بیمه تجهیزات الکترونیک

این بیمه خسارتهای وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی، صنایع،‌ لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، ‌سیستمهای هشداردهنده، تجهیزات اندازه گیری، دستگاههای کنترل و عیب یاب، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاههای تست مواد و نمونه برداری، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستمهای رایانه ای، تجهیزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.

 اهداف بیمه نامه:

بیمه تجهیزات الکترونیک (Electronic Equipment) خسارتهای وارد به انواع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده در کارگاههای صنعتی، صنایع،‌ لوازم تحقیقاتی و آزمایشگاهی، لوازم اداری، ‌سیستمهای هشداردهنده، تجهیزات اندازه گیری، دستگاههای کنترل و عیب یاب، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاههای تست مواد و نمونه برداری، تجهیزات رادیو تلویزیونی و مخابراتی، سیستمهای رایانه ای، تجهیزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد.
این بیمه می تواند سه نوع پوشش را ارائه دهد:

 • پوشش خسارت وارد به سخت افزار
 • پوشش خسارت وارد به نرم افزار
 • پوشش هزینه اجاره و بکارگیری دستگاههای جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده

مدت بیمه:حداکثر یکسال میباشد که میتواند بنا به درخواست بیمه گذار تمدید گردد.
سرمایه مورد بیمه :ارزش تجهیزات (شامل ارزش جایگزینی نوی مورد بیمه مشابه با احتساب حقوق و عوارض گمرکی، هزینه حمل و هزینه نصب درصورت وجود)
فرانشیز بیمه :
- خسارت مادی 20% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
- خسارت واسطه‌ها (نرم‌افزار) 20% هر خسارت حداقل .......... ریال در هر حادثه
تذکر: خسارت کلی درهنگامی است که کل سرمایه مورد بیمه از بین رفته یا هزینه نجات و یا تعمیرات آن بیش از سرمایه مورد بیمه گردد.

نکات مهم بیمه نامه تجهیزات الکترونیک:

 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت، آسیب به نرم افزار یا هزینه اجاره دستگاههای جایگزین تا راه اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده را نیز تحت پوشش گیرد.
 • مشخصات هریک از تجهیزات باید حداقل شامل نوع، مدل، سازنده، سال ساخت، ظرفیت و شماره سریال باشد.
 • بیمه گذار میتواند تجهیزات مورد بیمه را به ارزش واقعی آن (با احتساب عمر کارکرد) بیمه نماید، درآنصورت درصورت وقوع خسارت از قیمت نوی مورد خسارت دیده به نسبت قیمت بیمه شده به قیمت نو بابت استهلاک کم شده و مابقی پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.
 • اگر بیمه‌گذار اقلام مورد بیمه را به ارزش جایگزینی نو نیز بیمه نماید درصورت بروز خسارت کلی به دلیل اصل غرامت از اصول بیمه، قیمت واقعی مورد بیمه (با احتساب عمر کارکرد) به بیمه‌گذار پرداخت خواهد شد.
 • کلیه هزینه های نجات، ایاب و ذهاب به تعمیرگاه، تعویض قطعات و اجرت تعمیرات تحت پوشش این بیمه میباشد.
 • اطلاعات (Data) تجهیزات الکترونیکی از آنجائیکه غیرقابل ارزشگذاری، گاهاً دارای خصوصیت امنیتی و مشمول مرور زمان میشوند، غیرقابل بیمه شدن میباشند.
 • نوسان برق تحت پوشش این بیمه نمیباشد زیرا تجهیزات الکترونیکی باید مجهز به UPS (سیستم محافظت از نوسان برق) باشند.
 • بیمه گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت وارد به اموال مجاور یا خسارتهای جانی یا مالی وارد به اشخاص ثالث را نیز تحت پوشش گیرد (برای پوشش بیمه ای اموال مجاور و مسئولیت درقبال اشخاص ثالث الحاق کلوز 302 به بیمه نامه ضروری بوده و در هنگام محاسبه حق بیمه سرمایه آنها به سرمایه اصلی بیمه‌نامه افزوده میگردد).
 • خسارتهای ناشی از ویروسها مستثنی میباشد.

مخاطبین بیمه نامه:

صاحبان تجهیزات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، کنترل و اندازه گیری، آموزشی و کمک آموزشی، اداری و دفتری، رادیو و تلویزیون ، مخابراتی، تفریحی، ورزشی، تبلیغاتی و نمایشی، تولید انرژی با ولتاژ کم، حفاظتی و امنیتی، فروشگاهها، کنترل ترافیک، حمل ونقل روشنایی، پزشکی و بیمارستانی، چاپ، کپی ، تکثیر به این بیمه نیاز دارند.

خسارات تحت پوشش:

 • سیل - آب گرفتگی - امواج دریا.
 • صاعقه - انفجار – آتش‌سوزی.
 • رانش زمین - نشست زمین - لغزش زمین - ریزش کوه یا صخره.
 • اتصال کوتاه - اتصال برق DC به برق AC.
 • سقوط – تصادم - واژگونی.
 • نم - رطوبت - ریختن مایعات بداخل دستگاه.
 • غفلت - عدم مهارت – سهل‌انگاری.
 • دود - دوده - ذرات معلق در هوا - گرد و خاک.
 • خسارتهای هنگام تمیز کردن یا تعمیر کردن.
 • دمای بالا - بخارات غیر خورنده.
 • باران - برف - تگرگ - بهمن.
 • یخ زدگی - یخ شناور.
 • خسارتهای هنگام باز و بسته کردن.
 • خرابکاری غیر گروهی.
 • سایر حوادث به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌نامه مستثنی شده است.

بیمه‌گذار میتواند با پرداخت حق بیمه اضافی خطر سرقت با شکست حرز، آسیب به نرم‌افزار یا هزینه اجاره دستگاههای جایگزین تا راه‌اندازی مجدد دستگاههای خسارت دیده را نیز تحت پوشش گیرد.

شرایط عمومی بیمه نامه تجهیزات الکترونیکی:

براساس پیشنهاد کتبی بیمه‌گزار مذکور در جدول مشخصات (پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه ایران که از این پس بیمه گر نامیده میشود تسلیم گردیده) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه‌گزار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت میگیرد، درصورتی که بیمه‌گزار حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد، به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات، مقررات و شرایط مندرج در آن، بیمه گر خسارت بیمه‌گزار را به شرح زیر جبران می نماید. اقلام بیمه شده در حال کار، توقف، پیاده کردن، به منظور تمیزکردن یا بازدید و تعمیر و یا جابجایی در محوطه انبار و نصب مجدد تحت پوشش بیمه می باشد. در هر حال اعتبار بیمه از زمانی شروع می شود که آزمایش و به کار افتادن با موفقیت انجام شده باشد.

استثنائات عمومی
بیمه گر اتلاف یا آسیب وارده را که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ، به علت یا در نتیجه عوامل زیر ایجاد و یا به سبب آن تشدید گردد، جبران نخواهد کرد:

الف) جنگ، هجوم، عمل دشمن خارجی، عملیات خصمانه (خواه جنگ اعلام شده یا نشده باشد)، جنگ داخلی، یاغیگری، بلوا، انقلاب یا قیام، شورش، اعتصاب کارگران یا تعطیل کارخانه از طرف کارفرما در مقابله با اعتصاب کارگران، جنبش های دسته جمعی، در دست گرفتن قدرت به وسیله قوای نظامی یا از طریق غیر قانونی یا از طرف اشخاصی با سوءنیت که به نام یا با ارتباط با هرگونه تشکیلات سیاسی انجام گیرد، توطئه، توقیف، ضبط و مصادره، تخریب یا زیان وارد به اموال، بنا به دستور دولت عملی یا قانونی (DE JURE OR DE FACTO) یا هر مقام صلاحیتدار عمومی.
ب) واکنش های هسته ای یا آلودگی های ناشی از تشعشعات هسته ای و رادیواکتیو.
ج) عمل یا سهل انگاری عمدی بیمه‌گزار یا کارکنان وی.
د) هر سلاح شیمیایی، بیولوژیکی، بیوشیمیایی یا الکترومغناطیسی.
ﻫ) بکارگیری یا کارکرد هر نوع کامپیوتر، سیستم کامپیوتری، برنامه نرمافزار کامپیوتری، ویروس یا فرایند کامپیوتری یا هر سیستم الکترونیکی دیگر با قصد آسیب رساندن.

هرگاه در جریان طرح یا تعقیب دعوای قضایی یا هرگونه دادرسی دیگر ، بیمه گر به استناد استثنائات بند «الف» اعلام دارد که از بین رفتن، ویرانی، آسیب دیدگی، یا مسئولیتی مشمول این بیمه نیست، اثبات این که چنین مواردی مشمول بیمه می باشد به عهده بیمه‌گزار است.

شرایط عمومی

مسئولیت بیمه گر برای هرگونه پرداختی به موجب این بیمه نامه مشروط براین است که بیمه‌گزار مقررات بیمه نامه را رعایت کرده و به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه به درستی پاسخ داده و کلیه وظایفی را که به عهده دارد انجام داده باشد.
جدول مشخصات و بخش یا بخش های این بیمه نامه جزءلاینفک بیمه نامه محسوب می شود و اصطلاح "این بیمه نامه" هربار که در این قرارداد به کار رود منظور از آن جدول مشخصات و بخش یا بخش ها نیز خواهد بود. هر واژه و یا اصطلاحی که در یک قسمت از بیمه نامه یا جدول مشخصات یا در بخش و یا بخش های آن به معنی خاص بکاربرده شود، همه جای بیمه نامه دارای همان معنی خواهد بود.
بیمه‌گزار باید به منظور جلوگیری از اتلاف یا آسیب دیدگی اموال بیمه شده به هزینه خود کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد و توصیه های معقول بیمه گر را انجام دهد و مقررات قانونی و توصیه های کارخانه سازنده را رعایت کند.
الف) نمایندگان بیمه گر می توانند در هر زمان مناسب موضوع بیمه را مورد بازرسی و ارزیابی قرار دهند. بیمه‌گزار موظف است کلیه اطلاعات ضروری را برای ارزیابی خطر در اختیار نمایندگان بیمه گر بگذارد.
ب) بیمه‌گزار ملزم است هرگونه تغییر در موضوع بیمه را بلافاصله به وسیله فکس یا نامه به آگاهی بیمه گر برساند و به هزینه خود کلیه اقدام های احتیاطی لازم را برای اطمینان از صحت کار اقلام بیمه شده با توجه به اوضاع و احوال معمول دارد. درصورت لزوم به تبع این تغییرات نسبت به حدود تامین یا حق بیمه تجدید نظر به عمل خواهد آمد.
بیمه‌گزار نباید در موضوع بیمه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به تشدید خطر شود مگر آن که موافقت کتبی بیمه گر را کسب کرده باشد.
درصورت وقوع هرگونه حادثه ای که بر طبق این بیمه نامه ممکن است موجب طرح ادعای خسارت شود بیمه‌گزار باید:
الف) بلافاصله به وسیله تلفن یا فکس مراتب را با ذکر نوع و حدود خسارت به آگاهی بیمه گر برساند و کتباً نیز آن را مورد تایید قرار دهد.
ب) به منظور جلوگیری از گسترش دامنه اتلاف یا آسیب دیدگی، کلیه اقدام هایی را که برای وی امکان دارد به عمل آورد.
ج) قسمت های خسارت دیده را به همان حال حفظ کند و به منظور رسیدگی در اختیار نماینده یا کارشناس بیمه گر قرار دهد.
د) کلیه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بیمه گر را تهیه و در اختیار او بگذارد.
ھ) درصورت فقدان یا خسارت ناشی از دزدی مقام های انتظامی را مطلع نماید.
بیمه گر در هیچ مورد در قبال اتلاف یا آسیب دیدگی که ظرف مدت 14 روز پس از وقوع حادثه به وی اطلاع داده نشده باشد، تعهدی نخواهد داشت.
پس از آن که بیمه‌گزار بر طبق شرایط بالا وقوع خسارت را به اطلاع بیمه گر رساند، درمورد خسارت های جزئی که حدود آن توسط بیمه گر تعیین و ابلاغ می شود، می تواند نسبت به تعمیر یا تعویض اقدام کند. در سایر موارد باید به نماینده بیمه گر فرصت داده شود که قبل از هرگونه تعمیر یا تغییری ، خسارت را مورد رسیدگی قرار دهد و هرگاه نماینده بیمه گر ظرف مدت معقول پس از وقوع حادثه خسارت را مورد رسیدگی قرار ندهد، بیمه‌گزار حق دارد نسبت به تعمیر یا تعویض قسمت های خسارت دیده اقدام کند. بیمه گر در قبال اقلام بیمه شده تحت این بیمه نامه درصورتی که بعد از خسارت بدون موافقت بیمه گر تعمیر یا تعمیر موقت گردیده و به کار روند تعهدی نخواهد داشت.
بیمه‌گزار متعهد است به هزینه بیمه گر اقداماتی را که بیمه گر به منظور حفظ حقوق خود و دریافت غرامت پرداختی از اشخاص ثالث (بجز کسانی که تحت این بیمه نامه بیمه شده اند) لازم می داند معمول دارد، یا اجازه و دستور انجام آن را بدهد. غراماتی که ممکن است جبران آن مورد درخواست بیمه گر قرار گیرد اعم است از خسارت هایی که بیمه گر مستقیماً پرداخته است یا غراماتی که بر طبق اصل قائم مقامی در نتیجه خسارت هایی که به موجب این بیمه نامه پرداخته است حق مطالبه آن را دارد.
اقدامات مذکور در این بند ممکن است قبل از پرداخت خسارت به بیمه‌گزار یا بعد از آن لازم تشخیص داده شود یا مورد درخواست قرار گیرد.
هرگونه اختلاف درباره مبلغی که باید به موجب این بیمه نامه پرداخت شود (با فرض معتبر بودن بیمه نامه) موضوع به کارشناسی که کتباً با توافق طرفین برگزیده می شود ارجاع خواهد شد.
اگر طرفین نسبت به کارشناس واحد به توافق نرسند موضوع اختلاف به دو کارشناس که توسط طرفین ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست کتبی طرف دیگر انتخاب می شود ارجاع خواهد گردید.
درصورتی که کارشناسان مزبور به توافق نرسند قبل از بررسی ماهوی موضوع اختلاف، کارشناسان، کارشناس سومی را به عنوان سرکارشناس کتباً انتخاب خواهند کرد. جلسه کارشناسی تحت ریاست سرکارشناس تشکیل خواهد شد. قبل از اعلام نظر کارشناسان هیچ دعوایی علیه بیمه گر در مراجع قضایی قابل طرح نمی باشد.
الف) هرگاه پیشنهاد یا اظهارات ارائه شده از طرف بیمه‌گزار غیر واقعی باشد یا خسارتی از روی تقلب یا به طور اغراق آمیز اعلام شده باشد و یا در جهت اثبات ادعای فوق اظهارات یا اطلاعات نادرستی ارائه شود، در آن صورت این بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است و بیمه گر مسئول پرداخت غرامت تحت این بیمه نامه نخواهد بود.
ب) هرگاه بیمه گر درخصوص خسارتی از خود سلب مسئولیت کند، چنانچه اقامه دعوی ظرف سه ماه و یا درصورت ارجاع موضوع به کارشناس طبق شرایط بند "7" این بیمه نامه، ظرف مدت سه ماه پس از اعلام رأی از طرف کارشناس یا سرکارشناس اقدام قانونی از سوی بیمه‌گزار صورت نگیرد کلیه حقوق ناشی از این بیمهنامه منتفی خواهد شد.
اگر در زمان ادعای خسارت مشمول این بیمه نامه، برای جبران خسارت یا دعاوی اشخاص ثالث، بیمه نامه دیگری نیز وجود داشته باشد، بیمه گر فقط نسبت به سهم خود مسئول جبران خسارت خواهد بود.
بیمه‌گزار می تواند این بیمه نامه را در هر زمان که مایل باشد فسخ کند. در آن صورت بیمه گر حق بیمه را براساس نرخ کوتاه مدت برای مدت اعتبار بیمه نامه محاسبه خواهد کرد. بیمه گر نیز می تواند با اخطار یک هفته ای این بیمه نامه را فسخ نماید، در آن صورت بیمه گر موظف است حق بیمه دریافتی را نسبت به مدتی که مورد بیمه تحت پوشش نمی باشد پس از کسر هزینه های کارشناسی به بیمه‌گزار مسترد دارد.
تحت بیمه نامه ای به حساب ثالث ، ذینفع حق دریافت حقوق بیمه‌گزار را به نام خود خواهد داشت. ذینفع همچنین حق خواهد داشت بدون تایید بیمه‌گزار خسارت قابل پرداخت را دریافت و حقوق بیمه‌گزار را منتقل نماید، حتی اگر ذینفع، بیمه نامه را در اختیار نداشته باشد. درصورت پرداخت خسارت، بیمه گر ممکن است دلایل لازم مبنی بر رضایت ذینفع به اخذ پوشش بیمه و همچنین رضایت بیمه‌گزار مبنی بر دریافت غرامت توسط ذینفع را مطالبه نماید.
خسارت یک ماه پس از برآورد آن توسط بیمه گر قابل پرداخت خواهد بود. بیمه‌گزار می تواند یک ماه پس از اعلام خسارت به بیمه گر و احراز مسئولیت وی، تقاضای دریافت حداقل مبلغی را تحت شرایط موجود بنماید، مادامی که میزان خسارت قابل پرداخت محقق نشده باشد و یا به دلایلی که در کنترل بیمه‌گزار است خسارت قابل پرداخت نباشد مدت های فوق به حال تعلیق در می آید.
بیمه گر حق دارد در موارد زیر از پرداخت خسارت خودداری نماید:
الف) هرگاه شک و تردیدی نسبت به حق بیمه‌گزار به دریافت خسارت وجود داشته باشد ، جبران خسارت منوط به ارائه اسناد و مدارک لازم به بیمه گر خواهد بود.
ب) اگر به موجب قانون جزا نسبت به ادعای خسارت، بازرسی و تحقیق در مراجع ذیربط ضروری باشد، پرداخت خسارت منوط به اتمام تحقیق و دادرسی خواهد بود.
بخش یک – خسارت مادی

محدوده پوشش بیمه ای
بیمه گر و بیمه‌گزار موافقت می نمایند که در طول مدت بیمه مندرج در جدول مشخصات و یا در مدتی که بعداً بیمه نامه تمدید شود با پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار و قبول آن از طرف بیمه گر درصورتیکه هریک از اقلام یا قسمت هایی که در جدول مشخصات درج شده است به هر علت جز عللی که صریحاً مستثنی شده، دستخوش اتلاف یا آسیب دیدگی فیزیکی، ناگهانی و پیش بینی نشده گردد به نحوی که تعمیر یا تعویض آن ضرورت داشته باشد، بیمه گر خسارت وارد به بیمه‌گزار را که ناشی ازآن اتلاف یا آسیب دیدگی باشد با پرداخت وجه نقد، تعویض یا تعمیر (بر حسب انتخاب بیمه گر) جبران نماید.
میزان خسارت قابل پرداخت در طی مدت قرارداد برای هر قلم از اقلام مورد بیمه از مبلغی که در جدول مشخصات تعیین شده و در مجموع از جمع مبالغی که در جدول مذکور نوشته شده است، تجاوز نخواهد کرد.
استثنائات مربوط به بخش یک
بیمه گر نسبت به موارد زیر تعهدی ندارد:
الف) درصورت وقوع هر حادثه، فرانشیز مذکور در جدول مشخصات به عهده بیمه‌گزار است. اگر به علت وقوع حادثه ای بیش از یک قلم از موارد بیمه شده دچار اتلاف یا آسیب دیدگی شود فقط بالاترین رقم فرانشیز به عهده بیمه‌گزار می باشد.ب) اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از زلزله، آتشفشفان، زلزله دریایی، تندباد ،گردباد یا طوفان.ج) اتلاف یا آسیب دیدگی مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از دزدی.د) اتلاف یا آسیب دیدگی که منشأ آن معایب و نواقصی باشد که در زمان شروع اعتبار بیمه نامه وجود داشته و بیمه‌گزار یا نماینده او از آن مطلع بوده است، خواه بیمه گر از این معایب و نواقص آگاه باشد یا نباشد.ھ) اتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً یا بطور غیرمستقیم به علت نقص یا قطع گاز، آب یا برق یا سایر خدمات باشد.و) اتلاف یا آسیب دیدگی که مستقیماً ناشی از آثار کارکرد دائم باشد مانند فرسودگی و استهلاک معمولی، سوراخ شدن یا ایجاد حفره، ساییدگی، تحلیل رفتگی و خوردگی، زنگ زدگی، قشر گرفتگی یا فساد تدریجی در اثر شرایط جوی.ز) هرگونه هزینه ای که در مورد رفع نواقص کارکـرد ایجاد شود، مگر این که چنین نواقصی به علت اتلاف یا آسیبدیدگی قابل پرداخت به اقلام بیمه شده وارد شده باشد.ح) هرگونه هزینه ای که در مورد نگهداری اقلام بیمه شده ایجاد شود. این استثناء همچنین قطعاتی را که در جریان عملیات نگهداری تعویض می شود شامل می گردد.ط) اتلاف یا آسیب دیدگی که سازنده یا فروشنده اقلام مورد بیمه به موجب قانون یا قراردادمسئول جبران آن است.ی) اتلاف یا آسیب وارد به تجهیزات اجاره یا کرایه شده که به موجب قانون یا قرارداد اجاره یا قرارداد نگهداری، مالک مسئول جبران آن است.ک) هرنوع زیان یا مسئولیت تبعی.ل) اتلاف یا آسیب دیدگی لامپها، شیرها، لوله ها، نوارها، فیوزها، خمیرهای عایق (نشت گیر)، تسمه ها، سیمها، زنجیرها، لاستیک ها، ابزار قابل تعویض، سیلندرهای حکاکی شده، اشیاء ساخته شده از شیشه، چینی یا سرامیک، غربالها یا منسوجات و اشیاء بافته شده یا هرگونه مواد واسطه ای (مانند انواع روغن، سوخت نفتی، مواد شیمیایی).م) عیوب ظاهری مانند خراش روی سطح رنگ آمیزی شده، صیقلی شده یا لعاب داده شده.مواردی را که در بندهای «ل» و «م» قید شده است، درصورتی که خسارت ناشی از اتلاف یا آسیب دیدگی وارد به اقلام بیمه شده و مورد تعهد باشد بیمه گر ملزم به جبران آن است.شرط 1- مبلغ بیمه شده:

توصیه های ایمنی:

حفاظت در مقابل حریق باید با نوع و وسعت کارهای موجود در قرارداد مطابقت داشته باشد. توصیه های زیر را باید به عنوان متمم قوانین محلی یا مقررات خاص قلمداد نمود.

اشکال حفاظت در مقابل حریق
باید پیوسته مسئولیت سرپرست کارگاه ساختمانی را درخصوص حفاظت کارگاه در مقابل حریق به او یادآوری نمود. حتی اگر مسئولیت نظارت روزانه به فرد دیگری محول شده باشد، مسئولیت نهایی باید همچنان بر عهده سرپرست کارگاه ساختمانی باشد.
شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است باید در کل کارگاه ساختمانی در هر نوبت کاری یکبار گشت بزند.
کارگاه ساختمانی را باید با حصارهائی که بطور صحیح ساخته شده اند محفوظ داشت.
بناهای موقتی ( دفاتر کار، استراحتگاهها، انبارهای مصالح ساختمانی و غیره ) باید با مصالح غیر قابل اشتعال یا دست کم مصالحی با قابلیت اشتعال محدود ساخته شوند. فواصل ایمنی کافی باید در میان بناهای موقتی حفظ شود ( این ویژگی بخصوص در مورد انبارهای مصالح ساختمانی بسیار با اهمیت است ).
محلهای سکونت باید به خوبی از کارگاه ساختمانی مجزا شوند و باید ابزار کمکهای اولیه ( تجهیزات آتش نشانی، لوله های آب آتش نشانی و غیره ) جهت حفاظت در مقابل حریق به میزان کافی در اختیارشان قرار گیرد. وسایل پخت و پز باید به خوبی با تجهیزات آتش نشانی که به بهترین نحو نگهداری شده اند مجهز شوند.
مصالح ساختمانی و تجهیزات انبار شده در بناها ( مکانهای سرپوشیده ) یا در هوای آزاد باید با هزینه ای که معمولاً نباید از 500.000 دلار تجاوز کند به بخشهای حریق تقسیم شوند. براساس روش ذخیره‌سازی فضای آزاد کافی باید بین هر بخش فراهم شود تا امکان دسترسی وجود داشته باشد.
مصالح ساختمانی قابل اشتعال باید به وضوح علامتگذاری شده و به طور جداگانه انبار شوند.
مصالح ساختمانی بسته‌بندی شده ، مایعات قابل اشتعال و مواد محترقه باید با حفظ فاصله ایمنی از بناها، کارگاهها و انبارها ذخیره شوند.
از بکار بردن مواد قالب‌بندی قابل اشتعال، چوب بست و غیره در صورت امکان باید اجتناب نمود. درصورت لزوم استفاده از چنین موادی، باید با حفظ فاصله ایمنی از کارهای ساختمانی بکار گرفته شوند.
دیوارهای حریق بین بناهای مختلف باید در هر طبقه بطور مجزا نصب شوند ( بدون هیچ نوع سوراخی در دیوار ) پارتیشنها (حائلها) نیز باید در اسرع وقت نصب شوند (تقسیم به بخشهای حریق).
پلکان باید به همراه صفحات کف نصب شود تا مسیرهای فرار و امکان دسترسی جهت اطفای حریق تأمین شود.
پلکان و مسیرهای دسترسی مأمورین آتش نشانی باید آزاد بوده و نباید به عنوان محوطه انبار یا توقفگاه استفاده شود.
درب های حریق با امکان بسته شدن خودکار باید در اولین فرصت نصب شوند.
هادی جریان برق باید هرچه سریعتر نصب شود.
درخصوص اداره محل باید حداکثر توجه را مبذول داشت مانند:
انبار کردن به طور منظم .
برداشت مصالح ساختمانی بسته بندی شده قابل اشتعال به طور مرتب ، چه از طریق سوزاندن در کارگاه و در مکانی امن چه با انتقال از کارگاه .
پاکسازی کارگاه حداقل یکبار در هفته .
کارهای با شعله باز ( جوشکاری، برش کاری و غیره ) مستلزم حداکثر احتیاط است . همه مصالح ساختمانی قابل اشتعال موجود در محل باید انتقال یافته یا در پوشش قرار گیرد زیرا جرقه های جوشکاری تا 10 متر امکان پریدن دارند. پس از اتمام اینگونه کارها باید گشت های بازبینی به طور مرتب انجام شود.
به هنگام استفاده از عایق قابل اشتعال و مصالح ساختمانی آب‌بندی کاری یا چسبها ( گرمایش و جوشش روکش و مواد آب بندی و غیره ) نیز احتیاط ویژه ای لازم است.
قوانین " استعمال دخانیات ممنوع " باید در محلهائی که در معرض حریق قرار دارند ( انبارها و غیره ) و در مجاورت عملیات خطرناک به اجرا درآورده شود.
اشکال کنترل حریق
برای کارگاه در شب و آخر هفته ها باید نگهبان در نظر گرفت ( معبرهای منظم برای نگهبان).
هرگونه حریقی باید فوراً به سرپرست کارگاه که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است و در صورت لزوم از طریق سیستم ارتباطی موجود ( دستگاه مخابره ، تلفن ) به نگهبان مستقر در ورودی اصلی گزارش شود . یک سیستم زنگ خطر مناسب (سوت ماشین یا سوت خطر کارگاه) باید فراهم شده و به طور مرتب آزمایش شود. شماره تماسهای ضروری ( سرپرست کارگاه ، شخص مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق، نگهبان در ورودی اصلی ، مأموران آتش نشانی ، پزشک ) باید در کنار هر تلفن به وضوح دیده شوند.
تجهیزات آتش نشانی قابل حمل باید به طرزی مناسب در کارگاه ساختمانی قرار داده شود. هر محل باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت ، علامتگذاری شود. بازرسی، نگهداری و تعمیر را باید در فواصل زمانی منظم عهده دار شده و ثبت نمایند.
ذخیره آب به منظور اطفای حریق ( سیستم لوله ، شیرهای آتش نشانی ، پمپها، تانکرها ، مخازن و غیره ) باید (در آغاز ساخت ) چه از طریق سیستم موقتی و چه با تکمیل بموقع سیستم دائمی - اگر قابل اجرا باشد- فراهم شود.
ذخیره آب باید برای چندین ساعت اطفای حریق کافی باشد.
شیرهای آتش نشانی باید به شیلنگهای بلند و اتصالات مناسب مجهز باشند. در صورت امکان محل شیرهای آتش نشانی باید به وضوح با نشانه های کاملاً قابل رؤیت علامتگذاری شود.
سیستم لوله ها باید به گونه ای باشد که کمترین فشار را که معادل 3 بار در دورترین نقطه است تأمین نماید.
بازرسی کل سیستم به روش آزمایش قابل اجرا در فواصل زمانی متناوب باید توسط شخصی که مسئول نظارت بر حفاظت در مقابل حریق است، انجام پذیرد.
در صورت امکان اتصال سریع به ذخیره آب عمومی:
محل دائمی شیرهای آتش نشانی باید به محض اخذ مجوز کارهای ساختمانی، نصب شود.
در بناهای چندین طبقه، آب‌پاشهای شیر آتش نشانی باید نصب شده و با پیشرفت کار ساختمان، طبقه به طبقه فشار هوای آنها تنظیم شود.
در تمام موارد شیلنگها و اتصالات کافی باید فراهم شود تا از امکان دسترسی همه قسمتهای کارهای موجود در قرارداد به آب اطمینان حاصل شود.
در یک نقشه اضطراری باید مسئولیت هر فرد در هنگام وقوع حریق نشان داده شود و درصورت ضرورت باید به چندین زبان اعلام گردد.
گروههای آتش نشانی باید تشکیل شده و برای هر مکان آموزش داده شوند. آنها باید با مأموران عمومی متخصص آتش نشانی هماهنگ باشند. هرگونه تجهیزات مورد نیاز باید در دسترس قرار گیرد. اقدامات مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع حریق و مسیرهای دسترسی باید بطور دقیق از قبل با مـأمورین آتش نشانی عمـومی هماهنگ شود.

شرایط و فرایند فسخ:

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار در موارد زیر فسخ گردد:

 • در صورت عدم پرداخت حق بیمه و حق بیمه اضافی در سر رسیدهای معین.
 • در صورت تشدید خطر و عدم موافقت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه.
 • در صورت کتمان یا اظهار خلاف واقع در بیمه گزار به طور غیر عمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.
 • بعد از هر خسارت که بیمه گر ملزم به جبران آن باشد.

از طرف بیمه گذار: در صورتی که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره: در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود، (به استثنای موارد مندرج در قانون بیمه) در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گزار، حق بیمه برگشتی بر اساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد

خواندن 1704 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث