چگونگي و راهنماي دريافت خسارت بيمه آتش سوزي

به هنگام‌ بروز خسارت‌ در بيمه آتش سوزي ، بيمه‌ گذارط‌بق ‌ماده‌ 23 شرايط‌ عمومي‌ در ظهربيمه‌ نامه‌ مراتب‌ را بصورت‌ تلفني‌ ،حضوري‌ يا كتبي‌ باطلاع‌ شركت‌ بيمه‌ خواهد رساند ودرصورت‌ اعلام‌ خسارت‌ تلفني‌ ضروري‌است‌ مراتب‌ كتبانيز متعاقبا اعلام‌ گردد.

 پرداخت‌ خسارت‌ به‌ بيمه‌گذار پس‌ از سه‌ مرحله‌بشرح‌ ذيل‌ صورت‌ مي‌ گردد:

 ‌أ.    بيمه‌گـذارپس‌از اطلاع‌ از وقوع‌ حادثه‌ مراتب‌ را به‌ بيمه‌گـر‌ اعلام‌ ميدارد و بيمه‌گربلافاصله‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ و اعزام‌ كارشناس‌ ذيصلاح‌ به‌ محل‌ مورد بيمه‌ اقدام‌و در اسرع‌ وقت‌ خسارت‌ وارده‌ را رسيدگي‌ مي‌‌نمايد.

 ‌    ب.   بيمه‌گرپس‌ ازبازديد ازمحل‌ مورد بيمه‌، اطلاعات‌ ومدارك‌ لازم‌ را جهت‌ رسيدگي‌ و تائيديه‌ خسارات‌ از بيمه‌گذار مطالبه‌مي‌نمايد.

 ‌ج.    بيمه‌گــرخساراتي كه‌ درتعهد وي قرارداشته‌ باشدرا ط‌بق‌شرايط‌ خصوصي‌ و عمومي‌ ظهربيمه‌ نامه‌ ( قرارداد ) حداكثرچهار هفته‌ پس‌ ازدريافت‌ مداركي‌ كه‌ بتواند بـوسيله ‌آنها حدود مسئوليت‌ خودوميزان‌ خسارت‌وارده‌ را تشخيص‌ دهدتسويه‌ وپرداخت‌ مينمايد.

 ضمنا واحدخسارت‌ علاوه‌ براطلاعات‌ مذكورسايراطلاعات‌ديگررا نيز با توجه ‌به ‌نوع‌ و وضعيت‌ موردبيمه‌ ومواردخسارت‌ ديده‌ ازبيمه‌گذار اخذ مي‌نمايد:  

  • اصل گزارش‌ سازمان‌ آتش‌ نشاني‌ و خدمات‌ ايمني‌ در صورت‌ وقوع‌آتش سوزي.
  • اصل‌ گزارش‌ نيروي‌‌ انتظامي‌ در صورت‌ آتش سوزي وسرقت‌ با شكست‌حرز
  • اصل‌ گزارش‌ سازمان‌ هواشناسي‌ در صورت‌ وقوع ط‌وفان.
  • اصل‌ گزارش‌موسسه‌ ژئوفيزيك‌ در صورت‌ وقوعزلزله.‌

مواردي که موجب کاهش جبران خسارت مي شود:

 در موارد زير بيمه گر مي تواند پرداخت خسارت را رد نمايد يا اينکه آنرا بهنسبت درجه تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار يا قائم مقام وي کاهش دهد.

     1)       هر گاه حادثه در اثر تقصير ذوي الحقوق اعم از بيمه گذار و يا قائم مقام ويروي داده باشد.

   2)      هر گاه بيمه گذار به وظايف مندرج در ماده 23 عمل ننموده باشد و در نتيجهميزان خسارت افزايش يافته و يا به حقوق بيمه گر خدشه وارد آيد.

  

خواندن 2102 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث