بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

زمانیکه اشخاص برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می گیرند، معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

اهداف بیمه نامه:

همانطور که اطلاع دارند کسانیکه از بانکها و یا موسسات اعتباری و یا صندوقهای قرض الحسنه و... برای خرید یا ساختن خانه و یا رفع نیازهای زندگی وام می‌گیرند معمولاً وام گیرنده و وام دهنده این نگرانی را دارند که در صورت فوت وام گیرنده چه پیش خواهد آمد و بازماندگان چه خواهند کرد، لذا بیمه ویژه(مانده بدهکار) برای رفع مشکلات و این قبیل نگرانیهاست که در صورت فوت بیمه شده(وام گیرنده) در طول مدت بیمه(وام) فوت نماید. بقیه اقساط وام او را از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا موسسه وام دهنده(بیمه گزار) پرداخت می‌نمایند، و از طرف دیگر موسسات اعتباری و یا بانکها بمنظور اینکه وامی که به اشخاص حقیقی داده شده مجدداً به صندوق آنها مسترد گردد و همچنین مشکلات تسویه بدهی وام برای بازماندگان بوجود نیاید. وام گیرنده را بیمه عمر مانده بدهکار می‌نمایند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

پوشش اصلی

  • فوت در اثر حادثه

پوششهای تکمیلی

  • افزایش سرمایه در صورت فوت در اثر حادثه
  • معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی کامل و دائم

شرایط عمومی بیمه عمر:

تعریف
بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران تهران می‌باشد.
بیمه شده: بیمه شده شخصی است که حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می‌دهد.
بیمه گذار: بیمه گذار شخصی است که با شرکت بیمه قرارداد بیمه را منعقد می‌کند و پرداخت اقساط بیمه را تعهد می‌نماید.
بیمه گذار و بیمه شده ممکن است یکنفر باشند.
بیمه گذار: استفاده کننده کسی است که قرارداد بیمه بنفع او منعقد می‌گردد و از مزایای آن بهره مند می‌شود.
موضوع بیمه: موضوع بیمه مورد این بیمه نامه نوعی از بیمه‌های عمر مشروحه در این قرارداد است که در صفحه اول بیمه نامه ذکر شده است.
حقوق ناشی از قرارداد
ماده1- اساس قرارداد و تجدید نظر در شرایط عمومی:

اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در برگ پیشنهاد بیمه و ضمائم احتمالی آن و گزارش پزشک معاینه کننده اساس قرارداد را تشکیل می‌دهد.
هرگاه در مورد سوابق روحی و جسمی که بوسیله معاینه پزشکی قابل تعیین نیست و پزشک ناچار است با اظهارات بیمه شده قناعت کنند و معلوم می‌گردد که اظهارات بیمه شده در این موارد مطابق با حقیقت نبوده و یا در این قبیل موارد بیمه شده، از ابراز مطالبی که در وضع قرارداد بیمه مؤثر باشد خودداری کند.

الف) در مورد اظهار خلاف واقع در صورتیکه بیمه گر قبل از وقوع خطر به آن پی برد می‌تواند قرارداد را لغو و یا آنکه دریافت اضافه نرخی آنرا ادامه دهد، در صورت لغو قرارداد حق بیمه‌های دریافتی بایستی از طرف بیمه گر برگشت شود.
ب) در صورتیکه بیمه گر بعد از وقوع خطر با اظهارات خلاف واقع بیمه شده پی برد تعهدات بیمه گر به نسبت ما به التفاوت نرخ بیمه در صورت اظهار حقیقت تقلیل می‌باید.
‌ج) اگر مورد از مواردی باشد که بیمه گر در صورت علم بان از بیمه کردن بیمه شده خودداری می‌نمود در این صورت ده درصد از حق بیمه‌های پرداخت شده متعلق به بیمه گر بوده و بقیه به بیمه گذار مسترد خواهد شد.
قرارداد بیمه و همچنین آثار مترتبه بر آن پس از امضاء بیمه نامه و پرداخت اولین حق بیمه و بهای سند تحقق پیدا می‌کند مشروط بر اینکه تا آن تاریخ صحت مزاج بیمه شده تغییر نکرده و رضایتبخش باشد.
حدود مسئولیت و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و بیمه شده و هرگونه استفاده از مزایای بیمه در بیمه نامه معین و مشخص شده است و هرگونه تغییری که در بیمه نامه داده شود بموجب اوراق الحاقی خواهد بود که بنا به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت از طرف بیمه گر صادر می‌شود و این اوراق الحاقی جز لاینفک قرارداد بیمه است.
چنانچه مفاد و مطالب غیرچاپی مندرجه در بیمه نامه و برگهای الحاقی یا شرایط مورد موافقت تطبیق نکند بیمه گذار می‌تواند ظرف سه هفته از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی تقاضای تصحیح آنرا بنماید. پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد.
اقساط حق بیمه عمر باید حداکثر در ظرف یکماه از تاریخ سررسید پرداخته گردد.

ماده4- تاخیر در پرداخت حق بیمه:
در صورتیکه پرداخت اقساط حق بیمه و یا قسمتی از حق بیمه بیش از یک ماه بتاخیر افتد بطریق ذیل رفتار خواهد شد.

الف) بیمه ن امه هائیکه اقساط حق بیمه آن سه سال تمام پرداخت نشده باشد تبدیل خود به خود و بدون هیچگونه تشریفاتی باطل است و حق بیمه‌های دریافتی قابل استرداد نخواهد بود.
ب) بیمه نامه هائیکه حداقل اقساط حق بیمه آن سه سال تمام پرداخته شده باشد تبدیل به بیمه نامه مخففی از همان نوع می‌شود و دیگر از بابت آن حق بیمه‌ای دریافت نمی‌گردد.

ماده5 - برقراری مجدد بیمه نامه:

بیمه گذار در هر موقع و در طول مدت قرارداد می‌تواند تقاضای برقراری مجدد بیمه نامه باطل شده با مخفف را بنماید بیمه گر در صورتیکه وضع مزاجی بیمه شده رضایتبخش باشد با دریافت اقساط حق بیمه معوقه و صدی پنج سود به نسبت مدت تاخیر بیمه نامه باطل شده و یا مخفف را بقوت اولیه اعاده خواهد داد.
حق انجام معاینه پزشکی از بیمه شده بهزینه بیمه گذار بمنظور برقراری مجدد قرارداد بیمه برای بیمه گر محفوظ خواهد بود.

ماده 6 - بازخرید:

در صورت تقاضای بیمه گذار بیمه گر بیمه نامه ایکه لااقل حق بیمه سه سال تمام آن پرداخته شده باشد طبق محاسبه‌ای که از طرف شرکت بعمل خواهد آمد بازخرید می‌نماید.
توضیح: در بیمه نامه‌های عمر و پس انداز جدید، سه سال تبدیل به شش ماه شده است.
بیمه نامه‌های عمر از نوع بیمه عمر زمانی و بیمه به شرط حیات بدون استرداد حق بیمه بعمل خواهد آمد بازخرید ندارد.
ماده7 - وام باعتبار بیمه نامه:
بیمه گر می‌تواند برای بیمه نامه هائی که ارزش بازخرید دارند مبلغی وام طبق شرایط جداگانه‌ای منتهی تا میزان ارزش بازخرید بیمه نامه بپردازد، در این صورت تعهدات بیمه گر تا میزان وام پرداختی و سود متلعقه مادام که تصفیه نشده است تقلیل می‌یابد.
ماده 8- انتقال:
این بیمه نامه را بوسیله هر یک از وسائل قانونی می‌توان بدیگری منتقل نمود ولی انتقال مزبور باید با موافقت کتبی بیمه شده و بیمه گر باشد.
اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند در صورت فوت بیمه گذار یا انتقال بیمه بدیگری چنانچه ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که بموجب قرارداد بیمه بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا نمایند قرارداد بیمه بنفع ورثه یا منتقل الیه باعتبار خود باقی می‌ماند معهذا ورثه و یا منتقل الیه حق فسخ قرارداد را طبق شرایط عمومی این بیمه نامه خواهد داشت.
در صورت انتقال بیمه نامه بدیگری ناقل مسئول پرداخت کلیه اقساط حق بیمه معوقه تا تاریخ انتقال در مقابل بیمه گر خواهد بود.
اگر ورثه بیمه گذار متعدد باشند هر یک از آنها نسبت به تمام حق بیمه در مقابل بیمه گر مسئولیت تضامنی خواهند داشت بنحوی که هرگاه یکی از آنها حق بیمه سهمی خود را نپردازد هیچ کدام نخواهند توانست از قرارداد بیمه استفاده کنند.
ماده9 - خطرات متمم:
مورد ذیل در صورتیکه با شرایط خصوصی این قرارداد مغایرت نداشته باشد قابل اجرا خواهد بود.
خطر مسافرت هوائی: بیمه گر بدون دریافت حق بیمه اضافی و بدون اینکه اطلاع قبلی لازم باشد غرامت فوت ناشی از خطرات مسافرت هوایی (هواپیماهای مسافربری کشتی‌های هوایی) بیمه شده را تعهد می‌کند مشروط بر اینکه بیمه شده بعنوان مسافر عادی و در خطوط حمل و نقل تجاری مجاز مسافرت کند هیچیک از خطرات ناشی از مسابقه سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباسی و هر نوع تمرین‌های مربوطه مشمول این قرارداد نمی‌باشد در صورت بروز خطر در این موارد بیمه گر فقط مبلغ ذخیره ریاضی را تا روز حادثه خواهد پردات.
خطر مسافرت و اقامت: بیمه شده بدون اطلاع قبلی و پرداخت حق بیمه اضافی می‌تواند به تمام دنیا باستثنای مناطق گرمسیری و حاره و قطبی مسافرت و اقامت نماید. در صورتیکه بیمه شده بخواهد بمناطق قطبی مسافرت یا در آنجا اقامت نماید باید اضافه نرخی که از طرف بیمه گر تعیین خواهد شد برای مسافرت و یا مدت اقامت پرداخت نماید و در غیر این صورت تعهدات شرکت به نسبت حق بیمه اضافی تقلیل خواهد یافت.
خطر جنگ: در صورتیکه بیمه شده در نتیجه عملیات تمرینی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را تا روز حادثه خواهد پرداخت. چنانچه بیمه شده بعنوان نظامی و یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان بجنگ فرستاده شود بیمه نامه از تاریخ تجهیز بیمه شده به بیمه معلق تبدیل می‌شود حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت چنانچه بهر علتی خطری پیش‌اید بیمه گر فقط ذخیره ریاضی سرمایه بیمه را تا روز تعلیق خواهد پرداخت و حق بیمه‌های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.
بیمه نامه معلق شش ماه پس از ختم عملیات جنگی و یا برگشت بیمه شده بحال کشوری و با در نظر گرفتن شرایط ماده 5 این قرارداد بحال اولیه اعاده خواهد شد. در صورتیکه بیمه شده در کشوری که در حالت جنگ است فوت کند با بیمه گذار و وارث قانونی اوست که ثابت نمایند که فوت بیمه شده بعلت عملیاتی جنگی نبوده و بیمه نامه معلق نیست در غیر این صورت بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه را خواهد پرداخت.
برای بیمه نامه هایی از نوع(سرمایه فرزندان) ذخیره ریاضی که در بندهای 1و3 ماده و پیش بینی شده بمنزله حق بیمه واحد محاسبه و بجای سرمایه مخفف در انقضاء مدت قرارداد پرداخته خواهد شد.
عملیات پلیسی عملیات نظامی محسوب خواهد شد.
ماده 10- خطراتی که تامین نمی‌شود:
در صورتیکه بیمه شده در اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در طول سه سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید فقط ذخیره ریاضی بیمه پرداخت می‌شود مگر اینکه وراث قانونی بیمه شده با دلائل مکفی ثابت نمایند که خودکشی غیرارادی بوده است.
چنانچه سه سال از مدت بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد تمام سرمایه بیمه پرداخته می‌شود.
در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند در این صورت فقط ذخیره ریاضی بسایر استفاده کنندگان و یا وراث قانونی او پرداخته خواهد شد.
ماده 11- حقوق استفاده کننده:
بیمه گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بیمه استفاده کننده مورد بیمه نامه را با موافقت کتبی بیمه شده تغییر دهد مگر آنکه بیمه نامه را بدیگری داده و سند بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد.
بیمه گذار موظف است مراتب را کتباً با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه هر یک از استفاده کنندگان بیمه به بیمه گر اطلاع دهد.
اثرات قانونی استفاده از سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده و یا انقضاء مدت بیمه نامه شروع می‌شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده و یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد تعهدات بیمه گر به نسبت وجه مزبور تقلیل خواهد یافت.
سرمایه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده متعلق بورثه قانونی بیمه شده است مگر آنکه قبلاً در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی استفاده کننده دیگری قید شده باشد در این صورت سرمایه بیمه عمر متعلق باشخاصی خواهد بود که در سند بیمه نامه و یا اوراق الحاقی نام آنها ذکر شده است.
ماده 12 - پرداخت سرمایه:
سرمایه‌های بیمه شده در قبال رسیدی که دارای امضاء مصدق باشد و پس از دریافت اسناد و مدارک مشروحه ذیل تصفیه و باستفاده کننده پرداخته خواهد شد.
بیمه نامه و اوراق الحاقیه ضمیمه آن.
قبوض رسید حق بیمه‌های پرداختی.
علاوه بر مدارک فوق:
الف)در صورتیکه پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد.
رونوشت مصدق شناسنامه
ب) در صورتی که پرداخت سرمایه در حیات بیمه شده باشد. فوت بیمه شده باید کتباً با ذکر علت آن در اولین فرصت منتهی تا یکماه(مگر در موارد غیرعادی) از طرف استفاده کننده یا بیمه گذار باطلاع بیمه گر برسد بعلاوه مدارک ذیل را برای رسیدگی در اختیار بیمه گر قرار دهند:
گواهی رسمی فوت
گواهی مشروح آخرین پزشک معالج که در آن علت بیماری و شرح و سیر آن ذکر شده باشد در صورتیکه معالجه بعمل نیامده باشد مدارک مثبته حاکی از بیماری و علل فوت و اوضاع و احوالیکه در آن فوت اتفاق افتاده باید به هزینه استفاده کننده تهیه و ارائه گردد.
در صورتیکه استفاده کنندگان در بیمه نامه و اوراق الحاقی مشخص نشده باشند گواهی انحصار وراث.
بیمه گر حق دارد با هزینه استفاده کننده اطلاعات و مدارک تکمیلی در این زمینه مطالبه و یا خود تهیه کند.
در صورتیکه اشتباهی در تاریخ تولد بیمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشد حق بیمه‌های اشتباهی مسترد و یا از سرمایه بیمه کسر خواهد شد.
بیمه گر پس از دریافت اسناد و مدارک مزبور و اطمینان از صحت آنها حداکثر ظرف ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.
ماده13- فقدان بیمه نامه و قبوض حق بیمه:
در صورتیکه بیمه نامه یا قبوض آن مفقود شود بیمه گذار موظف است فوراً مراتب را کتباً باطلاع بیمه گر برساند و بیمه گر پس از اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر خواهد نمود.
ماده 14- نشانی قانونی تغییر محل اقامت نماینده در ایران:
اقامتگاه بیمه شده و یا نمایند ه او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.
بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتباً به بیمه گر اطلاع دهد.
هرگاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یکنفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوطه به بیمه عمر نماینده او باشد و بیمه گر نامه‌های مربوط را بعنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید.
در صورت عدم رعایت مقررات فوق مکاتبات بیمه گر با آخرین نشانی بیمه گذار در ایران که بیمه گر از آن مطلع می‌باشد معتبر خواهد شد.
کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او بعنوان این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به اداره مرکزی بیمه گر (اداره بیمه عمر) تهران و یا شعب آن در شهرستاها فرستاده شود.
ماده 15- مرور زمان:
مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد دو سال است.
ماده 16- محکمه صالحه:
شرایط عمومی و خصوصی این بیمه نامه باتوجه به پیشنهاد بیمه گذار تابع مقررات قانونی بیمه می‌باشد و دعاوی‌ای که راجع به این بیمه نامه و یا راجع به اجرای آن ممکن است ایجاد شود به دادگاههای صالح تهران ارجاع خواهد گردید.

شرایط خصوصی بیمه عمر مانده بدهکار:

فصل اول - تعاریف

ماده اول - موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت از بیمه عمر مانده بدهی وام گیرنده در قبال وامی است که بیمه گذار از تاریخ شروع این قرارداد به بعد به وام گیرندگان خود پرداخت مینماید یا قبلاً پرداخت نموده است.

فصل دوم- تعهدات بیمه گذار

ماده دوم -

بیمه گذار موظف است در شروع قرارداد مشخصات وام گیرندگان را بشرح ذیل در اختیار بیمه گر قرار دهد : نام و نام خانوادگی- تاریخ تولد- شماره شناسنامه و محل صدور مبلغ بدهی در تاریخ شروع این قرارداد، مدت وام یا مدت باقیمانده وام از تاریخ شروع قرارداد.

تبصره 1:

حداکثر میزان وام در هریک از وام های پرداختی به هریک از وام گیرندگان مبلغ ریال تعیین میگردد.

تبصره 2:

تاریخ شروع بیمه برای وام گیرندگام قبلی همان تاریخ شروع قرارداد و برای کارکنانیکه در آینده وام دریافت مینمایند از تاریخ مندرج در الحاقیه تائید پوشش بیمه آنان میباشد.

تبصره 3:

مشخصات وام گیرندگان میباید به فاصله 10 روز از تاریخ دریافت وام به اطلاع بیمه گر برسد.
ماده سوم
حق بیمه یکجای هر وام گیرنده از حاصلضرب مانده بدهی وام گیرنده در شروع قرارداد (درمورد وام گیرندگان قبلی) و یا مبلغ وام (در مورد وام گیرندگان از تاریخ شروع قرارداد به بعد) در نرخ مربوطه حاصل میگردد.
بیمه گذار موظف است حق بیمه یکجای هریک از وام گیرندگان را بفاصله حداکثر 20 روز از تاریخ دریافت الحاقی تائید پوشش بیمه ای آنان در وجه بیمه گر تسویه نماید.
ماده چهارم-

بیمه گذار موظف است در صورت فوت بیمه شده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اطلاع بیمه گر را کتباً مطلع نماید و متعاقباً مدارک ذیل را ارسال نماید.
اصل یا فتوکپی تائید شده خلاصه رونوشت فوت صادره از طرف اداره آمار
گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشکی معالج مبنی بر تعیین علت فوت
گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (مواردیکه فوت ناشی از حادثه باشد).

فصل سوم- تعهدات بیمه گر

ماده پنجم -

بیمه گر متعهد است در صورت فوت بیمه شده و انجام کلیه تعهدات بیمه گذار مندرج در این قرارداد مانده بدهی حین الفوت او را از تاریخ فوت طبق شرایط این قرارداد بپردازد.

تبصره 1:

مانده بدهی حین الفوت عبارتست از مبلغ بیمه در شروع بیمه (که ملاک محاسبه حق بیمه قرار گرفته است) ضربدر مدت باقیمانده وام از تاریخ فوت (برحسب ماه) تقسیم بر مدت باقیمانده از تاریخ شروع بیمه تا انقضاء مدت وام (برحسب ماه) بیمه شده متوفی.

تبصره 2:

در صورتیکه بیمه شده در نتیجه خطرات ناشی از جنگ و یا عملیات تعرضی و تدافعی و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید بیمه گر تعهدی نخواهد داشت.

تبصره 3:

بیمه شدگان این قرارداد در زمان صلح مشمول بیمه فوت ناشی از عملکرد مهمات جنگی عمل نکرده ( در مناطقی که در زمان جنگ تحمیلی بعنوان مناطق جنگی شناخته شده اند) با توجه به میزان تعهدات مندرج در این قرارداد میباشند.
ماده ششم -

مدت بیمه برای هر بیمه شده برابر مدت وام یا مدت باقیمانده وام او از تاریخ شروع این قرارداد و حداکثر 4 سال میباشد مشروط بر اینکه در هیچ مورد مجموع سن بیمه شده و مدت بیمه از 70 سال تمام تجاوز نکند بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از 70 سال تمام بیشتر باشد هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
ماده هفتم - بیمه گر هیچگونه تعهدی نسبت به اقساط معوقه وام گیرنده و هزینه های تاخیر اقساط مزبور به هر دلیل و علتی که باشد، ندارد.

فصل چهارم- مقررات عمومی
ماده هشتم -

حق بیمه هایی که بابت بیمه شدگان این قرارداد به بیمه گر پرداخت شده قابل استرداد نیست مگردر موارد ذیل :

  • اشتباه در محاسبه.
  • حق بیمه وام گیرنده ای که سن وی 70 سال تمام بیشتر باشد و بابت نامبرده اشتباهاً حق بیمه پرداخت شده باشد.
  • حق بیمه وام گیرندگانی که وام خود را تسویه نموده و یا بنا به هر علت دیگری براساس تقاضای بیمه گذار از پوشش بیمه ای خارج میگردد.

تبصره :

حق بیمه برگشتی موضوع بند 3/8 از مابه التفاوت حق بیمه دریافتی و حق بیمه صرف شده تا تاریخ تقاضای بیمه گذار حاصل می گردد.
حق بیمه صرف شده برابر است با : مبلغ بیمه * مدت زمان گذشته (به سال) * نرخ حق بیمه سالانه
ماده نهم -

هرگونه تغییر در شرایط این قرارداد با توافق طرفین (بیمه گر و بیمه گذار) و بوسیله صدور الحاقی که جزء لاینفک قرارداد میباشد انجام میگیرد.
ماده دهم -

مدت این قراردا یکسال است و هر یک از طرفین میتوانند یکماه قبل از پایان مدت قرارداد نظر خود را نسبت به ادامه با همان شرایط و یاتجدید نظر در نرخ و شرایط قرارداد کتباً به طرف دیگر اعلام نماید.

تبصره :

عدم تمدید قرارداد موجب فسخ پوشش بیمه برای آن دسته از وام گیرندگانی که قبلاً تحت پوشش بیمه ای قرار گرفته و حق بیمه خود را تا پایان وام یکجا پرداخت نموده اند نخواهد بود.
ماده یازدهم -

نسبت به مواردی که در این قرارداد ذکر نگردیده مطابق شرایط عمومی بیمه های عمر در شرکت سهامی بیمه ایران و قوانین جاری کشور رفتار خواهد شد.

خواندن 3021 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث