راهنماي اعلام و رسيدگي به خسارات بيمه هاي عمر و حوادث

مدارك درخواستي جهت تكميل پرونده هاي خسارت عمر و حوادث گروهي

 مدارك مشترك

 • آخرين حكم كارگزيني و فيش حقوقي بيمه شده
 • كپي شناسنامه بيمه شده (صفحه اول/كل صفحات باطل شده در صورت فوت بيمه شده)
 • گزارش حادثه(تأمين اجتماعي، محلي، انتظامي)
 • اگر حادثه يا فوت ناشي از تصادف رانندگي باشد (گواهينامه رانندگي مرتبط با وسيله نقليه)
 • مدارک پزشکي روز حادثه

در صورت فوت بيمه شده

 • جواز دفن(كپي برابر اصل)
 • تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفي
 • خلاصه رونوشت فوت (كپي برابر اصل)

در صورت بروز نقص عضو ناشي از حادثه

 • راديو گرافي از عضو صدمه ديده
 • تكميل فرم گواهي پزشك معالج به انضمام مدارك پزشكي مربوطه

در صورت بروز هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه

 • اصل صورتحسابهاي هزينه هاي انجام شده
 • گزارش پزشك معالج مبني بر علت صدمه و معالجات انجام شده

مدارك درخواستي جهت تكميل پرونده هاي خسارت عمر و حوادث انفرادي :

مدارك مشترك

 • اصل بيمه نامه حوادث انفرادي
 • كپي شناسنامه بيمه شده (صفحه اول/كل صفحات باطل شده در صورت فوت بيمه شده )
 • گزارش حادثه ( انتظامي/ محلي)
 • در صورت حادثه رانندگي (گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه)
 • مدارک پزشکي متناسب با پوششهاي بيمه نامه در زمان وقوع حادثه

در صورت فوت بيمه شده

 • جواز دفن (كپي برابر اصل)
 • تمام صفحات شناسنامه باطل شده (كپي برابر اصل)
 • خلاصه رونوشت وفات (كپي برابر اصل)
 • گواهي انحصار وراثت متناسب با سرمايه در صورتيكه استفاده کننده در بيمه نامه وراث قانوني قيد گرديده باشد
 • شناسنامه هاي ذينفع و يا وراث قانوني (با توجه به شرايط بيمه نامه)

نقص عضو ناشي از حادثه

 • راديو گرافي از عضو صدمه ديده
 • گواهي پزشك معالج مبني بر ختم درمان و ميزان عوارض دائم باقي مانده و يا نظريه نهائي پزشكي قانوني

هزينه هاي پزشكي ناشي از حادثه

 • ارسال اصل صورتحساب هزينه هاي انجام شده
 • گزارش پزشك معالج مبني بر علت بستري و معالجات انجام شده

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده خسارت بيمه عمرانفرادي

مدارك مشترك

 • اصل بيمه‌نامه و دفترچه‌هاي اقساط
 • كپي كارت ملي و صفحه اول شناسنامه بيمه شده

در صورتي كه پرونده خسارت مربوط به فوت بيمه‌شده باشد

 • اعلام خسارت توسط بيمه‌گذار يا ذينفع بيمه‌اي
 • جواز دفن (كپي برابر اصل)
 • خلاصه رونوشت وفات (كپي برابر اصل)
 • كپي كل صفحات باطل شده شناسنامه و کارت ملي بيمه شده
 • كپي برابر اصل شده شناسنامه استفاده‌كنندگان (در صورتيكه ذينفع وراث قانوني باشند گواهي انحصار وراثت متناسب با سرمايه بيمه)

در صورت فوت بر اثر حادثه علاوه بر مدارك فوق مدارك زير نيز موردنياز است

 • مشروح گزارش حادثه(انتظامي/محلي(
 • درصورت حادثه رانندگي (گواهينامه رانندگي بيمه شده مرتبط با نوع وسيله نقليه(

در صورتيكه پرونده خسارت مربوط به بيمه تكميلي بيماريهاي خاص باشد

 • درخواست كتبي اعلام خسارت توسط بيمه شده
 • ارسال اصل کليه مدارك پزشکي
 • گزارش پزشك معالج در خصوص نوع بيماري و درمان صورت گرفته

در صورتي كه پرونده مربوط به استفاده از پوشش معافيت از پرداخت حق بيمه بعلت از كار افتادگي كلي و دائم باشد

 • درخواست كتبي اعلام خسارت توسط بيمه شده
 • تكميل فرم گواهي پزشك معالج طبق نمونه ارائه شده توسط بيمه گر
 • مدارك پزشكي در ارتباط با نوع صدمه و يا بيماري
خواندن 2069 دفعه

شما مجاز به ارسال نظر نمی باشید.

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار در خبرنامه عضو شوید.
بالا
بیمه های اتومبیل
بیمه های مسئولیت
بیمه های اشخاص
بیمه های مهندسی
بیمه های آتش سوزی
بیمه پس انداز مان
بیمه کشتی، هواپیما و حمل کالا
بیمه های حوادث