بیمه درمانی مسافران خارج کشور آکسا

بیمه‌نامه مسافرت به خارج از کشور اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد.

در این گروه بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود که کلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریک‌ از بیمه‌شدگان‌ که ‌براساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ می‌باشد را جبران نماید. به‌ طورکلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل‌ هزینه‌های‌ ویزیت‌ پزشک‌، جراحی‌، پانسمان‌، انواع‌ آزمایش‌های‌ پزشکی‌، مخارج ‌بیهوشی‌، هزینه‌های‌ اتاق‌ عمل‌ و جابجایی‌ به‌ بیمارستان‌، هزینه‌های‌ دارو، دندانپزشکی‌، دندان‌ مصنوعی‌، زایمان‌ و هرچیز دیگری‌ است‌ که‌ بیمه‌گر براساس‌ شرایط قرارداد خود را ملزم‌ به‌ پرداخت‌ آن‌ کرده‌است‌.
بیمه‌نامه مسافرت به خارج از کشور اشخاصی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد و اعتبار آن در خارج از کشور می‌باشد. کلیه خدمات موضوع این بیمه‌نامه با توجه به قرارداد فی مابین، مطابق با شرایط عمومی توسط شبکه بین‌المللی شرکت کمک رسانی آکسا و یا مفری تضمین و ارائه می‌گردد. همچنین خسارت‌های وارده در محل و به ارز قابل پرداخت می‌باشد.

رشته بیمه درمان مسافران برون مرزی مشتمل بر 2 زیررشته می‌باشد که عبارت‌اند از:

  • مفری (mafpree)
  • آکسا (axa)

همانطور که مستحضر می‌باشند بیمه نامه‌های حوادث مسافرین خارج از کشور که توسط بیمه ایران صادر می‌گردد، در پی انعقاد قرارداد فی مابین این شرکت و شرکت بین‌المللی امداد رسانی آکسا می‌باشد که بصورت کارگزاری در این کشور عمل می‌گردد و شرکت یاد شده کلیه هزینه‌های هرگونه بیماری و حادثه بیمه شدگان را در طول سفر تا مبلغ پنجاه هزار دلار تعهد نموده که عموماً در خارج از کشور ایران و به ارز پرداخت می‌گردد، لیکن شرکت یاد شده بمنظور تسریع در کار موافقت نموده تا هزینه‌های پزشکی که کمتر از1000دلار باشد توسط شعب صادر کننده بیمه نامه پرداخت شود، مشروط بر اینکه بیمه شده به هر دلیل موفق به اخذ غرامت در خارج از کشور نشده باشد، در این حالت رونوشت حواله خسارت جهت وصول مبلغ غرامت به مدیریت اتکایی ارسال می‌گردد.
ضمناً چنانچه هزینه بیش از 1000دلار باشد و بیمه شده با ارائه مدارک در یکی از شعب کشور اعلام خسارت نماید، ابتدا می‌بایست از طریق مدیریت اتکایی از شرکت آکسا استعلام شده و در صورت تائید و اخذ موافقت از آن مدیریت نسبت به پرداخت غرامت اقدام می‌گردد.
بدیهی است باتوجه باینکه عموماً هزینه‌ها توسط بیمه شده به ارز پرداخت شده و از طرفی در ایران هزینه بریال محاسبه و پرداخت می‌گردد، نرخ تبدیل ارز مربوطه از طریق حسابداری امور ارزی استعلام و ملاک محاسبه غرامت قرار خواهد گرفت.
توضیح اینکه چنانچه غرامت در ایران پرداخت گردد، بیمه شده به هیچ وجه حق رجوع به شرکت آکسا را ندارد.

خسارات تحت پوشش:

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • هزینه درمان موردبیمه

شرایط عمومی بیمه نامه مسافرت به خارج از کشور:

فصل اول:

الف: تعاریف:
بیمه شده: عبارتست از هر شخص ساکن و یا مقیم ایران که کمتر از70سال سن داشته و تحت پوشش بیمه نامه معتبر مسافرتی صادره از طرف شرکت سهامی بیمه ایران باشد.
تیم پزشکی: ترکیب پزشکی مناسب برای هر خسارت بشرح تعریف شده توسط مسئول پزشکی "آگسا" و پزشک معالج
صدمات بدنی: بمعنی صدمات بدنی ناشی از عوامل قهری، ناگهانی، خارجی و قابل رویت به غیر از بیماری که پس از شروع سفر بیمه شده به خارج بروز نموده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده و یا نمایندگان وی شود.
بیماری: بمعنی عارضه ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که ابتلاء به آن و یا آغاز و منشاء آن پس از شروع سفر بیمه شده به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده و یا نمایندگان وی شود.
خسارت: هر واقعه ‌ای که موجب عرضه خدمات "آگسا" شود.
بستگان: پدر، مادر، فرزند، همسر قانونی، برادر و خواهر بیمه شده.
علت پزشکی حاد: صدمه بدنی و یا بیماری که جان فرد را به خطر بیاندازد.
دلار: پول قانونی ایالات متحده آمریکا
فرانشیز: بخشی از هزینه هایی که توسط بیمه شده پرداخت می‌گردد.
ب)محدودیت جغرافیایی:

هنگامیکه بیمه شدگان به خارج از ایران مسافرت نمایند، مزایای برشمرده در فصل دوم در سرتاسر جهان شامل آنها می‌گردد، بجز در مورد کشورهایی که درگیر جنگ داخلی یا خارجی(اعم از اعلام یا نشده) می‌باشند.
ج) مدت پوشش: یا خارجی(اعم از اعلام یا نشده) می‌باشد.
د) مرور زمان: خسارت مربوط به این پوشش پس از گذشت یک سال از تاریخ وقوع مشمول مرور زمان می‌شود.
هـ) جانشینی:

"آگسا" و یا بیمه ایران تا سقف مزایای پرداختی از طرف بیمه شده در مقابل هر کسی که مسئول سانحه منجر به خسارت شده است نیابت دارد.
در صورتی که خدمات ارائه شده توسط"آگسا" و یا بیمه ایران تماماً یا بخشاً توسط طرح دیگر پوشش داشته باشد، "آگسا" و یا بیمه ایران در این رابطه نیز از طرف بیمه شده در مقابل پوشش دیگر دارای نیابت می‌باشند.
و) مسئولیت "آگسا" و یا بیمه ایران:

"آگسا" و یا بیمه ایران در رابطه با تاخیر در ارائه خدمات و یا عدم ارائه آنها که ناشی از اعتصاب، جنگ، تجاوز نظامی، اعمال دشمنان خارجی، مخاصمات(جنگ اعلام شده یا نشده)، جنگ داخلی، قیام، انقلاب، ترور، آشوب، ناآرامی اجتماعی، فعل و انفعالات اتمی و هر نوع واقعه فورس ماژور باشد مسئولیتی ندارد.

فصل دوم: مزایا

الف) انتقال پزشکی :
در صورتی که بیمه شده دچار جراحات بدنی و یا بیماری ناگهانی(و یا قرنطینه اجباری) در مدت اعتبار قرارداد گردد،"آگسا" و یا بیمه ایران موارد زیر را سازماندهی و هزینه‌های آن را پرداخت خواهد نمود.
پذیرش بیمه شده در نزدیکترین بیمارستان
در صورت ضرورت پزشکی، انتقال بیمه شده با نظارت پزشکی لازم به هر طریق(از جمله و نه محدود به آمبولانس هوایی، هواپیمای تجاری، آمبولانس زمینی) به بیمارستان مناسبتر براساس ماهیت بیماری و یا جراحات وارده و یا بازگرداندن بیمه شده به ایران در صورتی که پس از درمان محلی شرایط جسمی بیمه شده مانع از بازگشتن وی بصورت یک مسافرت معمولی، براساس نظر پزشک معالج و تیم پزشکی،"آگسا" نباشد. در صورتی که بلیط برگشت وی برای این کار معتبر نباشد انتقال توسط خطوط بین‌المللی هوایی و یا وسائل دیگر انجام خواهد شد.
بازگرداندن بمیه شده با هر وسیله ممکن به بیمارستانی در نزدیکی محل زندگی وی در ایران بشرطی که وضعیت جسمی وی مانع از انتقال نباشد.
ب) پرداخت هزینه‌های درمانی.
تا سقف000/50 دلار در مورد هر بیمه شده در مدت پوشش
فرانشیز: 50دلار در هر مورد خسارت، به استنثناء موارد مربوط به جراحات بدنی و یا بستری شدن حداقل24ساعت بیمه شده در بیمارستان.
"آگسا" و یا بیمه ایران: پرداخت هزینه‌های درمان، جراحی، داروخانه و بیمارستان متحمل شده توسط بیمه شده و یا نماینده وی را براساس گواهی پزشکی در موارد نیاز فوری ناشی از جراحات بدنی و یا بیماری ناگهانی تضمین می‌نماید. این ضمانت شامل موارد پروتزوفیزیوتراپی نمی‌گردد.
ج: راهنمای پزشکی:در موارد فوریت پزشکی"آگسا"و یا بیمه ایران اطلاعات مورد نیاز بیمه شده از قبیل نام پزشکان متخصص، دندانپزشکان، داروخانه، بیمارستان و مراکز درمانی، آمبولانس و غیره را در اختیار وی قرار خواهد داد و راهنماییهای لازم را ارائه خواهد کرد، این راهنمایی به معنی تشخیص پزشکی نمی‌باشد.
د)پرداخت هزینه‌های فوریتهای دندانپزشکی:تا سقف150 دلار برای هر بیمه شده در طول مدت اعتبار بیمه نامه.
فرانشیز: 20دلار در هر مورد خسارت.
"آگسا" و یا بیمه ایران پرداخت هزینه فوریتهای دندانپزشکی متحمل شده بوسیله بیمه شده و یا نماینده وی که ناشی از صدمه بدنی و یا بیماری باشد باستثناء هر نوع پروتز و یا پر کردن دندان را تضمین می‌نماید.
هـ) بازگرداندن جسد متوفی:در صورت فوت بیمه شده"آگسا"و یا بیمه ایران کلیه اقدامات لازم در مورد سازماندهی و بازگرداندن جسد وی را بعهده گرفته و هزینه‌های مربوط به انتقال جسد، آماده سازی جسد و تهیه تابوت لازم برای حمل و نقل بین‌المللی و انتقال جسد به نزدیکترین فرودگاه به محل دفن در ایران را پرداخت خواهد نمود.
این مزایا شامل هزینه‌های دفن و یا مراسم دفن نمی‌باشد.
و) کمک رسانی حقوقی:"آگسا" و یا بیمه ایران دفاع حقوقی از بیمه شده را تا معادل1000(یکهزاردلار) آمریکا به پول محلی در شرایطی که وی مطابق قوانین محلی تحت پیگرد مسئولیت مدنی ناشی از وارد آوردن خسارت تصادفی به شخص ثالث و یا نقص غیرعمدی قوانین حاکم بر کشور فوق قرار گیرد سازماندهی و پرداخت خواهد نمود. این مزایا شامل خسارات ناشی از استفاده، نگهداری و یا در اختیار داشتن اتومبیل نمی‌گردد.
ز) پرداخت هزینه مسافرت همراه: در صورتی که بیمه شده در اثر جراحات بدنی و یا بیماری بیش از 10روز متوالی در بیمارستان بستری گردد، "آگسا" و یا بیمه ایران به درخواست بیمه شده هزینه بلیط رفت و برگشت فرد منتخب بیمه شده را از ایران به محل بستری وی پرداخت می‌نماید(این هزینه شامل بلیط عادی هواپیما از مبداء ایران می‌باشد).
ح) راهنمایی برای رفع مشکلات: در صورت مفقود شدن و یا به سرقت رفتن مدارک مهم مسافرت از قبیل پاسیورت، ویزا، بلیط هواپیما و غیر"آگسا" اطلاعات لازم در مورد چگونگی اقدامات قانونی برای جایگزین نمودن آنها را منطبق با قوانین محلی در اختیار بیمه شده خواهد گذاشت.
ط) بازگرداندن کودکان بی سرپرست: هرگاه بیمه شده "آگسا" و یا بیمه ایران انتقال داده شود و یا جسد وی به ایران منتقل گردد. "آگسا" و یا بیمه ایران کودکان زیر15سال همراه وی که در اثر موارد فوق بی سرپرست مانده‌اند را همراه با یک سرپرست به ایران باز خواهد گرداند.

فصل سوم:

الف : کمک رسانی فقط به مسافرینی که کمتر از 92روز متوالی خارج از ایران باشند ارائه خواهد شد.
ب : بیمه شده در مورد هزینه هایی که شخصاً و بدون موافقت قبلی"آگسا" و بیمه ایران متحمل شده است مشمول جبران خسارت نخواهد بود.
ج: سایر استثنائات
موارد ناشی از جنگ، تجاوز نظامی، اعمال دشمنان خارجی، مخاصمات(جنگ اعلام شده یا نشده)، جنگ داخلی، قیام، شورش، تروریسم و عملیات نظامی، بلوا و، ناآرامی اجتماعی.
موارد ناشی از جراحات عمومی وارده به خود و همچنین شرکت در اعمال جنایی.
موارد ناشی از شرکت بیمه شده در شرط بندی حرفه ای، مسابقه اسب دوانی، مسابقه دوچرخه سواری و هر نوع مسابقه موتوری یا نمایش موتوری.
موارد ناشی از شرکت بیمه شده در زد و خورد مگر در حالت دفاع از خود.
موارد ناشی از شرکت در ورزشهای حرفه‌ای و یا تمرین بمنظور شرکت در مسابقات و نمایشات رسمی.
موارد ناشی از آثار مستقیم یا غیرمستقیم رادیو اکتیویته، مواد اتمی یا هر مورد مربوط به آن.
موارد ناشی از بیماری موجود، قبلی، مزمن، و یا ادامه دار یا وضعیتی که بیمه شده از آن مطلع بوده و یا برای آن تحت درمان بوده یا می‌باشد.
موارد ناشی از بارداری در خلال سه ماه مانده به زایمان و یا سقط جنین اختیاری.
موارد ناشی از بیماریهای روانی.
موارد ناشی از آثار جزئی یا کلی مصرف مشروبات الکلی و دارو، مگر داروهائیکه تحت نظر پزشک صلاحیتدار تجویز و مصرف شده باشد.
موارد بیماری، مرگ، یا جراحات ناشی از خودکشی و یا اقدام به خودکشی.
موارد ناشی از پرواز مگر پرواز با هواپیمای مسافرتی بعنوان مسافر بوسیله یک شرکت هواپیمایی که مجوز انجام این عملیات را داشته باشد.

فصل چهارم:

الف: روش عمومی:
درخواست کمک
در صورت اضطرار، بیمه شده قبل از هر اقدام شخصی با نزدیکترین مراکز24ساعته "آگسا" بشرح زیر تماس حاصل نمایند.
شیکاگو: فقط آمریکا تلفن 9353555-312-001
مونیخ: سراسر دنیا تلفن 50070157 89 049
سنگاپور: فقط در آسیا تلفن 7375333-0065
و اطلاعات زیر را در اختیار آن مرکز قرار دهد.
نام خود، شماره و تاریخ اعتبار بیمه نامه مسافرتی.
تلفن و آدرس محلی که بتوان با وی تماس گرفت.
شرح مختصر متشکل و خدماتی که نیازمند است.
مقصود در اطلاع رسانی به "آگسا"
اعلام خسارت
اعلام خسارت باید ظرف72ساعت پس از بستری و یا مشاوره پزشکی به"آگسا" و یا بیمه ایران، که بنوبه خود فوراً "آگسا" را مطلع خواهد نمود، صورت گیرد. خسارت اعلام شده پس از این مدت منتفی تلقی شده و توسط بیمه گر اتکایی مردود قلمداد می‌گردد.
موارد مواجه با خطر جانی
علیرغم ماده فوق و مفاد این قرارداد، در شرایط مواجه با خطر جانی بیمه شده و یا نماینده وی باید فوراً ترتیبات انتقال به نزدیکترین بیمارستان را انجام داده و در اولین فرصت مراتب را به اطلاع نزدیکترین مرکز عملیاتی "آگسا" برساند.
بستری شدن قبل از اطلاع به "آگسا"
در هر مورد بیماری یا صدمه جانی که به بستری شدن نیازمند باشد، بیمه شده و یا نماینده وی باید ظرف48ساعت از زمان بیماری یا سانحه مراتب را به اطلاع "آگسا" برساند. عدم تحقق این امر می‌تواند"آگسا" را در مطالبه هزینه هایی که در اثر این تاخیر بوجود آمده و در غیر این صورت بوقوع نمی‌پیوست آزاد گذارد.
ب)انتقال پزشکی:
در صورت نیاز بیمه شده به انتقال و یا بازگشت پزشکی به کشور اقدامات زیر ضروری است:
به منظور تسریع در عملکرد"آگسا" بیمه شده یا نماینده وی ضروری است تا اطلاعات زیر را در اختیار"آگسا" قرار دهد.
نام، آدرس و تلفن بیمارستانی که بیمه شده به آنجا منتقل شده است.
نام، آدرس و تلفن پزشک معالج و در صورت لزوم پزشک خانوادگی.
تیم پزشکی یا نمایندگان"آگسا" باید به بیمار دسترسی آزادانه داشته باشند تا بتوانند از اوضاع ارزیابی دقیق بدست آورند، در صورتی که این دسترسی وجود نداشته باشد و یا از آن ممانعت شود(مگر در موارد قابل قبول) بیمه شده مشمول خدمات نخواهد گردد.
در هر حالت"آگسا" پس از جنب موافقت پزشک معالج، زمان و نحوه انتقال را تعیین خواهد نمود انتقال پزشکی و یا بازگرداندن بیمه شده به کشور بوسیله آمبولانس هوایی، محدود به حمل و نقل قاره‌ای خواهد بود.
در صورتی که"آگسا" انتقال بیمه شده را انجام دهد نامبرده باید بلیط استفاده نشده برگشت خود را در اختیار "آگسا" قرار دهد.
مواردعمومی:
محدودیت :
به محض وقوع خسارت، بیمه شده باید هر اقدام لازم را جهت جلوگیری از گسترش آثار و عواقب آن بکاربندد.
بازیافت خسارت :
بیمه شده ضروری است تا تمام مدارک و اسناد لازم که می‌تواند"آگسا" و یا بیمه ایران در بازیافت خسارت از مقصر یاری رساند در اختیار قرار دهد.

 

خواندن 2860 دفعه

نوشتن دیدگاه

قوانین درج و ارسال مطلب و نظر و سئوال:
با سپاس بسیار از تمامی کسانی که نظر خود را در مورد مطالب و اخبار سایت ثبت میکنند اعلام میداریم که علاوه بر اینکه ارزش کار شما را میدانیم و آن را ارج می نهیم ولی به دلایل مختلفی از قبیل:
- مفید و سازنده بودن نظر شما برای سایر کاربران
- جلوگیری از فیلتر شدن وب سایت
- محیطی سالم جهت تبادل نظرات
نطرات شما مورد بازبینی قرار میگیرد. لذا در صورت مشاهده هر یک از موارد زیر نظر شما احتمالا بصورت اتوماتیک و یا دستی حذف خواهد شد.
- هر نظری که به مطالب مربوطه بی ارتباط باشد.
- توهین به هر شخص یا گروه ، مذهب ، اندیشه ، قوم یا مردم یک کشور خاص.
- کلمات و ابراز نظر های سیاسی یا تحریک آمیز.
- مطالب غیر واقعی و خرافه پرستی، شیطان پرستی و غیره.
- نظراتی که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
- هرگونه چت کردن از طریق نظرات.
- ارائه هر نوع شماره موبایل، آدرس ایمیل و یا آدرس سایت از نوع تبلیغاتی.
- وارد کردن نظر به زبان های غیر فارسی (ترکی، کردی ، لری ، محلی ، انگلیسی و ...) و فینگلیش.
با تشکر از همکاری شما عزیزان


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث