بیمه کارت سبز

کارت سبز یک گواهینامه بین المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند،تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد.

 سیستم کارت سبز چیست؟

اساس نظام کارت بیمه بین المللی وسایل نقلیه موتوری موسوم به سیستم کارت سبز Green Card system بر مبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا The Economic commission for Europe)E.C.E) وابسته به سازمان ملل متحد در تاریخ 23/1/1949 بنیان نهاده شد. براساس قطعنامه سازمان ملل متحد، قرارداد لندن یا موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر Uniform Agreement پی ریزی شد که عملیات سیستم کارت سبز بر پایه مفاد آن صورت می پذیرد . فعالیت اجرایی سیستم کارت سبز در تاریخ اول ژانویه سال 1953 آغاز شده است.

نحوه عضویت در سیستم کارت سبز

شرط اصلی عضویت در سیستم کارت سبز این است که در کشور متقاضی عضویت، بایستی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری (قانون بیمه اجباری شخص ثالث T.P.L (Compulsary Third Party Liability وجود داشته باشد.

اعضای کارت سبز

در حال حاضر 45 کشور عضو سیستم کارت سبز هستند که به جز 5 کشور ایران، عراق، تونس، مراکش و رژیم غاصب اسرائیل بقیه کشورهای عضو کارت سبز در قاره اروپا قرار دارند. حدود 220 میلیون وسیله نقلیه موتوری در محدوده جغرافیایی سیستم کارت سبز تردد می کنند.

دفاتر کارت سبز

در هر کشور عضو سیستم کارت سبز، یک "دفتر ملی کارت سبز" وجود دارد. دفتر ملی کارت سبز مطابق با قوانین و مقررات ملی هر کشور، عهده دار مدیریت، رسیدگی و پاسخگویی در زمینه خسارات ناشی از تصادفات وسایل نقلیه موتوری کشورهای عضو می باشد. دفتر کارت سبز در هر کشور بر طبق رویه بیمهگر صادر کننده کارت سبز عمل نموده و در روند عملیات تسویه خسارات ناشی از حوادث ایجاد شده توسط رانندگان خارجی، برحسن اجرای عملیات طبق مفاد موافقت نامه هماهنگ بین دفاتر، نظارت دارد. کلیه دفاتر کارت سبز عضو دفتر مرکزی کارت سبز( Council of Bureaux(C.O.B که مقر آن در لندن است می باشند.

دفتر کارت سبز ایران (Green Card Bureau of Iran)

دفتر کارت سبز بیمه مرکزی ایران Bimeh Markazi Iran-The Green Card Bureau of Iran به عنوان دفتر کارت سبز ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد آئین نامه داخلی (Uniform Agreement (U.A را به عهده دارد.

کارت سبز را چه نهادی صادر می کند؟

کارت سبز توسط شرکت های بیمه ای که در هر کشور اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را دارند و به عضویت دفتر کارت سبز آن کشور پذیرفته شده باشند، صادر می شود. در ایران، شرکت سهامی بیمه ایران Iran Insurance Company به عنوان تنها شرکت بیمه ای که عضو دفتر کارت سبز ایران است، اجازه صدور کارت سبز را دارد.
در صورت وقوع تصادفی که مقصر آن یک راننده خارجی دارای کارت سبز باشد: زیان دیدگان می توانند به دفتر کارت سبز آن کشور که تصادف در آنجا واقع شده، مراجعه کرده و با استفاده از راهنمایی های دفتر کارت سبز، زیان های وارده را جبران نمایند.

کشورهای عضو کارت سبز:

Access to List for
Members' Companies
BUREAUX POSTAL ADDRESS
AUSTRIA Verband der Versicherungsunternehmen Schwarzenbergplats 7 Postfach 248 A-1030 WIEN
ALBANIA BSHS Byroja Shqiptare e Sigurimit Tirana Business Centre, Blvd. Zog 1 TIRANA
ANDORRA Oficina Andorrana d'Entitats c/Maria Pla. Num,33,3r,3a, AD500 ANDORRA LA VELLA
BELGIUM Bureau Belge des Assureurs Automobiles rue de la Charité33 Bte2 BE-1210 BRUXELLES
BULGARIA National Bureau of Bulgarian Motor Insurers 7 Sveta Sofia St. 6th Fl, SOFIA 1000
BOSNIA- HERZEGOVINA Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini Kolodvorska 11A/2, 71000 SARAJEVO
BELARUS Belarusian Transport Insurance Bureau 1 Kalvariyskaya St, 220004 MINSK
SWITZERLAND Swiss National Bureau of Insurance P.O.BOX, CH-8085 ZURICH
CYPRUS Motor Insurers' Fund 23 Zenon Sozos St, P.O.Box 22030 1516 NICOSIA
CZECH REPUBLIC Ceska Kancelar Pojistitelu Stefanikova 32, 150 00 PRAHA 5
GERMANY Deutsches Buro Grune Karte E.V. Postfach 10 14 02, 20009 HAMBURG
DENMARK Dansk Forening for International Motorkoretojsforsikring Amaliegade 10, 1256 KOBENHAVN K
SPAIN Oficina Española de Aseguradores de Automoviles Calle Sagasta 18, 28004 MADRID
ESTONIA Eesti Liikluskindlustuse Fond Mustamäe tee 44 10621 TALLINN
FRANCE Bureau Central Français 11 rue de la Rochefoucauld F-75432 PARIS CEDEX 09
FINLAND Liikennevakuutuskeskus Bulevardi 28, 00120 HELSINKI
UNITED KINGDOM Motor Insurers' Bureau - UK Linford Wood House 6-12, Capital Drive, Linford Wood, MILTON KEYNES MK14 6XT
GREECE Motor Insurers' Bureau - Greece 10 Xenophontos Street, ATHENS 105 57
HUNGARY Hungarian Motor Insurance Bureau POB 119, 1366 BUDAPEST 5
CROATIA Hrvatski ured za osigurange Marticeva 73, 10000 ZAGREB
ITALY Ufficio Centrale Italiano(U.C.I.) Corso Sempione 39, 20145 MILANO
ISRAEL Israel Insurance Association - The Green Card Bureau 11 Moshe Levy Str. P.O.B. 17160 Rishon-LeZion, 75070
IRAN (ISLAMIC REP. OF) Bimeh Markazi Iran - Green Card Bureau of Iran 72AfricaAvenue 9157, POB 19395 5588 TEHRAN
IRELAND Motor Insurers' Bureau - Ireland Insurance House, 39 Molesworth St, DUBLIN 2
ICELAND Alpjódlegar Bifreidatryggingar á Islandi Sudurlandsbraut 6, 108 REYKJAVIK
LUXEMBOURG Bureau Luxembourgeois des Assureurs 75 rue de Mamer L-8081 BERTRANGE
LITHUANIA Motor Insurers' Bureau of the Republic of Lithuania Algirdo 38, LT-2006 VILNIUS
LATVIA Latvijas Transportidzeklu Apdrošinataju Birojs 9 LomonosovaStreet, 1019 RIGA
MALTA Malta Green Card Bureau 43A/2 St. Paul'sBuildings West Street, VALLETTA VLT 12
MOROCCO Bureau Central Marocain des Sociétés d'Assurances 154 Boulevard d'Anfa 20050 CASABLANCA
MOLDOVA "ARCA" National Agency of Insurers P.O. Box 470, 2005 CHISINAU
F.Y.R.O.M. National Insurance Bureau "Mitropolit Teodosij Galagnov" str., no.28/TV SKOPJE
NORWAY rafik forsikrings foreningen Hansteens gate 2, Postboks1 2551Solli 0202 OSLO
THE NETHERLANDS Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars Postbus 3003, 2280 MG RIJSWIJK
PORTUGAL Gabinete Português de Carta Verde GPCV Rua Rodrigo da Fonseca no.41, 1250 190 LISBOA
POLAND Polish Motor Insuers' Bureau Ul. Swietokrzyska 14 00-050 WARSAW
ROMANIA BAAR - Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania CP 10 - 47, BUCURESTI
SWEDEN rafik forsakrings foreningen Tullgårdsgatan 12 115 87 STOCKHOLM
SERBIA & MONTENEGRO Udruzenje Osiguravajucih Organizacija Srbije I Crne Bulevar Despota Stefana, 68b, P.O. BOX 12-18, 11108 BEOGRAD 12
SLOVAKIA Slovenská Kancelária poist'ovatel'ov Trnavská cesta 82, 82658, BRATISLAVA 29
SLOVENIA Slovensko Zavarovalno Zdruzenje, GIZ Zelezna cesta 14, P.O. Box 2512, 1001 LJUBLJANA
TUNISIA Bureau Automobile Tunisien Square Avenue de Paris, TUNIS
TURKEY Turkiye Motorlu Tasit Burosu Buyukdere Cad. Oya Sokak, Devran Apt. 2/1, 34394Gayrettepe, ISTANBUL
UKRAINE Motor (Transport) Insurance Bureau P.O.B. 272, KYIV-2, 02002

قانون‌ الحاق‌ دولت‌ ایران‌ به‌ سیستم‌ بین‌ المللی‌ بیمه مسئولیت‌ مدنی‌ وسایط نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ (کارت سبز):

مصوب 1356/03/05
ماده‌ واحده‌ ـ بیمه مرکزی‌ ایران‌ کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ (کارت سبز) را در تهران‌ دائر کند و نسبت‌ به‌ الحاق‌ آن‌ دفتر به‌ سیستم‌ بین‌ المللی‌ بیمهمزبور اقدام‌ نمایند کلیه‌ موسسات‌ بیمهایرانی‌ مجاز به‌ انجام‌ عملیات‌ بیمه اجباری‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌ ملزم‌ به‌ قبول‌ عضویت‌ دفتر مزبور می‌ باشند ترتیب‌ اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ موجب‌ آیین‌ نامه‌ ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ بیمهخواهد رسیدو انواع‌ یدک‌ و تریلر متصل‌ به‌ وسایل‌ مزبور قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر یک‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ در جلسه‌ روز پنجشنبه‌ 5 خرداد ماه‌1356، در جلسه‌ روز چهارشنبه‌ بیست‌ و پنجم‌ خردادماه‌ سال‌ یک‌ هزار و سیصد و پنجاه‌ و شش‌ به تصویب مجلس سنا رسید.

مقررات داخلی سیستم کارت سبز:

مقدمه:

از آنجایی که بر اساس توصیه‌نامه‌ای که گروه کاری حمل و نقل جاده‌ای کمیته ترابری زمینی وابسته به کمیسیون اقتصادی اروپای سازمان ملل متحد در سال 1949 به دولتهای عضو ارسال نمود، از آنها دعوت کرد از بیمه ‌گران بخواهند تا ریسک‌های مسئولیت شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری را پوشش دهند و برای تدوین مقررات کاربردی و یکسان با یکدیگر قراردادهایی منعقد کنند که رانندگان بتوانند در هنگام ورود به کشورهایی که پوشش بیمه شخص ثالث درآنجا اجباری است، با رضایت خاطر بیمه شوند.
از آنجایی که بر اساس این توصیه نامه مقرر گردید که تهیه یک سند بیمه ‌ای یکنواخت، بهترین راه نیل به این هدف است و مبانی اصلی قراردادهایی است که باید فیمابین بیمه ‌گران در کشورهای مختلف منعقد شود را تنظیم کرد.
از آنجایی که بر اساس موافقت‌نامه بین دفاتر، نمایندگان شرکتهای بیمه کشورهایی که در آن زمان به توصیه‌نامه پاسخ مساعد داده بودند، در ماه نوامبر سال 1951 متنی را تصویب کردند که مبنای روابط فیما بین بیمه ‌گران مذکور را شکل می‌داد.
بر این اساس:

 • الف ـ هدف سیستم که معروف به «سیستم کارت سبز» است تسهیل عبور و مرور بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری از طریق تأمین پوشش بیمه ‌ای برای ریسک‌های مسئولیت شخص ثالث ناشی از کاربرد وسایل نقلیه مذکور، با توجه به ضوابط و معیارهای کشور میزبان بود و در صورت وقوع تصادفات رانندگی، جبران خسارت آسیب‌دیدگان مطابق با قوانین و مقررات داخلی آن کشور تضمین می‌شود.
 • ب ـ کارت بیمه بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری کارت سبز_، که از سوی مراجع دولتی کشورهایی که توصیه‌نامه سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، در هریک از کشورهای میزبان دارای بیمه اجباری مسئولیت مدنی، سندی است که برای وسیله نقلیه موصوف در آن مورد استفاده قرار گیرد.
 • پ ـ در هر کشور عضو یک دفتر ملی ایجاد شده است و رسماً مجاز به ارائه تضمینی دوگانه به مراجع زیر می‌باشد:
 • به دولت خود تضمین می‌دهد که بیمه ‌گر خارجی از قانون در حال اجرا در آن کشور تبعیت نموده و خسارت زیان دیدگان را در حدود قانونی، جبران خواهد کرد.
 • به دفتر کشور میزبان در مورد تعهد بیمه ‌گر عضو مبنی بر تأمین پوشش مسئولیت شخص ثالث برای وسیله نقلیه درگیر در تصادف، تضمین می‌دهد.
 • ت ـ در نتیجه این تعهد دو گانه غیرانتفاعی، هر دفتر باید یک ساختار مالی مستقل داشته باشد که بر اساس الزام و تعهد مشترک بیمه ‌گرانی که مجاز به ارائه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری فعال در بازار داخلیشان هستند، استوار باشد. به طوری که هر دفتر را قادر سازد تا وظایف و تکالیف ناشی از قراردادهای فیمابین خود و دفتر دیگر را برآورده سازد.

بر این اساس:

 • الف ـ بعضی از دولت‌ها به منظور تسهیل بیشتر حمل‌ونقل بین‌المللی، از طریق امضای قراردادهای فیمابین دفاتر ذیربط، بازدید کارت سبز در مرزهایشان را از میان برداشته و عمدتاً آن را بر مبنای ثبت وسیله نقلیه انجام می‌دهد.
 • ب ـ شورای مجامع اروپایی در دستورالعمل[2] مورخ 24 آوریل 1972 به کلیه دفاتر کشورهای عضو، انعقاد چنین قراردادهایی را پیشنهاد نمود که بعداً به عنوان موافقتنامه متمم بین دفاتر که در تاریخ 16 اکتبر 1972 امضاء شد، معروف گردید.
 • پ ـ قراردادهای بعدی بر اساس همان اصول، دفاتر دیگر کشورها را قادر ساخت تا عضو سیستم شوند . سپس این قراردادها در یک سند که در تاریخ 15 مارس 1991 به امضاء رسید، تجمیع شده و به موافقتنامه تضمین چند جانبه موسوم گردید.

نظر به اینکه بهتر است کلیه مقررات حاکم بر روابط فیمابین دفاتر در یک سند مستقل ترکیب شوند، شورای دفاتر در مجمع عمومی خود که در تاریخ 30 مه 2002 9 خرداد 1381_ در Rehtymno جزیره کرت_ برگزار گردید، این آیین‌نامه داخلی مقررات را تصویب نمود.

 • فصل 1 - قوانین کلی (مقررات اجباری)
 • فصل 2 - قوانین خاص حاکم بر مناسبات دفاتر طرفین قرارداد مبتنی بر کارت سبز (مقررات اختیاری)
 • فصل 3 - قوانین خاص حاکم بر مناسبات دفاتر طرفین قرارداد مبتنی بر فرض پوشش بیمه ‌ای (مقررات اختیاری)
 • فصل 4 - قوانین حاکم بر قراردادهای منعقد شده فیمابین دفاتر بیمه ‌گران ملی (مقررات اجباری)
 • فصل 5 - رویه اصلاح آیین نامه داخلی (مقررات اجباری)
 • فصل 6 - داوری (مقررات اجباری)
 • فصل 7 - تاریخ اجرا (مقررات اجباری)

منبع: سایت مرکزی بیمه ایران

توصیه‌ نامه شماره 5 که در ژانویه 1945 تصویب شد و ضمیمه شماره 2 قطعنامه مشترک برای تسهیل حمل و نقل جاده‌ای جایگزین آن گردید، به وسیله گروه کاری حمل و نقل جاده ای کمیته ترابری زمینی وابسته به کمیسیون اقتصادی اروپایی ملل متحد تدوین و متن آن تحت عنوان ضمیمه 1 ارائه شده است.
طبق دستورالعمل مورخ 24 آوریل 1972 شورا 72/166 ECC_ که برای نزدیک کردن قوانین مربوط به بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری کشورهای عضو و اجرای تعهد امور مربوط به بیمه اینگونه مسئولیت‌ها استوار بوده، تحت عنوان ضمیمه شماره 2 ارائه شده است.

 

خواندن 2548 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث