بیمه مسئولیت حیوانات خانگی

این بیمه نامه به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود. کلیه صاحبان حیوانات خانگی به این بیمه نامه نیاز دارند.

 

 

اهداف بیمه نامه:

بیمه مسئولیت حیوانات خانگی به منظور پوشش کلیه خسارات ناشی از نگهداری حیوانات خانگی اعم از حادثه بدون حمل و نقل، حادثه با حمل و نقل، بیماری، سرقت، زایمان و سخت‌زایی صادر می‌شود.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه صاحبان حیوانات خانگی به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • تلف ناشی از حادثه بدون حمل و نقل
  • تلف ناشی از حادثه با حمل و نقل
  • تلف ناشی از بیماری
  • ناشی از حادثه سرقت
  • تلف ناشی از زایمان و سخت‌زایی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حیوانات خانگی:

ماده یک – موضوع بیمه نامه

عبارت است از بیمه حیوان خانگی مندرج در شرایط خصوصی در برابر خطرات مندرج در شرایط خصوصی
تبصره: منظور از حادثه هر واقعه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است که ناشی از عوامل خارجی و در محدوده جغرافیایی ذکر شده در شرایط خصوصی بیمه نامه به وجود آید و بیمه گذار در تحقق آن هیچگونه قصد و اراده ای نداشته باشد.
ماده دوم

ایفای تعهدات توسط بیمه گر منوط به رعایت شرایط زیر توسط بیمه گذار می باشد، در غیر اینصورت بیمه گر هیچگونه تعهدی در جبران خسارت ندارد:
بیمه گذار موظف است حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تاریخ وقوع حادثه یا ابتلا به بیماری مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.
بیمه گذار موظف است مراقبت های ویژه در نگهداری از مورد بیمه را معمول دارد. چنانچه مورد بیمه بیمار و یا در اثر حادثه دچار خسارت گردید باید کلیه اقدامات لازم و متعارف را جهت جلوگیری از گسترش خسارت و تلف شدن مورد بیمه بعمل آورده و ترتیب مداوا و معالجه مورد بیمه را در اسرع وقت بعمل آورد و مراتب را جهت بررسی دامپزشک بیمه گر به وی اعلام نماید.
در صورت بیماری حیوان و یا انجام هر گونه عمل جراحی، بیمه گذار موظف است بلافاصله نسبت به آغاز امور درمانی توسط دامپزشک خود اقدام نماید و مراتب را طبق ماده 1-2 به بیمه گر اعلام نماید.
بیمه گذار موظف است ظرف مهلت سه روز هر گونه تغییر در ارزش مورد بیمه ، ا فزایش خطر، تغییر و جابجایی محل مورد بیمه و هر گونه تغییر کمی و کیفی دیگر در رابطه با استفاده از مورد بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند.
در صورت فروش یا واگذاری تمام یا قسمتی از مالکیت حیوان به دیگری، انتقال گیرنده موظف است ظرف 15 روز از تاریخ انتقال، شماره بیمه نامه، تاریخ انتقال، نام و نام خانوادگی و نشانی خود را به بمیه گر اطلاع دهد.
ماده سوم – شرایط بیمه نامه
در صورت کاهش ارزش مورد بیمه و احراز آن توسط بیمه گر، الحاقی مربوطه صادر و حق بیمه مربوطه به تناسب برگشت خواهد گردید.
فسخ قرارداد: هر یک از طرفین می تواند با اعلام کتبی به طرف دیگر و امهال به مدت یک مه این قرارداد را فسخ کند.
تبصره: در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت و در صورت فسخ از طرف بیمه گر به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد.
در صورتی که موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه نامه های دیگری مورد تأمین قرار گرفته باشد و یا ارزش بیمه شده بیش از ارزش واقعی مورد بیمه باشد تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده به مجموع مبالغ بیمه شده می باشد.
خسارت موضوع این بیمه نامه بر اساس نظر کارشناس بیمه گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه پرداخت می گردد. ملاک پرداخت خسارت ارزش مورد بیمه بلافصله قبل از وقوع حادثه می باشد که این رقم توسط کارشناس بیمه گر تعیین می گردد.
بیمه گر حق دارد جهت تشخیص علت خسارت تلف نسبت به به کالبد شکافی مود بیمه اقدام نماید.
با پرداخت یا قبول پرداخت خسارت، بیمه گر جانشین بیمه گذار می گردد و کلیه حقوق بیمه گذاردر قبال دیگران به وی منتقل می گردد.
ماده چهارم – استثنائات

خسارت های ناشی از عوامی زیر از شمول تعهدات بیمه نامه مستثنی می باشد:
جنگ، شورش، اغتشاش، عملیات خصمانه و عوامل دیگر از این قبیل
انفجار اتمی و تشعشعات رادیو اکتیویته
عمد و تقلب بیمه گذار و یا نمایندگان و مباشرین وی
کلیه خساراتیکه توسط اشخاص ثالث به صورت عمده به مورد بیمه وارد می آید.
سرقت و مفقود شدن به هر شکل
خسارت و تلف ناشی از تغذیه نادرست و تزریق و استفاده از موارد نیرو زا (دوپینگ)
خسارت و تلف ناشی از بیماری های اپیدمی مروبوط به بیمه (واگیری همگان )
تلفاتی که منشاء آ« بیماری هایی است که مورد بیمه قبل از صدور بیمه نامه مبتلا به آن بوده است
هر نوع هزینه های دامپزشکی
هر گونه نقص عضو ناشی از بیماری ها و حادثه
ماده پنجم – داوری

طرفین قرارداد سعی خواهند نمود که کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد را به طریق داوری حل و فصل کند، در غیر اینصورت رای مرجع قضایی ملاک عمل قرار می گیرد.
ماده ششم – موارد پیش بینی نشده
در این قرارداد مطابق قوانین جاری کشور و قانون بیمه مصوب 1316 و در صورت مسکوت ماندن مطابق عرف بیمه ای عمل خواهد شد.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

خواندن 2834 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث