گری و مواد، طراحی غلط، عیوب در کارگاه یا هنگام نصب، اجرای نادرست کار، عدم مهارت، بی احتیاطی، سوءنیت، کمبود آب در دیگهای بخار، انفجار فیزیکی، جدا شدن قطعات به لحاظ نیروی گریز از مرکز، اتصال کوتاه، طوفان، یا هر علت دیگری که به صراحت مستثنی نشده باشد در حالیکه ماشین آلات:
در حال کار کردن یا توقف (در حال استراحت) باشند.
در حال پیاده شدن (دمونتاژ)، حرکت یا نصب مجدد (مونتاژ) بمنظور تمیز کردن، بازرسی، تعمیر یا نصب در مکانی دیگر در ساختمانها باشند، مشروط برآنکه آزمایش مورد قبول موفقیت آمیز برای کارکرد اینگونه ماشین آلات قبلاً به انجام رسیده باشد.

مقررات
ماده 1 درآمد از سایر ساختمانها
چنانچه در دوره ی غرامت در مکانهائی غیر از ساختمان بیمه گذار، توسط بیمه گذار یا کسانی از طرف وی، درآمدی با فروش کالا یا انجام خدمات حاصل گردد، مبلغ پرداختی یا قابل پرداخت در ارتباط با اینگونه فروشها یا خدمات، هنگام محاسبه فروش در دوران غرامت، در نظر گرفته خواهد شد.
ماده 2 برگشت حق بیمه
چنانچه بیمه گذار در آخرین دوره ی شش ماهه پس از انقضاء سال بیمه ای، اعلام کند که سود ناویژه بدست آمده در دوره دوازده ماهه مالی منطبق با آخرین دوره ی بیمه ای طبق تأیید حسابرسان وی، مبلغی کمتر از سرمایه بیمه مربوط به آن دوره بوده است، یک حق بیمه برگشتی متناسب با آن که بیش از یک سوم حق بیمه پرداختی برای چنین سرمایه بیمه ای و برای چنین دوره ای در ارتباط با این اختلاف نباشد، به بیمه گذار تعلق خواهد گرفت.
چنین برگشتی چنانچه حادثه ای منجر به ادعای خسارت اتفاق بیفتد، در ارتباط فقط با آن بخش از اختلاف مذکور خواهد بود که معلول این حادثه نیست.
ماده 3 اهمیت نسبی
واژه "اهمیت نسبی" که در لیست تأسیسات و ماشین آلات به آن اشاره می شود عبارتست از درصد تأثیری که شکست یک ماشین بخصوص در کل سود ناویژه خواهد داشت، بدون توجه به هرگونه اقدامات کاهش خسارت. چنانچه در صورت بروز یک حادثه در مورد یکی از اقلام ماشین آلات بیمه شده، درصد اهمیت نسبی آن طبق جدول مشخصات تأسیسات و ماشین آلات کمتر از درصد واقعی اهمیت نسبی آن که متعاقباً در دوره غرامت تعیین می شود، باشد، بیمه گر فقط مسئول جبران خسارت به نسبت درصد اهمیت نسبی مندرج در لیست تأسیسات و ماشین آلات بیمه شده به درصد واقعی خواهد بود.
ماده 4 تعمیرات کلی
در هنگام محاسبه خسارت، پیش بینی مدت زمان صرف شده برای هرگونه تعمیرات کلی، بازرسی یا تغییراتی که در دوره ی توقف صورت می گیرد، در نظر گرفته می شود.
ماده 5 درآمد پس از راه اندازی مجدد
چنانچه بیمه گذار در یک دوره شش ماهه بلافاصله پس از راه اندازی مجدد ماشین آلات بیمه شده حادثه دیده، درآمدی از فروشهای معوق یا افزایش تولید و یا در نتیجه توقف سودی تحصیل کند، اینگونه درآمدها در تعیین خسارت قابل پرداخت لحاظ خواهد شد.
ماده 6 تجدید مبلغ بیمه شده
مبلغ بیمه شده برای دوره ی پس از وقوع حادثه تا پایان دوره ی بیمه نامه، باید با پرداخت یک حق بیمه اضافی بر مبنای pro rata (روزشمار) تجدید شود، چنین حق بیمه ای نسبت به آن بخش از سرمایه که بعنوان خسارت پرداخت شده است محاسبه خواهد شد و مبلغ بیمه شده مورد توافق قبلی بدون تغییر باقی خواهد ماند.
ماده 7 پوشش خسارت مادی برای ماشین آلات بیمه شده
ماشین آلات مذکور در لیست ماشین آلات و تأسیسات بیمه شده در مدت اعتبار این بیمه نامه، باید در مقابل شکست ماشین آلات تحت پوشش باشند.

اقدام فوری پس از شکست ماشین آلات در بیمه بیمه
اقدام فوری
اقدام زیر باید در خط تولید با شرایط بیمه بیمه انجام گردد:
بیمه گر باید از جزئیات اولیه اتلاف سود در حد امکان ظرف 24 ساعت از وقوع حادثه مطلع شود.
نام بیمه گر:
آدرس:
تلفن:
فکس:
ساختمان:
نام مقام/ مقامات مسئول:
جزئیات اولیه ای که باید اطلاع داده شود:
نام بیمه گذار
شماره بیمه نامه
محل ساختمان هائی که حادثه دیده اند
تاریخ و زمان حادثه
ردیفهای ماشین آلات خسارت دیده (نوع، سازنده)
میزان خسارت مادی (با جزئیات مختصر)
مدت زمان تعمیر/ تعویض محتمل
اقدامات یا عملیات دیگر جهت بحداقل رساندن ضرر در حد امکان
نام شخص/ اشخاص متصدی
درصورت اطلاع خسارت با تلفن، نامه تأیید را ظرف 48 ساعت ارسال نمائید.
برای اقدامات بعدی به صفحه بعد مراجعه شود.
اقدامات بعدی
تحقیق درباره علت و میزان خسارت
گرفتن عکس از اقلام خسارت دیده
از هیچیک از قطعات خسارت دیده یا اسناد و مدارک خسارت و موقعیات آنها استفاده نکنید.
اقدامات فوری برای بحداقل رساندن ضررهای تبعی احتمالی را بعمل آورید.
با این وجود توجه داشته باشید اقداماتی که شامل هزینه های اضافی یا خطر خسارت بیشتر میگردد، ممکن است نیاز به موافقت بیمه گر داشته باشد.
تماس خود را با بیمه گر حفظ کنید: او ممکن است قادر به انجام کمک مستقیم در اقدامات گوناگون بحداقل رساندن خسارت باشد.
فوراً جزئیات بیشتری از خسارت برای بیمه گر ارسال کنید.
بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.

توصیه های ایمنی:

حفاظت در مقابل حریق باید با نوع و وسعت کارهای موجود در قرارداد مطابقت داشته باشد. توصیه های زیر را باید به عنوان متمم قوانین محلی یا مقررات خاص قلمداد نمود.

اشکال حفاظت در مقابل حریق
باید پیوسته مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی را درخصوص حفاظت کارگاه در مقابل حریق به او یادآوری نمود. حتی اگر مسئولیت نظارت روزانه به فرد دیگری محول شده باشد، مسئولیت نهایی باید همچنان بر عهده سرپرست کارگاه ساختمانی باشد.
شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است باید در کل کارگاه ساختمانی در هر نوبت کاری یکبار گشت بزند.
کارگاه ساختمانی را باید با حصارهائی که بطور صحیح ساخته شده اند محفوظ داشت.
بناهای موقتی ( دفاتر کار، استراحتگاهها، انبارهای مصالح ساختمانی و غیره ) باید با مصالح غیر قابل اشتعال یا دست کم مصالحی با قابلیت اشتعال محدود ساخته شوند. فواصل ایمنی کافی باید در میان بناهای موقتی حفظ شود ( این ویژگی بخصوص در مورد انبارهای مصالح ساختمانی بسیار با اهمیت است ).
محلهای سکونت باید به خوبی از کارگاه ساختمانی مجزا شوند و باید ابزار کمکهای اولیه ( تجهیزات آتش نشانی، لوله های آب آتش نشانی و غیره ) جهت حفاظت در مقابل حریق به میزان کافی در اختیارشان قرار گیرد. وسایل پخت و پز باید به خوبی با تجهیزات آتش نشانی که به بهترین نحو نگهداری شده اند مجهز شوند.
مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در بناها ( مکانهای سرپوشیده ) یا در هوای آزاد باید با هزینه ای که معمولاً نباید از 500.000 دلار تجاوز کند به بخشهای حریق تقسیم شوند. براساس روش ذخیره‌سازی فضای آزاد کافی باید بین هر بخش فراهم شود تا امکان دسترسی وجود داشته باشد.
مصالح ساختمانی قابل اشتعال باید به وضوح علامتگذاری شده و به طور جداگانه انبار شوند.
مصالح ساختمانی بسته‌بندی شده ، مایعات قابل اشتعال و مواد محترقه باید با حفظ فاصله ایمنی از بناها، کارگاهها و انبارها ذخیره شوند.
از بکار بردن مواد قالب‌بندی قابل اشتعال، چوب بست و غیره در صورت امکان باید اجتناب نمود. درصورت لزوم استفاده از چنین موادی، باید با حفظ فاصله ایمنی از کارهای ساختمانی بکار گرفته شوند.
دیوارهای حریق بین بناهای مختلف باید در هر طبقه بطور مجزا نصب شوند ( بدون هیچ نوع سوراخی در دیوار ) پارتیشنها (حائلها) نیز باید در اسرع وقت نصب شوند (تقسیم به بخشهای حریق).
پلکان باید به همراه صفحات کف نصب شود تا مسیرهای فرار و امکان دسترسی جهت اطفای حریق تأمین شود.
پلکان و مسیرهای دسترسی مأمورین آتش نشانی باید آزاد بوده و نباید به عنوان محوطه انبار یا توقفگاه استفاده شود.
درب های حریق با امکان بسته شدن خودکار باید در اولین فرصت نصب شوند.
هادی جریان برق باید هرچه سریعتر نصب شود.
درخصوص اداره محل باید حداکثر توجه را مبذول داشت مانند:
انبار کردن به طور منظم .
برداشت مصالح ساختمانی بسته بندی شده قابل اشتعال به طور مرتب ، چه از طریق سوزاندن در کارگاه و در مکانی امن چه با انتقال از کارگاه .
پاکسازی کارگاه حداقل یکبار در هفته .
کارهای با شعله باز ( جوشکاری، برش کاری و غیره ) مستلزم حداکثر احتیاط است . همه مصالح ساختمانی قابل اشتعال موجود در محل باید انتقال یافته یا در پوشش قرار گیرد زیرا جرقه های جوشکاری تا 10 متر امکان پریدن دارند. پس از اتمام اینگونه کارها باید گشت های بازبینی به طور مرتب انجام شود.
به هنگام استفاده از عایق قابل اشتعال و مصالح ساختمانی آب‌بندی کاری یا چسبها ( گرمایش و جوشش روکش و مواد آب بندی و غیره ) نیز احتیاط ویژه ای لازم است.
قوانین " استعمال دخانیات ممنوع " باید در محلهائی که در معرض حریق قرار دارند ( انبارها و غیره ) و در مجاورت عملیات خطرناک به اجرا درآورده شود.
اشکال کنترل حریق
برای کارگاه در شب و آخر هفته ها باید نگهبان در نظر گرفت ( معبرهای منظم برای نگهبان).
هرگونه حریقی باید فوراً به سرپرست کارگاه که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است و در صورت لزوم از طریق سیستم ارتباطی موجود ( دستگاه مخابره ، تلفن ) به نگهبان مستقر در ورودی اصلی گزارش شود . یک سیستم زنگ خطر مناسب (سوت ماشین یا سوت خطر کارگاه) باید فراهم شده و به طور مرتب آزمایش شود. شماره تماسهای ضروری ( سرپرست کارگاه ، شخص مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق، نگهبان در ورودی اصلی ، مأموران آتش نشانی ، پزشک ) باید در کنار هر تلفن به وضوح دیده شوند.
تجهیزات آتش نشانی قابل حمل باید به طرزی مناسب در کارگاه ساختمانی قرار داده شود. هر محل باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت ، علامتگذاری شود. بازرسی، نگهداری و تعمیر را باید در فواصل زمانی منظم عهده دار شده و ثبت نمایند.
ذخیره آب به منظور اطفای حریق ( سیستم لوله ، شیرهای آتش نشانی ، پمپها، تانکرها ، مخازن و غیره ) باید (در آغاز ساخت ) چه از طریق سیستم موقتی و چه با تکمیل بموقع سیستم دائمی - اگر قابل اجرا باشد- فراهم شود.
ذخیره آب باید برای چندین ساعت اطفای حریق کافی باشد.
شیرهای آتش نشانی باید به شیلنگهای بلند و اتصالات مناسب مجهز باشند. در صورت امکان محل شیرهای آتش نشانی باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت علامتگذاری شود.
سیستم لوله ها باید به گونه ای باشد که کمترین فشار را که معادل 3 بار در دورترین نقطه است تأمین نماید.
بازرسی کل سیستم به روش آزمایش قابل اجرا در فواصل زمانی متناوب باید توسط شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است، انجام پذیرد.
در صورت امکان اتصال سریع به ذخیره آب عمومی:
محل دائمی شیرهای آتش نشانی باید به محض اخذ مجوز کارهای ساختمانی، نصب شود.
در بناهای چندین طبقه، آب‌پاشهای شیر آتش نشانی باید نصب شده و با پیشرفت کار ساختمان، طبقه به طبقه فشار هوای آنها تنظیم شود.
در تمام موارد شیلنگها و اتصالات کافی باید فراهم شود تا از امکان دسترسی همه قسمتهای کارهای موجود در قرارداد به آب اطمینان حاصل شود.
در یک نقشه اضطراری باید مسئولیت هر فرد در هنگام وقوع حریق نشان داده شود و درصورت ضرورت باید به چندین زبان اعلام گردد.
گروههای آتش نشانی باید تشکیل شده و برای هر مکان آموزش داده شوند. آنها باید با مأموران عمومی متخصص آتش نشانی هماهنگ باشند. هرگونه تجهیزات مورد نیاز باید در دسترس قرار گیرد. اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع حریق و مسیرهای دسترسی باید بطور دقیق از قبل با مـأمورین آتش نشانی عمـومی هماهنگ شود.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه.
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

خواندن 1559 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث