بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر

بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد. کلیه مستأجرین واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و ... به این بیمه نامه نیاز دارند. همچنین بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر خساراتی همچون آتش سوزی،آبدیدگی و انفجار را تحت پوشش قرار میدهد.

اهداف بیمه نامه:

مسئولیت نگهداری مورد اجاره در طول مدت قرارداد اجاره بر عهده مستاجر می‌باشد. بیمه‌‌نامه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر برای پوشش خسارات مالی احتمالی است که در زمان اجاره برای مورد اجاره ممکن است رخ دهد.

مخاطبین بیمه نامه:

کلیه مستأجرین واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و ... به این بیمه نامه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • مسئولیت آتش‌سوزی
  • مسئولیت آبدیدگی
  • مسئولیت انفجار

شرایط عمومی بیمه مسئولیت مستاجر در مقابل موجر:

این قراداد بین شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود از یک طرف و مستأجر (یا مرتهن) که مشخصات او در پیشنهاد بیمه که جزء لاینفک این قرارداد می باشد درج شده و از این پس بیمه گذار نامیده میشود از طرف دیگر براساس قانون و مقررات بیمه و قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون روابط موجر و مالک مصوب 1362 و اصلاحیه های مربوط طبق شرایط و مقررات زیر منعقد میگردد :
ماده اول : موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارتست از مسئولیت بیمه گذار در برابر موجر بدین معنی که چنانچه در اثر وقوع و تحقق خطرات مندرج در این بیمه نامه، بیمه گذار قانوناً مسئول جبران خسارت وارد به مورد اجاره شناخته شود، بیمه-گر طبق شرایط و مقررات این بیمه نامه نسبت به پرداخت خسارت به موجر اقدام می نماید.
ماده دوم: حقوق و تعهدات بیمه گر

پرداخت خسارت ناشی از مسئولیت بیمه گذار بعلت حوادث مندرج در بیمه نامه که مستقیماً در ارتباط با بهره-برداری از مورد اجاره به موجر وارد میشود. خسارت طبق نظر کارشناس بیمه گر و در صورت عدم توافق طبق رأی مراجع قضائی تعیین خواهد شد، در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر از مبلغ مذکور در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد.
هزینه های ناشی از اقدامات بیمه گذار بمنظور جلوگیری از توسعه خسارت و عملیات اطفاء حریق قابل پرداخت است مشروط براینکه این هزینه ها 10% مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر تجاوز نخواهد کرد.

ماده سوم: تعهدات بیمه گذار

بیمه گذار باید کلیه اقدامات ایمنی ممکن جهت جلوگیری از بروز و توسعه خسارت را بعمل آورد.
بیمه گذار موظف است به محض اطلاع از وقوع خسارتی که محتملاً موجب مسئولیت او می شود مراتب را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت 5 روز کتباً به بیمه گر اعلام نماید.
بیمه گذار متعهد است در طول مدت قرارداد هرگونه تغییر کمی و کیفی که در بهره¬برداری از مورد اجاره مؤثر است مانند تغییر شغل و حرفه را فوراً و حداکثر ظرف مدت 10 روز باطلاع بیمه گر برساند.
هنگامیکه در اثر وقوع خسارت مسئله مسئولیت بیمه¬گذار مطرح است نامبرده بدون اجازه بیمه گر حق انجام تغییراتی در موارد خسارت دیده را که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید ندارد مگر آنکه تغییرات یاد شده در جهت تقلیل خسارت ضروری باشد.
بیمه گذار نباید به مسئولیت خود اعتراف و یا در خصوص مبلغ ضرر و زیان با موجر توافق نماید مگر آنکه قبل از آن کتباً موافقت بیمه گر را جلب نموده باشد.

ماده چهارم: استثنائات
خسارتهای ناشی از عوامل زیر از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :

جنگ، شورش، اغتشاش، ضبط، توقیف، مصادره و سایر خطرات سیاسی.
حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، صاعقه، طوفان و نظایر آن.
خسارات ناشی از عمد و تقلب بیمه¬گذار و کارکنان و نمایندگان و شرکای وی.
خسارت ناشی از انفجارات اتمی و تشعشعات رادیواکتیو.
خسارتهای وارد به تاسیسات مگر آنکه ناشی از تحقق خطرهای موضوع بیمه باشد.
مبلغ اجاره بهاء محل مورد اجاره و دیرکرد آن و هر نوع ادعای حق سرقفلی.
هزینه نقاشی ساختمان مورد اجاره مگرآنکه ناشی از خطرهای موضوع بیمه باشد و همچنین خسارات ناشی از استهلاک و فرسودگی ساختمان.
خسارات وارد به اموال و اثاث متعلق به بیمه¬گذار.

ماده پنجم: نحوه پرداخت خسارت
درصورتیکه وقوع خسارت و مسئولیت بیمه گذار از طرف بیمه گر احراز شود و یا دادگاه در این باره حکم قطعی صادر کند خسارت حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ دریافت مدارک مورد درخواست بیمه گر تا حدود مندرج در بیمه¬نامه به موجر پرداخت می شود.
ماده ششم : بیمه مضاعف
در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه بموجب بیمه نامه های دیگری مورد تأمین قرار گرفته باشد، ابتدا خسارت از محل بیمه نامه های مذکور رسیدگی و پرداخت می شود و بیمه گر مطابق شرایط این بیمه نامه نسبت به مازاد خسارت (در صورت تعلق) متعهد خواهد بود.
ماده هفتم: حق بیمه
بیمه گذار موظف است حق بیمه را که مبلغ آن در بیمه نامه درج شده است نقداً همزمان با صدور بیمه نامه پرداخت کند مگر اینکه توافق دیگری بین طرفین بعمل آید. پرداخت خسارت منوط به پرداخت حق بیمه فوق در زمان مقرر می باشد.
ماده هشتم: مدت
مدت اعتبار بیمه نامه و آغاز و پایان آن در بیمه نامه قید شده است. در صورتیکه هریک از طرفین 15 روز قبل از انقضاء زمان قرارداد عدم تمدید قرارداد را خواستار نشود قرارداد برای یکسال دیگر تمدید شده تلقی می شود و بیمه گذار موظف است، حق بیمه متعلقه را قبل از انقضاء بیمه نامه پرداخت نماید.
ماده نهم: مرور زمان
مرور زمان مربوط به ادعای خسارت 2 سال است که از تاریخ وقوع حادثه شروع می شود.
ماده دهم: حل اختلاف
هرگونه اختلاف مربوط به این قرارداد بترتیب مقرر در قوانین جاری کشور حل و فصل خواهد شد.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

  • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین
  • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه
  • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع به بیمه گذار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه
  • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.
تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

خواندن 1846 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث