چگونگي و راهنماي دريافت خسارت بيمه هاي مسئوليت

به هنگام بروز خسارت دربيمه هاي مسئوليت ، به استناد ماده 15 قانون بيمه ، مي بايست بيمه گذار براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عرفا هركسي از مال خود مي نمايد را نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد ودر صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است را به عمل آورد.

 ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه ، بيمه گر را مطلع سازد، درغيراينصورت بيمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند به واسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع رساني به بيمه گر در مدت مقرر براي او ميسر نبوده است.

الف) پرداخت خسارت مسئوليت متصديان حمل و نقل:

1. بيمه گذار به محض وقوع حادثه در اسرع وقت حدالامكان از طريق دورنگار و يا تلفن حادثه بوقوع پيوسته را با ذكر شماره قرارداد بيمه ، شماره بارنامه، شماره انتظامي خودرو ، نوع محموله، محل دقيق حادثه و شماره تلفن همراه راننده به بيمه گر اطلاع دهد و تا انجام بازديد كارشناس بيمه تغييري در وضعيت خسارت ندهد.

2.مدارك ذيل جهت تكميل پرونده خسارت محمولات داخلي الزامي است.

1-2) اصل يا تصوير برابر اصل كروكي پليس راه و گزارش مقامات انتظامي

2-2) اصل بارنامه نسخه مربوط به راننده ، حواله بارگيري ، اصل فاكتور محموله و قبض باسكول مبدا و مقصد ، اصل رسيد سيلو مبدا و مقصد (محمولاتي مانند گندم ، جو و ذرت و.. )

3-2) تصوير گواهينامه و كارت ماشين

4-2) تصاوير بيمه نامه ، ليست بارنامه (پرينت از برنامه نرم افزاري حمل و نقل)، الحاقيه مربوط به ليست بارنامه ، قبض رسيد وصول حق بيمه.

5-2) در صورت داشتن مقصر حادثه علاوه بر مدارك فوق موارد ذيل بايد در خواست گردد:

        5-2-1) تصوير بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه

       5-2-2) تصوير گواهينامه و كارت ماشين مقصر حادثه

       5-2-3) آدرس و مشخصات دقيق مقصر حادثه

       5-2-4) اصل گزارش عوامل آتش نشاني در خسارات وارده به محموله ناشي ازآتش سوزي و انفجار.         

       5-2-5) در صورت نجات محموله و جلوگيري از بسط و توسعه خسارت ، درخواست اصل فاكتور مربوطه.

3. در صورتي كه مورد خسارت مربوط به محمولاتوارداتي و صادراتي باشد علاوه بر مدارك مندج در بند "2" اخذ مدارك ذيل نيز ضروري است :

1-3) فاكتور يا صورت حساب محموله COMMERCIAL INVOICE

2-3) صورت ليست بندي كالا PACKING LIST

3-3) بارنامه دريايي BILL OFLANDING

4-3) اسناد و هزينه هاي مربوط به ثبت سفارش در بانك مربوطه

5-3) كپي برابر اصل شده برگ سبز گمركي (بيمه هاي وارداتي)

6-3) كپي برابر اصل شده برگ خروج گمركي (بيمه هاي صادراتي)

7-3) كپي برابر اصل شده برگ اعلاميه فروش ارز

8-3) كپي برابر اصل شده گواهي مبدا

 

ب) پرداخت خسارت بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان:

1.بيمه گذار وفق بند "و" از ماده سوم وظايف بيمه گذار در صورت وقوع حادثه مشمول بيمه بلافاصله بوسيله دورنگار و يا تلفن و متعاقبا حداكثر ظرف مدت 5 روز بوسيله نامه مراتب را به همراه نام مصدوم ، تاريخ و محل حادثه ، شماره يمه نامه به بيمه گر يا نماينده آن اعلام نمايد و بيمه گر نيز در اسرع وقت از محل حادثه بازديد و نتيجه دريافت و يا عدم دريافت خسارت را كتبا به بيمه گذار اعلام خواهد نمود.

2- مدارك ذيل جهت تكميل پرونده خسارت (هزينه هاي  پزشكي ،  نقص عضو و فوت) الزامي است.

      1-2- پرداخت هزينه هاي پزشكي

      الف) گزارش اولين مرجع درماني در زمان حادثه

      ب) گزارش بيمارستان در زمان پذيرش مصدوم

      ج) خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخيص وي

      د) گواهي پزشك معالج مبني بر نوع صدمات وارده و معالجات انجام شده

      ه) اصل كليه مداركك و هزينه هاي پزشكي و بيمارستان مصدوم

      و) تصوير شناسنامه مصدوم

2-2- اخذ مدارك ذيل جهت پرداخت خسارت نقص عضو به مصدوم بدون راي دادگاه الزامي است :

      الف) گزارش اولين مرجع درماني در زمان حادثه

      ب) گزارش بيمارستان در زمان پذيرش مصدوم

      ج) خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخيص وي

* تبصره: كليه موارد فوق الذكر مي بايست ممهور به مهر بيمارستان يا مراكز درماني كه مصدوم در آن بستري بودهو حتي الامكان راسا توسط واحد رسيدگي به پرونده ازمراكز درماني مربوطه اخذ گردد.

      د) برگ شرح عمل بيمار و راديوگرافي هاي انجام شده

      ه)معاينه مصدوم توسط پزشك معتمد بيمه گر يا كميسسون پزشكي

      و) تعيين ميزان نقص عضو مصدوم توسط كميسيون پزشكي

      ز) دريافت گزارش بازرس اداره كار (در صورت نياز)

      ح)تصوير شناسنامه مصدوم

3-2- اخذ  مدارك ذيل جهت پرداخت خسارت به مصدوم در صورتيكه دادگاه مبادرت به صدور راي نموده  باشد :

الف ) اصل يا كپي برابر اصل راي دادگاه

ب) اصل يا كپي برابر اصل گزارش بازرس اداره كار يا كارشناس رسمي دادگستري يا هيئت كارشناسي

ج) اصل يا كپي برابر اصل نظريه پزشكي قانوني

د) اصل يا كپي برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگه هاي بازجويي ،‌ گزارش نيروي انتظامي و...)

ه) تصوير شناسنامه مصدوم

4-2- اخذ  مدارك ذيل جهت پرداخت ديه فوت به وارث  قانوني الامي مي باشد :

الف) اصل يا كپي برابر اصل راي دادگاه

ب) اصل يا كپي برابر اصلگزارش بازرس اداره كل يا كارشناس رسمي دادگستري يا هيئت كارشناسي

ج) اصل يا كپي برابر اصل نظريه پزشكي قانوني

د) اصل يا كپي برابر اصل گزارشات دادگاه

ه)اصل يا كپي برابر اصل برگ انحصار وراثت

و) اصل يا كپي برابر اصل برگ قيم نامه يا برگ ولايت قهري (در صورت نياز )

ز) كپي از تمام صفحات شناسنامه متوفي و وراثت

5-2- مدارك مورد نياز ذيل جهت پرداخت خسارات  مالي الزامي  مي باشد :

الف) اصل يا كپي برابر اصل نظريه كارشناس خسارت يا كارشناس رسمي دادگستري

ب) اصل يا كپي برابر اصل راي دادگاه در صورتيكه شكايتي مطرح شده است به همراه گزارشات دادگاه

 

ج) پرداخت خسارت بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان:

بيمه گذار وفق بند 4 از ماده هفتم وظايف و تعهدات بيمه گذار به محض اطلاع از هر گونه ادعاي خسارت در خصوص مسئوليت هاي موضوع بيمه نامه مسئوليت حرفه اي پزشكان مراتب را كتبا به بيمه گر اعلام نموده و پس از آن نيز در حدود امكانات با بيمه گر همكاري نمايد.

مدارك ذيل جهت تكميل  پرونده  خسارت  پزشكان الزامي است

1) اصل يا كپي برابر اصل راي دادگاه

2) اصل يا كپي برابر اصلگزارش كميسيون نظام پزشكي يا پزشكي قانوني

3) اصل يا كپي برابر اصل گزارشات دادگاه (برگه هاي بازجويي)

4) مدارك باليني بيمار

خواندن 1579 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث