چگونگي و فرآيند پرداخت خسارت بيمه بدنه شناورها  ( کشتي ، لنج ، قايق و... )

موارد مرتبط

اهم وظايف مالکين شناورها در زمان اعلام خسارت: ( کشتي ، لنج ، قايق و... )

 1- مالک شناور ، به محض اطلاع از وقوع حادثه مراتب را کتباً به بيمه گر اعلام نمايد که در اين خصوص نامه اعلام خسارت وي حتماً  داراي تاريخ و در دو نسخه تنظيم شده باشد که نسخه اي را که به عنوان رسيد نزد خود نگهداري مي نمايد مي بايست توسط شرکت بيمه مهروامضاء شده و شماره و تاريخ انديکاتور بر روي آن درج شده باشد.

2- در صورتيکه حادثه داراي مقصر باشد، همانند حريقي که از لنج ديگري به شناور مورد بيمه سرايت کرده باشد و امثالهم، مالک شناور حتماً مي بايست به منظور حفظ حق جانشيني براي بيمه گر ، عليه مقصر حادثه اقامه دعوي نمايد که در اين خصوص مدارک مربوط به اقامه دعوي ، توسط مالک به شعبه بيمه گر تحويل داده شده و رسيد آنرا اخذ نمايد .

چنانچه مالک شناور از چنين اقدامي خودداري نمايد اين امر صرف نظر کردن از حق خود به منظور دريافت خسارت تلقي شده و خسارت ، غيرقابل جبران مي باشد.

3- ارائه اصل مدارک ذيل توسط مالک شناور به شعبه شرکت بيمه ودريافت رسيد ، الزامي است :

3.1.  تصوير مدارك مربوط به شناوركه اصل كليه صفحات آنها توسط رئيس شعبه مربوطه رويت وتاييدشده باشد شامل گواهينامه ثبت شناور(پشت و رو)، گواهينامه هاي رده بندي و ايمني (پشت و رو)، گواهينامه حداقل خدمه مورد نياز شناور .

3.2.   تصاوير مدارک دريانوردي ناخدا و خدمه شناور .

3.3.   شرح كامل حادثه از زبان ناخدا و خدمه و مالك شناور شامل ساعت، تاريخ و محل وقوع و نحوه نجات خدمه و بار شناور.

3.4.   گزارش مقامات بندري و انتظامي در خصوص حادثه .

3.5.   گزارش هواشناسي در صورتيكه مورد بيمه بعلت هواي نامساعد دچار حادثه شده باشد به همراه تائيديه اي از اداره بندر مبني بر نامساعد بودن شرايط جوي.

3.6.   تصوير صفحات دفترچه تردد بندري شناور ممهور به مهر نيروي انتظامي که اصل كليه صفحات آنها توسط رئيس شعبه مربوطه رويت و تاييد شده باشد.

3.7.  كليه مدارك مربوط به آخرين ورود و خروج شناور از قبيل مجوز خروج شناور (نشان دهنده ساعت و تاريخ خروج)، ليست خدمه (Crew List)، مانيفست  كالا (خواه شناور داراي محموله باشد يا خالي از محموله) و غيره .

3.8.  در صورتي كه شناور داراي بار باشد اطلاعات و مدارك در خصوص ارزش بار، فرستنده و گيرنده  كالا، بيمه بار، تصويربيمه نامه بار، سرمايه بيمه شده، نام بيمه گر يا بيمه گران آن، مرحله پرداخت خسارت و يا دليل عدم پرداخت خسارت بار.

3.9. در صورتيكه خسارت مربوط به هزينه نجات و يا تعميرات باشد كليه فاكتورها و صوتحساب هاي رسمي و معتبر در سربرگ شركت نجات دهنده يا تعميركننده كه به تفكيك ريز خدمات انجام شده يا قطعات تعويضي تنظيم  و داراي مهر و امضاء آن شركت باشند .

3.10. مجوز صيد شناور جهت شناورهاي صيادي .

3.11. در زماني كه شناور يا خدمه آن توسط شناورهاي ديگرداخلي يا خارجي، گارد ساحلي كشورهاي ديگر يا ساير مراجع، نجات يافته اند، تاييديه كتبي آن مرجع و شناور، مورد نياز مي باشد .  

3.12.تصاوير و فيلمهاي اخذ شده از شناور خسارت ديده .

3.13. در صورتيکه حادثه ناشي از تصادم باشد گزارش کارشناسان دريايي سازمان بنادرودريانوردي مبني برتعيين درصد تقصيرهريک از طرفين .

3.14. گواهينامه يا مجوز يدک کشي (Towing Certificate) جهت شناورهاي بارج و يدک کش .

3.15. ساير مدارك مورد نياز حسب مورد  با  هماهنگي بيمه گر

اسناد و مدارک لازم جهت بررسي پرداخت خسارت بدنه موتور لنج صيادي :

1)       نامه سازمان شيلات ايران مبني بر وقوع حادثه

2)      گزارش مقامات انتظامي محل حادثه

3)     گزارش سازمان هواشناسي محل حادثه

4)      گزارش کارشناس بيمه گر

5)     پروانه ثبت و بهره برداري

6)      گزارش قابليت دريا پيمايي از موسسات معتبر و مورد تائيد سازمان بنادر وسازمان شيلات

7)     گواهينامه ايمني سازمان بنادر و دريانوردي

8)     آخرين مجوز شيلات مبني برخروج موتور لنج از بندر مبداء

اسناد و مدارک لازم جهت بررسي پرداخت خسارت بدنه شناورهاي کوچک صيادي :

 
نامه سازمان شيلات  مبني بر وقوع حادثه

گزارش هواشناسي محل حادثه

گزارش مقامات انتظامي محل حادثه

پروانه ثبت و بهره برداري

گزارش قابليت دريا پيمايي از موسسات معتبر و مورد تائيد سازمان بنادر و سازمان شيلات .

گواهينامه ايمني سازمان بنادر و کشتيراني

آخرين مجوز شيلات مبني برخروج شناور از بندر مبداء

 

 مراحل تشکيل پرونده هاي خسارتي شناورهاي  صيادي و نحوه رسيدگي به خسارتهاي آن:

بيمه گذار موظف است به محض اطلاع از وقوع حادثه، جريان را بلافاصله و حداكثر ظرف 5 روز به اطلاع بيمه گر برساند و متعاقبا" گزارش مقامات  و كليه مدارك مربوط به علل و كيفيت وقوع حادثه( بشرح بالا ) ،‌ تاريخ و محل وقوع حادثه و هرگونه ادعا و مطالبه غرامت و هرنوع اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه درباره حادثه در اختيار دارد را به بيمه گر تسليم نمايد.

پس از بررسي هاي کارشناسي از سوي بيمه گر ، برآورد و تعيين خسارت انجام ميشود و در صورت عدم توافق بيمه گر و بيمه گذار در ميزان خسارت تعيين شده ، برابر مقررات موجود و از طريق داوري ، موضوع مورد رسيدگي و تجديد نظر قرار خواهد گرفت .

شرايط و مدارک مورد نياز جهت دريافت خسارت بيمهبدنه شناورها

سرقت كلي

1-     ارائه اصل و تصوير بيمه نامه

2-     ارائه اصل و تصوير کليه اسناد مالکيت شناور ( سند و فاکتور فروش ،کارت ،شناسنامه مالکيت ، ساير اسناد قطعي و وکالتي و... )

3-     ارائه اصل و تصوير اوراق شناسائي بيمه گذار (کارت ملّي - شناسنامه - گواهينامه).

4-     گزارش مقامات بندري و انتظامي در خصوص حادثه

5-     مدارك مستند مربوط به وصول حق بيمه در سررسيدهاي مقرراز قبيل آخرين صورت وضعيت مالي و غيره

6-     شرح كامل حادثه از زبان ناخدا و خدمه و مالك شناور شامل ساعت، تاريخ و محل وقوع و نحوه نجات خدمه و ...

7-     نامه اعلام خسارت بيمه گذار به بيمه معلم که تاريخ و شماره انديکاتور شعبه مربوطه روي آن درج و مهر شده باشد.

8-     ارائه اصل کارت هوشمند سوخت (اصل گواهي ابطال کارت هوشمند سوخت).

9-     تعيين ارزش روز شناور توسط کارشناس بيمه با حضور بيمه گذار.

10-انتقال سند بنام شرکت بيمه .

توجه : درصورتيکه دربيمه نامه خطر دزدي دريايي پوشش داشته باشد پس از گذشت  12 ماه  از تاريخ اعلام سرقت ودر صورت عدم  بازگشت شناور ، با ارائه مدارک فوق خسارت مورد مطالبه تسويه  خواهد شد .

ساير

پوشش‌ها

آصا
( آتش سوزي، صاعقه، انفجار )

- ارائه اصل گزارش سازمان شيلات جهت تعيين علت تامه حادثه.

- ارائه اصل مدارك بيمه گذار(بيمه نامه بدنه،گواهينامه دريانوردي ، مجوزصيد ، سند شناور،كارت ملي) و حضور بيمه‌گذار .

- در صورتيکه حادثه داراي مقصر باشد همانند حريقي که از لنج ديگري به شناور مورد بيمه سرايت کرده باشد و امثالهم، مالک شناور حتماً مي بايستي به منظور حفظ حق جانشيني براي بيمه گر عليه مقصر حادثه اقامه دعوي نمايد که در اين خصوص مدارک مربوط به اقامه دعوي مطرح شده مي بايستي توسط شعبه از مالک شناور اخذ گردد. چنانچه مالک شناور مورد بيمه از چنين اقدامي خودداري نمايد اين امر صرفنظر کردن از حق خود به منظور دريافت خسارت تلقي شده و مي بايستي مراتب مبني بر غيرقابل پرداخت بودن خسارت توسط شعبه کتباً به بيمه گذار اعلام و پرونده تشکيل داده شده مختومه گردد.

حوادث و بلاياي طبيعي

*       ارائه اصل گزارش سازمان شيلات جهت تعيين علت تامه حادثه.

گزارش هواشناسي در صورتيكه مورد بيمه بعلت هواي نامساعد دچار حادثه شده باشد به همراه تاييديه اي از اداره بندر مبني بر نامساعد بودن شرايط جوي.

ارائه اصل مدارك بيمه گذار(بيمه نامه بدنه،گواهينامه دريانوردي ، مجوزصيد ، سندمالکيت شناور،كارت ملي) و حضور بيمه‌گذار .

ساير نکات و توضيحات

*      چک در وجه بيمه گذار(مالک) صادر و تحويل وي يا نماينده قانوني ايشان مي گردد.

1-     تحت هيچ شرايطي قبل از بازديد كارشناس واحد خسارت بيمه ، بيمه‌گذار حق بازسازي شناور را ندارد.

2-     مدت اعتبار گواهينامه هاي رده بندي و ايمني شناور مي بايستي با تاريخ وقوع حادثه توسط شعبه کنترل و مطابقت داده شود و در صورتيکه در تاريخ حادثه گواهينامه هاي مذکور منقضي شده باشند مراتب مبني بر غيرقابل پرداخت بودن خسارت توسط شعبه کتباً به بيمه گذاراعلام وپرونده تشکيل داده شده مختومه ميگردد.در صورتيکه گواهينامه هاي مذکوردرزمان حادثه معتبر بوده باشندمراحل بعدي مشروحه ذيل توسط شعبه انجام ميگردد.

3-     نوع خسارت با نوع پوشش فروخته شده در بيمه نامه توسط شعبه مطابقت داده مي شود و در صورتيکه هزينه اعلام شده تحت پوشش کلوز مندرج در بيمه نامه نباشد همانند هزينه بکسل نمودن شناور صرفاً به علت خرابي موتور در کلوز 289 و امثالهم، مراتب مبني بر غيرقابل پرداخت بودن خسارت توسط شعبه کتباً به بيمه گذار اعلام وپرونده تشکيل داده شده مختومه ميگردد.

4-     در زماني كه شناور يا خدمه آن توسط شناورهاي ديگرداخلي يا خارجي، گارد ساحلي كشورهاي ديگر يا ساير مراجع، نجات يافته اند، تاييديه كتبي آن مرجع و شناور، مورد نياز مي باشد.   

5-     در صورتيكه خسارت مربوط به هزينه نجات و يا تعميرات باشد كليه فاكتورها و صوتحساب هاي رسمي و معتبر در سربرگ شركت نجات دهنده يا تعميركننده كه به تفكيك ريز خدمات انجام شده يا قطعات تعويضي تنظيم  و داراي مهر و امضاء آن شركت باشند

             

پرداخت خسارت بيمه مسئوليت كارفرما در قبال كاركنان واشخاص ثالث  ( شناورهاي صيادي )

 بيمه گذار وفق بند "و" از ماده سوم وظايف بيمه گذار در صورت وقوع حادثه مشمول بيمه بلافاصله بوسيله دورنگار و يا تلفن و متعاقبا حداكثر ظرف مدت 5 روز بوسيله نامه مراتب را به همراه نام مصدوم ، تاريخ و محل حادثه ، شماره يمه نامه به بيمه گر يا نماينده آن اعلام نمايد و بيمه گر نيز در اسرع وقت از محل حادثه بازديد و نتيجه دريافت و يا عدم دريافت خسارت را كتبا به بيمه گذار اعلام خواهد نمود.

مدارك ذيل جهت تكميل پرونده خسارت ( هزينه هاي پزشكي ، نقص عضو و فوت ) الزامي است .

 1)       پرداخت هزينه هاي پزشكي

       الف) گزارش اولين مرجع درماني در زمان حادثه

       ب) گزارش بيمارستان در زمان پذيرش مصدوم

       ج) خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخيص وي

       د) گواهي پزشك معالج مبني بر نوع صدمات وارده و معالجات انجام شده

       ه) اصل كليه مدارك و هزينه هاي پزشكي و بيمارستان مصدوم

       و) تصوير شناسنامه مصدوم

 2)       اخذ مدارك ذيل جهت پرداخت خسارت نقص عضو به مصدوم بدون راي دادگاه الزامي است :

       الف) گزارش اولين مرجع درماني در زمان حادثه

       ب) گزارش بيمارستان در زمان پذيرش مصدوم

       ج) خلاصه پرونده مصدوم در زمان ترخيص وي

تبصره : كليه موارد فوق الذكر مي بايست ممهور به مهر بيمارستان يا مراكز درماني كه مصدوم در آن بستري بوده و حتي الامكان راسا توسط واحد رسيدگي به پرونده ازمراكز درماني مربوطه اخذ گردد.

       د) برگ شرح عمل بيمار و راديوگرافي هاي انجام شده

       ه)معاينه مصدوم توسط پزشك معتمد بيمه گر يا كميسسون پزشكي

       و) تعيين ميزان نقص عضو مصدوم توسط كميسيون پزشكي

       ز) دريافت گزارش بازرس اداره كار ( در صورت نياز )

      ح)تصوير شناسنامه مصدوم

 3)     اخذ مدارك ذيل جهت پرداخت خسارت به مصدوم در صورتيكه دادگاه مبادرت به صدور راي نموده باشد :

الف ) اصل يا كپي برابر اصل راي دادگاه

ب) اصل يا كپي برابر اصل گزارش بازرس اداره كار يا كارشناس رسمي دادگستري يا هيئت كارشناسي

ج) اصل يا كپي برابر اصل نظريه پزشكي قانوني

د) اصل يا كپي برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگه هاي بازجويي ،‌ گزارش نيروي انتظامي و ...)

 ه) تصوير شناسنامه مصدوم

 4)      اخذ مدارك ذيل جهت پرداخت ديه فوت به وارث قانوني الامي مي باشد :

 الف) اصل يا كپي برابر اصل راي دادگاه

 ب) اصل يا كپي برابر اصل گزارش بازرس اداره كل يا كارشناس رسمي دادگستري يا هيئت كارشناسي

 ج) اصل يا كپي برابر اصل نظريه پزشكي قانوني

 د) اصل يا كپي برابر اصل گزارشات دادگاه

ه)اصل يا كپي برابر اصل برگ انحصار وراثت

 و) اصل يا كپي برابر اصل برگ قيم نامه يا برگ ولايت قهري (در صورت نياز )

ز) كپي از تمام صفحات شناسنامه متوفي و وراثت

 5)     مدارك مورد نياز ذيل جهت پرداخت خسارات مالي الزامي مي باشد :

 الف) اصل يا كپي برابر اصل نظريه كارشناس خسارت يا كارشناس رسمي دادگستري

ب) اصل يا كپي برابر اصل راي دادگاه در صورتيكه شكايتي مطرح شده است به همراه گزارشات دادگاه

خواندن 2413 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث