بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه

این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه صادر می‌شود. کلیه نمایندگان بیمه در قبال افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به نمایندگان بیمه) به این بیمه نامه نیاز دارند. بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه خطراتی همچون خسارات مالی را تحت پوشش قرار میدهد.

 اهداف بیمه نامه:

بیمه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه‌ به منظور جبران خسارت‌های احتمالی ناشی از مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه صادر می‌شود.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه نمایندگان بیمه در قبال افراد ثالث (مراجعه‌کنندگان به نمایندگان بیمه) به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • خسارت مالی

شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت حرفه ای نمایندگان بیمه:

ماده یک – موضوع بیمه نامه

موضوع بیمه نامه عبارت است از بیمه مسئولیت حرفه ای نماینده، کارکنان و بازاریابان وی در برابر بیمه گر،بیمه گذاران،بیمه شدگان و یا صاحبان حقوق آنان در رابطه با بیمه هائی که نماینده،بعنوان نماینده بیمه گر در آن دخالت داشته، اعم از اینکه بیمه نامه صادر شده یا نشده باشد تا میزانی که در این بیمه نامه پیش بینی شده است.
مطابق شرایط این بیمه نامه، بیمه گر در طول مدت بیمه نامه(یک سال) حداکثر نسبت به دو مورد ادعای حقوقی طرح شده متعهد خواهد بود و حداکثر آن در مجموع از مبلغ تعیین شده در شرایط خصوصی تجاوز نمی نماید.
شرایط خصوصی بیمه جزء لاینفک بیمه نامه می باشد.
ماده دوم – تعهدات نماینده
نماینده متعهد است:
در رابطه با امور نمایندگی بیمه، کلیه مقررات و نظامهای حاکم بر این حرفه و دستورالعملها و بخشنامه های بیمه گر که بصورت کتبی به وی ابلاغ می گردد را رعایت نماید و کارهایی که به وی محول می شود را با کمال دقت و صداقت انجام دهد.
کلیه اطلاعات مورد درخواست بیمه گر و ذینفع (موضوع ماده هفت) را با کمال صداقت و مطابق با حقیقت در اختیار آنها قرار دهد.
نماینده و عوامل وی نباید بدون هماهنگی با بیمه گر تحت هیچ شرایطی راساً به مسئولیت خود اعتراف نمایند.
از هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب اشتباه و یا گمراهی بیمه گر، ذینفع، بیمه گذاران و یا ذوی الحقوق آنها شود خودداری کند.
در صورتی که ادعایی بعنوان مسئولیت حرفه ای در ارتباط با این قرارداد علیه وی مطرح شود اعم از اینکه دعوا در دادگاه طرح شده یا نشده باشد مراتب را در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ دریافت ادعا کتباً به بیمه گر اعلام نماید.
در صورتی که سوء نیت نماینده در وقوع خسارت توسط کمیته احراز مسئولیت (موضوع ماده نهم)احراز گردد نماینده متعهد است، مبلغ خسارت پرداختی از طرف بیمه گر بابت این بیمه نامه بانضمام هزینه های متعلقه و هرگونه خسارت دیگر از جمله دیرکرد در پرداخت خسارت را مسترد دارد و در این رابطه به بیمه گر اختیار تام میدهد که برای استیفای حقوق خود از وثائقی که نماینده به وی سپرده و همچنین کارمزد متعلقه نماینده به هر نحوی که خود مقتضی می داند استفاده کند.
در انتخاب کارکنان و بازاریابان دقت و مراقبت نماید و بطور مستمر بر اعمال آنها نظارت داشته باشد و در صورتی که تخلفی مشاهده کند از ادامه کار خاطی جلوگیری و مراتب را کتباً به ذینفع اعلام نماید.
ماده سوم – حقوق و وظایف بیمه گر
جبران خساراتی که ناشی از اشتباهات غیر عمدی نماینده، کارکنان و بازاریابان وی در عملیات بیمه گری در بخش های صدور،خسارت و مالی روی می دهد و مانع پرداخت خسارت براساس ضوابط و مقررات بیمه گری در دستورالعملها و بخشنامه های بیمه گر می باشد.
جبران خسارتی که بدلیل بازاریابی و یا ایجاد تعهد منجر به اعلام خسارت از ناحیه بیمه گذاران یا ذوی الحقوق ایشان بر علیه بیمه گر صورت می پذیرد.
پس از احراز مسئولیت نماینده توسط بیمه گر، حداکثر پس از 15 روز خسارتی را که از ناحیه نماینده به مناسبت عمل وی بعنوان نماینده بیمه در مدت اعتبار بیمه نامه متوجه اشخاص ثالث شده،حداکثر تا میزان مندرج در شرایط خصوصی بپردازد.
تشخیص مسئولیت نماینده و تعیین میزان خسارت در وهله نخست بعهده بیمه گر می باشد،مگر آنکه ثابت شود نماینده در ورود زیان مسئولیتی نداشته یا میزان خسارت کمتر از میزان مورد در خواست بوده است که در این صورت حسب مورد، تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت ساقط و یا کاهش می یابد.
در صورتیکه مسئولیت نماینده توسط بیمه گر پذیرفته نشود، پرونده جهت تعیین تکلیف به کمیته احراز مسئولیت (به شرح ماده نه این قرارداد) ارجاع خواهد شد.
بیمه گر در صورتی متعهد می گردد که در ارتباط با مسئولیت قانونی یا قراردادی بیمه گذار به شرح مندرج در ماده یک باشد.
مهلت اعلام خسارت از ناحیه نماینده و یا ذینفع حداکثر سه سال بعد از پایان مدت بیمه نامه می باشد.
هیچگونه تغییری در مفاد بیمه نامه که موجب تضییع حقوق نماینده و یا ذینفع شود ندهد و برای هرگونه تغییر در بیمه نامه از جمله درخواست فسخ آن قبلاً موافقت کتبی ایشان را تحصیل کند.
ماده چهارم – حق بیمه
اعتبار این بیمه نامه موکول به این است که نماینده حق بیمه مقرر در شرایط خصوصی را که توسط بیمه گر تعیین می گردد پرداخت و یا برای پرداخت آن بین طرفین ترتیب دیگری توافق شده باشد.
ماده پنجم – فرانشیز
فرانشیز خسارت ناشی از مسئولیت های غیر عمد نماینده برای دفاتر نمایندگی حقیقی 10 درصد هر خسارت حداقل 000و000و1 ریال می باشد.
ماده ششم – مدت بیمه

مدت اعتبار بیمه نامه و آغاز و پایان آن در شرایط خصوصی تعیین می شود و معذالک چنانچه به جهاتی پروانه نمایندگی زودتر خاتمه پذیرد و یا اجازه عملیات نمایندگی بیمه از بیمه گذار سلب شود،در این صورت در تاریخ منقضی شدن اعتبار پروانه نمایندگی بیمه، بیمه نامه فسخ و پایان می پذیرد.
خسارتهای اعلام شده با عنایت به بند 4-3-3 جزو تعهدات بیمه گر می باشد مشروط بر اینکه در مدت اعتبار بیمه نامه رخ داده باشد.
مدت بیمه برای یکسال تعیین می گردد و چنانچه ذینفع کتباً خواستار عدم ادامه نشود قرارداد بیمه برای مدت یکسال دیگر تمدید شده تلقی می گردد و این منوال برای سالهای بعد هم رعایت خواهد شد.بنابراین نماینده مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه هر سال می باشد.
ماده هفتم - ذینفع
ذینفع بیمه نامه، مدیریت امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور(بیمه ایران)اعطا کننده پروانه نمایندگی بیمه می باشد.
ماده هشتم – مرور زمان
مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که آغاز آن در مورد ادعای طرفین بر یکدیگر تاریخ پایان بیمه نامه می باشد و در مورد ادعای ذینفع دو سال پس از تاریخ مزبور می باشد.
ماده نهم – کمیته احراز مسئولیت

هرگونه اختلاف ناشی از این بیمه نامه از طرف کمیته احراز مسئولیت که مرکب از 5 نفر به شرح افراد زیر خواهد بود رسیدگی و حل و فصل خواهد شد:
نماینده امور شعب و نمایندگیهای داخل کشور
نماینده بیمه گر(مدیریت بیمه های مسئولیت و طرحهای مخصوص)
نماینده انجمن صنفی نمایندگان(در بخش نمایندگان حقیقی نماینده انجمن صنفی نمایندگان حقیقی و در بخش نمایندگان حقوقی انجمن شرکتهای نمایندگی)
دو نفر کارشناس بیمه به انتخاب نمایندگان فوق(کارشناسان منتخب مستقل خواهند بود و نباید در زمینه نمایندگی بیمه فعالیت داشته باشند.)

چنانچه نماینده طرف دعوا عضو هیأت مدیره انجمنهای صنفی یاد شده باشد، می بایست شخص دیگری بعنوان نماینده معرفی گردد.
تشخیص و تعیین حدود و ثغور مسئولیت نمایندگان، احراز مسئولیت آنان طبق مقررات و آئین نامه های نمایندگی و بو‍‍‍‍‍‍یژه تشخیص ایجاد خسارت عمدی همراه با مسئولیت بر عهده کمیته فوق خواهد بود.
رأی اکثریت کمیته یاد شده ملاک و مورد عمل قرار خواهد گرفت و در صورت عدم توافق و بروز اختلاف مجدد در خصوص نحوه اجرای قرارداد و شرایط آن موضوع به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع می گردد.
ماده دهم - استثنائات

خسارتهای ناشی از فعل یا ترک فعل نماینده که عمدی و توام با سوء نیت بوده و احراز آن پس از بررسی و کارشناسی دعاوی مطروحه، توسط کمیته احراز مسئولیت صورت می گیرد شامل موارد زیر می باشد:
خسارات ناشی از قراردادهایی که نماینده بدون کسب موافقت بیمه گر با دیگران منعقد نموده است و یا دستورالعمل،مقررات، آئین نامه و قرارداد منعقده باذینفع را به قصد تقلب و سوء استفاده رعایت نکرده باشد.
خسارات ناشی از قصور و اهمال عمدی و توام با سوء نیت و هر گونه هماهنگی ،توافق و همدستی با بیمه گذاران یا زیاندیدگان و اشخاص ذینفع بیمه نامه ها به قصد سوء استفاده مالی و دریافت خسارت تقلبی از بیمه گر.
عدم پرداخت عمدی حق بیمه دریافتی از بیمه گذاران در فرصت و مهلت تعیین شده به حساب بیمه گر مطلبق قرارداد نمایندگی و یا طبق دستورالعمل تعیین شده توسط بیمه گر.
مشاوره غلط و راهنمائی نادرست بیمه گذاران در خصوص نرخ و شرایط بیمه نامه ها.
پرداخت هرگونه وجه یا انعقاد قرارداد برای پرداخت وجه به بیمه گذاران و یا کارکنان آنان و ارتشاء.
مشاوره، راهنمایی،هماهنگی و همکاری نادرست با بیمه گذاران و کارکنان آنها به قصد دریافت خسارتهای غیر قابل پرداخت از بیمه گر.
استفاده از هرگونه ارتباط غیر قانونی با افراد ذیمدخل در تعیین نرخ و شرایط بیمه نامه و رسیدگی کنندگان به خسارت و کارکنان بیمه گر.
رقابت غیرقانونی و کاذب با دلالان بیمه و سایر نمایندگان بیمه گر واستفاده از ابزارهای مالی برای انتقال و تحصیل پرتفوی.
ماده یازدهم – موارد مسکوت
موارد مسکوت در این بیمه نامه حسب مورد تابع قانون بیمه و قانون تجارت و قانون تأسیس بیمه مرکزی این و بیمه گری و آئین نامه نمایندگی بیمه خواهد بود.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

  • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
  • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
  • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
  • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

خواندن 1827 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث