بیمه تمام خطر نصب

این بیمه خسارت‌های فیزیکی، غیرقابل پیش‌بینی و ناشی از حادثه را که در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هر گونه سازه با اسکلت فلزی در کارگاه‌های کوچک و بزرگ صنعتی، صنایع خودرو‌سازی، شیمیایی، فولاد، غذایی، چوب و کاغذ، چرم، کاشی‌سازی، صنایع وابسته به کشاورزی و همچنین سیستم‌های مخابراتی، ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز و خطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد.

 براساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه گذار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن و یا الحاقیه های مربوط ، بیمه گر خسارت بیمه گذار را به شرح زیر جبران مینماید:

استثنائات عمومی
بیمه گر اتلاف یا آسیب وارده و یا مسئولیت مدنی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به علت یا در نتیجه یکی از عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد جبران نخواهد کرد :

الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری ، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش ، اعتصاب کارگران یا تعطیلی کارخانه از طرف کارفرما درمقابله با اعتصاب کارگران, جنبشهای دسته جمعی, در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوء نیت که به نام یا با ارتباط با هر گونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره, تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
ب) واکنشهای هسته ای, تشعشعات اتمی یا آلودگیهای رادیواکتیو .
پ ) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نمایندگان وی.
ت) توقف کار به طور کلی یا جزئی .
ث) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
ج) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرم افزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر، بیمه گر به استناد استثنائات بند "الف" اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه میباشد به عهده بیمه گذار است.

مدت بیمه
مسوولیت بیمه گر حتی اگر تاریخ مقدم دیگری در جدول مشخصات قید شده باشد، پس از شروع کار یا پس از آن که اقلام مذکور در جدول مشخصات در محل نصب تخلیه شد آغاز میشود و به محض تحویل کار یا انجام نخستین آزمایش ساده یا آزمایش با بار, بنابر اینکه کدامیک زودتر انجام شود و حداکثر چهار هفته بعد از شروع آزمایشها پایان میپذیرد، مگر آن که قبلا" به طور کتبی توافق دیگری شده باشد.
اگر آزمایش و یا بهره برداری یا تحویل تنها نسبت به بخشی از تاسیسات یا نسبت به یک یا چند ماشین انجام گیرد، تامین بیمه گر و کلیه مسئوولیت های مربوط به این بخش از تاسیسات و ماشین یا ماشین ها خاتمه میپذیرد و نسبت به قسمتهای دیگر تاسیسات یا ماشینهای دیگر ادامه مییابد.
نسبت به اشیاء دست دوم مورد نصب تعهد بیمه گر در لحظه شروع آزمایش خاتمه مییابد.
اعتبار بیمه حداکثر در تاریخی که در جدول مشخصات قید شده منقضی میشود و تمدید مدت آن تنها با موافقت قبلی و کتبی بیمه گر ممکن میباشد.

شرایط عمومی

مسئولیت بیمه گر برای هر گونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط بر این است که بیمه گذار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سئوالات مطرح شده در پرسشنامه و پیشنهاد به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
جدول مشخصات و بخش یا بخشهای این بیمه نامه جزء لاینفک بیمه نامه محسوب میشود و اصطلاح" این بیمه نامه "هر بار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش و یا بخشها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش یا بخشهای آن به معنی خاص به کار برده شود , همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
بیمه گذار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده و یا زیان وارد به اشخاص ثالث به هزینه خود کلیه اقدامهای لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند .
الف) نمایندگان بیمه گر میتوانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را بازرسی و مورد ارزیابی قرار دهند و بیمه گذار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
ب) بیمه گذار ملزم است هرگونه تغییر در ماهیت خطر را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدامهای احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم ممکن است به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر بعمل آید.
بیمه گذار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند و یا اجازه انجام آن را بدهد که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
درصورت وقوع هر گونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه گذار باید :
الف – بلافاصله بوسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتبا" نیز آن را مورد تائید قرار دهد.
ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی, کلیه اقدامهایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.
پ) قسمتهای خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی دراختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.
ت – کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و دراختیار او بگذارد.
ث) در مواردی که خسارت معلول دزدی ساده یا سرقت با شکست حرز باشد مقامهای انتظامی را مطلع سازد. بیمه گر در هیچ موردی در قبال اتلاف یا آسیب دیدگی یا مسئولیتی که ظرف مدت 14روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد, تعهدی نخواهد داشت.
پس از آنکه بیمه گذار برطبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند, در مورد خسارتهای جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ میشود, میتواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییر, خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد, بیمه گذار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمتهای خسارت دیده اقدام کند. چنانچه اقلام خسارت دیده به موقع و به نحو مناسب تعمیر نشود بیمه گر نسبت به آن تعهدی نخواهد داشت.
بیمه گذار متعهد است به هزینه بیمه گر اقدامهایی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم میداند معمول دارد یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارتهایی که بیمه گر مستقیما" پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارتهایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد. اقدامهای مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه گذار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض قبول مسئولیت از طرف بیمه بیمه نامه گر) موضوع به کارشناسی که کتبا" با توافق طرفین برگزیده میشود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین, ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب میشود ارجاع خواهد گردید.
درصورتیکه کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف, کارشناسان, کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتبا" انتخاب خواهند کرد . جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر درمراجع قضایی قابل طرح نمیباشد.
اگر خسارتی مورد ادعا قرار گیرد که عاری از حقیقت یا توام با قصد تقلب تشخیص داده شود یا اظهاراتی در جهت ادعاهایی از این قبیل عنوان گردد و یا به منظور استفاده از این بیمه نامه از طرف بیمه گذار یا هر شخص دیگری به نمایندگی بیمه گذار اسناد و مدارک و وسایل و تدابیر نادرست و تقلب آمیز به کار برده شود, یا هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت نماید، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رای از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه گذار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمه نامه منتفی خواهد شد.
اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه, برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.

بخش یک – خسارت مادی

بیمه گر با بیمه گذار توافق میکند که هرگاه درطول مدت اعتبار بیمه نامه تمام یا قسمتی از اموال مندرج در جدول مشخصات به عللی جز آنچه صریحا" مستثنی شده به طور ناگهانی دچار خسارت فیزیکی غیر قابل پیش بینی شود، به طوری که مستلزم تعمیر یا تعویض باشد, بیمه گر به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر یا تعویض مورد آسیب دیده, خسارت را در هر حادثه حداکثر تا میزانی که برای آن در جدول مشخصات پیش بینی شده و در مجموع تا مبلغ بیمه مندرج در جدول مذکور جبران خواهد کرد.
بیمه گر همچنین هزینه برداشت ضایعات مربوط به حوادثی را که تحت پوشش این بیمه نامه میباشد به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد. مشروط بر این که مبلغ جداگانه ای در جدول برای این منظور در نظر گرفته شده باشد.
استثنائات ویژه بخش یک
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
الف) در هر حادثه، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه گذار است.
ب) خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تاخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.
پ) از بین رفتن یا آسیب دیدگی معلول طراحی غلط ، مواد یا قطعات معیوب، اجرای غیر صحیح کار، بجز خطاهایی که در هنگام نصب صورت گیرد.
ت) خسارتهای ناشی از فرسودگی , خوردگی, زنگ زدگی و قشر گرفتگی.
ث) از بین رفتن یا آسیب وارد به پرونده ها، نقشه ها، صورتحسابها، فاکتورها، پول های رایج، تمبرها، اسناد، برات و سفته، اسکناس، اوراق بهادار، چکها، لوازم بسته بندی مانند صندوق، جعبه و کارتن.
ج) اتلافی که درهنگام صورت برداری موجودی کشف میشود.
مقرراتی که نسبت به بخش یک اعمال می شود
شرط 1 – مبالغ بیمه شده:
به موجب این بیمه نامه مبالغ مذکور در جدول مشخصات (بند 1 تا 5) نباید کمتر از ارزش کامل هر یک از اقلام مورد بیمه درهنگام پایان عملیات نصب با منظور داشتن هزینه های حمل، حقوق و عوارض گمرکی و هزینه های نصب باشد.
بیمه گذار متعهد است درصورت هرگونه تغییر دستمزد و قیمت ها, برای افزایش یا کاهش مبالغ بیمه شده اقدام کند، لکن این تغییرات از زمانی نافذ خواهد بود که توسط بیمه گر در بیمه نامه ملحوظ شود (بند 6) .
اگر هنگام وقوع خسارت معلوم شود که مبالغ بیمه شده کمتر از مبالغی است که می بایست بیمه شود، مبلغ قابل پرداخت به بیمه گذار تحت این بیمه نامه به تناسب مبلغ بیمه شده به مبلغی که می بایست بیمه میشد کاهش می یابد. این شرط نسبت به هر یک از اقلام و هزینه ها به طور جداگانه اعمال میشود (ماده ده قانون بیمه).
شرط 2 – اساس پرداخت خسارت :
با رعایت شرط (1) فوق درصورت وقوع حادثه مشمول این بیمه نامه، خسارت به ترتیب زیر جبران میشود:
الف) در مورد خسارت قابل تعمیر ، هزینه تعمیرات لازم برای اینکه اقلام خسارت دیده به وضعی که بلافاصله قبل از حادثه داشته برگردانده شود که از این مبلغ، بازیافتی هم اگر وجودداشته باشد کسر می شود.
ب) درصورت خسارت کلی, ارزش واقعی مورد بیمه بلافاصله قبل از حادثه پس از کسر بازیافتی. این تعهد محدود به آن مقدار خسارتی است که متوجه بیمه گذار شده و تا حدودی است که جزء مبالغ بیمه شده باشد، مشروط بر این که شرایط و مقررات مربوط رعایت گردد.
بیمه گر تنها درصورت ارائه فاکتور یا اسناد دیگری که موید تعمیر یا تعویض باشد خسارت پرداخت خواهد کرد. کلیه خسارتهای قابل تعمیر باید تعمیر شود، لکن اگر هزینه تعمیر از ارزش واقعی اموال بلافاصله قبل از حادثه تجاوز کند، جبران خسارت براساس بند (ب) بالا صورت خواهد گرفت.
بیمه گر هزینه تعمیرات موقت را نیز عهده دار خواهد بود مشروط بر اینکه چنین تعمیراتی جزئی از تعمیرات قطعی بوده و موجب افزایش کل هزینه تعمیرات نشود.
هزینه مربوط به تغییرات, اضافات و یا بهسازی مشمول این بیمه نامه نیست.
شرط 3- گستره پوشش:
هزینه های اضافی برای اضافه کاری، کار در شب ،کار در هنگام تعطیلات رسمی ، حمل و نقل سریع و هزینه حمل هوائی تنها در صورتی مشمول بیمه خواهد بود که صریحاً مورد موافقت کتبی قبلی طرفین قرار گرفته باشد.
شرط 4 – اموال مجاور :
اتلاف یا آسیب وارد به اموال موجود در محل کار یا مجاورت آن متعلق به صاحبکار یا پیمانکار یا پیمانکاران و یا اموال تحت اختیار و مراقبت آنان تنها در صورتی مورد تامین است که درارتباط مستقیم با نصب یا ساختمان یا آزمایش اقلام بیمه شده در بخش یک باشد، مشروط براینکه خسارت در مدت اعتبار بیمه نامه روی دهد و برای آن مبلغ جداگانه ای در بند 9 بخش یک جدول مشخصات در نظر گرفته شده باشد. این تامین شامل ماشین های ساختمانی، نصب و تجهیزات و وسایل کارگاهی نخواهد بود.
بخش دو- مسئولیت در قبال اشخاص ثالث
بیمه گر خسارتهایی را که بیمه گذار به موجب قانون مسئول آن میباشد .حداکثر تا مبلغ مندرج در بخش دو جدول مشخصات به شرح زیر جبران خواهد کرد:
الف) صدمات جسمانی یا بیماری اشخاص ثالث ناشی از حادثه (اعم از این که به مرگ منجر شود یا نشود).
ب) اتلاف یا آسیب وارد به اموال اشخاص ثالث که معلول حادثه ای در رابطه مستقیم با عملیات نصب ، ساختمان یا آزمایش اقلام بیمه شده در بخش یک در مدت اعتبار بیمه نامه در محل اجرای طرح یا مجاور آن باشد.
هرگاه بر طبق مقررات بالا پرداخت خسارتی تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد پیدا کند، بیمه گر مبالغ زیر را نیز به بیمه گذار پرداخت خواهد کرد:
الف) کلیه هزینه ها و مخارج دادرسی که بیمه گذار به خواهان پرداخته است.
ب) کلیه هزینه ها و مخارجی که بیمه گذار با رضایت کتبی بیمه گر به عهده گرفته است.
مشروط بر این که تعهدات بیمه گر تحت این بخش بیمه نامه از میزان مبالغ و یا حد غرامتی که در جدول مشخصات در هر مورد درج شده است تجاوز نکند.
استثنائات ویژه بخش دو
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
در هر حادثه فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه گذار است.
خسارتهای غیر مستقیم از هر قبیل و به هر صورت از جمله جرایم قراردادی، خسارتهای ناشی از تأخیر در انجام کار، عدم اجرای قرارداد یا از دست دادن آن.
هزینه های مربوط به انجام یا تجدید یا جبران یا تعمیر یا تعویض هر آنچه که دربخش یک بیمه شده یا قابل بیمه شدن بوده است.
مسئولیتهای ناشی از:
الف) صدمات جسمانی یا بیماری کارمندان یا کارگران پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگری که در انجام تمام یا بخشی از طرح بیمه شده دربخش یک دخالت دارد و همچنین اعضای خانواده آنان.
ب) زیان یا آسیب وارد به اموال متعلق یا در اختیار یا در امانت یا در مراقبت پیمانکار یا پیمانکاران یا صاحبکار یا هر مؤسسه دیگر مربوط به اجرای طرح که تمام یا قسمتی از آن در بخش یک بیمه نامه بیمه شده یا هر یک از کارمندان و کارگران مؤسسات و اشخاص مزبور.
پ) حوادث ناشی از وسایل نقلیه مجاز به عبور و مرور درجاده های عمومی یا وسایل موتوری آبی یا هوایی.
ت) هرگونه موافقت بیمه گذار برای پرداخت هر مبلغی به عنوان غرامت یا به هر عنوان دیگر مگر آن که بدون چنین موافقتی نیز مسئولیت و میزان آن محرز باشد.

شرایط ویژه ای که نسبت به بخش دو اعمال میشود
هرگونه اقرار، پیشنهاد، وعده، پرداخت یا جبران غرامتی از طرف بیمه گذار یا به نام او بدون موافقت کتبی بیمه گر معتبر نخواهد بود. بیمه گر چنانچه بخواهد میتواند دفاع از بیمه گذار را به عهده بگیرد و به نام او و به نفع خود هرگونه خسارتی را تسویه یا برای جبران غرامت به نام بیمه گذار اقامه دعوی نماید و اختیار تام دارد که به تعقیب دعوی و تسویه هرگونه خسارت به هر صورت که مصلحت بداند اقدام کند و بیمه گذار ملزم است کلیه اطلاعات و کمکهای لازم را در اختیار او بگذارد.
درصورت وقوع حادثه مربوط به این بخش ، بیمه گر میتواند تا میزانی که برای حد غرامت هر حادثه در نظر گرفته شده است (پس از کسر مبلغ یا مبالغی که قبلا" به این عنوان پرداخت شده است ) و یا هر مبلغ نازلتری را که بتوان با پرداخت آن ادعا یا ادعاهای ناشی از وقوع حادثه را جبران نمود ، بپردازد ومتعاقب چنین پرداختی بیمه گر هیچ مسئولیت دیگری در مورد حادثه مذکور تحت این بخش نخواهد داشت.
بیمه گران با اختیار تام از جانب بیمه گر این بیمه نامه را از طرف او امضاء میکنند.

خواندن 1460 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث